This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Przetarg na System zabezpieczenia zbiorów Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Informacja dla wykonawców (odpowiedzi na pytania):

v0TwIq.png Informacja nr 1 dla wykonawców

v0TwIq.png Informacja nr 2 dla wykonawców

v0TwIq.png Pomyłka w numerze konta

v0TwIq.png Informacja o prezentacjach

v0TwIq.png Informacja o prezentacjach c.d.

v0TwIq.png Rozstrzygnięcie przetargu

v0TwIq.png Zawiadomienie o wniesieniu protestu - 02.10.2009 r.

v0TwIq.png Zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego do postępowania toczącego się wskutek wniesienia protestu - 05.10.2009 r.

W dniu 3 sierpnia 2009 r. o godzinie 12:59 na stronie portalu www.portal.uzp.gov.pl zostało zmieszczone ogłoszenie o zamówieniu następującej treści:

Kraków: System zabezpieczenia zbiorów Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w oparciu o technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych
Numer ogłoszenia: 263910 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie , ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 421 68 48, faks 0-12 421 84 40 wew. 24.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.pat.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia kościelna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System zabezpieczenia zbiorów Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w oparciu o technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu identyfikacji i kontroli zbiorów oraz zabezpieczenia ich przed kradzieżą w oparciu o technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż: - 300 000 sztuk znaczników RFID (etykiety samoprzylepne); - 300 000 sztuk etykiet maskujących; - 3 stacjonarne czytniki RFID - 2 przenośne czytniki RFID z oprogramowaniem; - 2 stanowiska kontrolno - raportujące (bramka RFID); - 10 000 etykiet znakowania półek; - 1 serwer baz danych; - 1 komputer stacjonarny dla stanowiska wypożyczeń; - 1 laptop pracujący z przenośnym czytnikiem RFID.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.16.10.00-4, 80.51.00.00-2, 51.61.11.00-9, 48.00.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 16.800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset zł 00/100) przed upływem terminu do składania ofert wskazanym w pkt XII SIWZ. 1. Formy wnoszenia wadium określa art.45 ust.6 Ustawy. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr: 27 1240 4583 1111 0010 1976 9485. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu do składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. W przypadku wadium wnoszonym w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w Dziale Finansów i Rozliczeń - Kwestura na I piętrze Papieskiej Akademii Teologicznej przy ul Kanoniczej 25, 31 - 002 Kraków czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 4. Wadium złożone w formie innej niż pieniądz musi być wystawione na Zamawiającego. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zwrot wadium przetargowego Wykonawcom nastąpi, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7. Zwrot wadium przetargowego Wykonawcom nastąpi niezwłocznie na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubierać się Wykonawcy , którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności z zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 1.2 . posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. w szczególności: a) Przedstawią wykaz dostaw zawierający co najmniej dwie dostawy systemów automatycznej identyfikacji lub urządzeń automatycznej identyfikacji, w tym co najmniej 1 dostawy odpowiadającej dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostarczyli i wdrożyli system zarządzania zbiorami bibliotecznymi, bądź zabezpieczenia książek w przypadku innych podmiotów niż Biblioteki w technologii RFID, o wartości netto co najmniej 300 000 PLN, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie; b) Wykonawca przedłoży oświadczenie, że oferowane przez niego etykiety RFID (lub inlaye, z których zbudowane są proponowane etykiety RFID) były dostarczone przez niego lub producenta etykiet do przynajmniej jednej z bibliotek lub instytucji prowadzącej analogiczną działalność w Polsce lub w innym kraju, gdzie wdrożono już systemy identyfikacji zbiorów w oparciu o technologię RFID UHF Gen 2, z podaniem nazwy tej instytucji wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawa została wykonana należycie (referencje). c) przedstawią oświadczenia certyfikaty wystawiony przez producenta oferowanych urządzeń RFID, poświadczający iż są autoryzowanymi partnerami handlowymi i jednocześnie posiadają autoryzację serwisową na naprawę urządzeń tej firmy; d) legitymują się certyfikatem ISO lub równoważnym, obejmującym sprzedaż i wdrażanie systemów informatycznych, wykorzystujących automatyczną identyfikację oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych; 1.3 . dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a) Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapasem urządzeń przenośnych (przenośnych komputerów przemysłowych z czytnikami RFID) w ilości minimum 2 zestawy; 1.4 . znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; a) Wykonawca przedstawi dowód, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 000 PLN (polisa); 1.5 . nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art.24 Ustawy. 2. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie dokonana na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia nie spełnia wymagany warunek. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczący Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie. 4. Wykonawcy, którzy nie będą spełniać wskazanych wyżej warunków zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zawartego w pkt V ppkt 1.4 SIWZ Wykonawca przedłoży: - polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością (ubezpieczenie OC deliktowe), na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN. 7. Dokumenty potwierdzające, że dostawy o których mowa w pkt 5 zostały wykonane należycie (referencje). 8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców (konsorcjum) oraz we wszystkich przypadkach, gdy z przedstawionych dokumentów nie wynika upoważnienie osoby je podpisującej do reprezentowania Wykonawcy, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej dokumenty przetargowe, ze wskazaniem jego zakresu. 10. Podmioty występujące wspólnie winny złożyć oddzielnie przez każdy podmiot dokumenty wymagane dla Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pat.krakow.pl, zakładka Aktualności, następnie Zamówienia publiczne/Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31 - 002 Kraków, w godzinach urzędowania: poniedziałek-piątek godz. 8-14.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2009 godzina 11:30, miejsce: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31 - 002 Kraków, Dział Finansów i Rozliczeń - Kwestura, I piętro w godzinach od 9.00 do 13.00. Publiczne otwarcie ofert: 28/08/2009 g.12:00.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013.

Załączniki:

v0TwIq.png 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
v0TwIq.png 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.
v0TwIq.png 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.
v0TwIq.png 4. Załącznik nr 3 do SWIZ - Formularz ceny oferty.
v0TwIq.png 5. Załącznik nr 4 do SWIZ - Opis przedmiotu zamówienia.
v0TwIq.png 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe.
v0TwIq.png 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia, które zostaną włączone do umowy.
v0TwIq.png 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Zastrzeżenie.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail