This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Lokalizacja: International Students

International Students

Przyjmowanie cudzoziemców na studia w Polsce

Dokumenty źródłowe:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365);
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63 poz. 443)

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

- posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
- wykazują się dobrym stanem zdrowia , udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
- posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

- ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Języka Polskiego jako obcego, albo:
- uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia:

- za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które kieruje do uczelni cudzoziemców zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez obowiązku odbycia kursu przygotowawczego,
- za pośrednictwem kierujących ich do uczelni, w celu odbycia studiów i działających z upoważnienia ministra kierowników jednostek, w których odbyli kurs przygotowawczy,
- w trybie indywidualnym, zwracając się z prośbą o przyjęcie na studia bezpośrednio do Prorektora ds. Ogólnych i Studenckich

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

- umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach,
- umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
- decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
- decyzji Rektora uczelni.

jako:
1. stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat)
2. na zasadach odpłatności,
3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
5. stypendyści uczelni.

Przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
- cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu),
- cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
- cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
- pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) tj. (Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania.)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym( tj. Republika Islandii, Księstwo Lichtensteinu, Szwajcarii i Królestwa Norwegii), jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
- cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.).

Obywatele UE/EFTA i członkowie ich rodzin

Obywatele Państw członkowskich UE i państw członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, w tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg albo na zasadach określonych dla cudzoziemców spoza państw członkowskich UE i EFTA - na zasadach j.w.

Wymagane dokumenty:

1) Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:

- świadectwo dojrzałości albo dyplom IB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą,
- podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
poświadczona przez UW fotokopia dowodu osobistego,
- fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii,
- dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką,
- zaświadczenie lekarskie - w przypadku gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia.

2) Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - poza ww. dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

3) Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą - poza wymienionymi ww. dokumentami - wymagane są następujące dokumenty:

- zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
- poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
- tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
- kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się - karta stałego pobytu)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych.

NAZWY ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

upoważniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce z pominięciem procesu nostryfikacji świadectwa na podstawie umów międzynarodowych o uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz skale ocen stosowane w szkolnictwie średnim
Dodatkowych informacji nt. wzorów wymienionych dokumentów oraz funkcjonowania międzynarodowych umów o uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu udziela:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Smolna 13
00-375 Warszawa
tel. 828 81 61-61
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

UWAGA! Zawartymi w niniejszym wykazie informacjami można się posługiwać jedynie z pewnymi zastrzeżeniami, a mianowicie:
1) w ostatnim czasie przestało obowiązywać wiele umów międzynarodowych dot. uznawalności wykształcenia; na podstawie danej umowy mogą być uznane wyłącznie dokumenty wydane w czasie jej obowiązywania. Aktualny wykaz umów dla poszczególnych krajów dostępny jest na stronie BUWiWM pod adresem: http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/podstawy.htm

2) w obiegu jest bardzo wiele fałszywych dokumentów o wykształceniu, zwłaszcza z krajów byłego ZSRR, dlatego zaleca się, by uczelnie wymagały od kandydatów na studia potwierdzenia uznania danego dyplomu czy świadectwa przez właściwą instytucję - w tym przypadku kuratorium oświaty. Warto też wymagać od posiadaczy zagranicznych świadectw apostille lub legalizacji [16 stycznia 2006].

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128 poz. 1175 z 2003 r.)

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy, jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail