This site is archival.
To go to the new homepage of the University, please click here.
Last updated: January 2015.

If you want to go on the old site, click here.

polish version

Lokalizacja: New Library > Dofinansowanie budowy Biblioteki UPJPII z funduszy UE > Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

program_region2 malopolskie2 ue2

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
PROJEKT: "Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - dokończenie" współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20707 - 2013, w ramach działania 1.1.A.
Przedmiotem projektu jest dokończenie budowy i wyposażenie Biblioteki na powierzchni 7 529 m2, w tym m.in. przeprowadzenie prac wyposażeniowych do Sali konferencyjnej (pomieszczenie z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, wykłady i zajęcia ze studentami, gościnne wykłady i prelekcje), czytelni i magazynów otwartych, sal pracy zespołowej oraz czytelni multimedialnej dla pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesny, ergonomiczny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ogólnie dostępny technicznie i technologicznie przystosowany do współczesnych wymogów stawianych inwestycjom tego typu. Przedmiotem projektu jest zarówno wykonanie prac budowlanych wykończeniowych na obiekcie, jak i zakup niezbędnego wyposażenia.

DANE FINANSOWE:
Całkowita wartość projektu: 31 793 557,55 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane: 30 778 207,55 PLN
Wysokość dofinansowania EFRR: 26 161 476,41 PLN.
Wielkość wkładu własnego: 4 616 731,14 PLN.

DANE PRAWNE:
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 grudnia 2008 r.
Do umowy do dnia 1 marca 2010 r. zostało sporządzonych łącznie 5 aneksów - aneks nr 5 został podpisany w dniu 14 kwietnia 2010 r.

PROMOCJA
Przed budynkiem Biblioteki w dniu ... została zamontowana tablicy informacyjna, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej. Ponadto informacja o projekcie została zamieszczona w dodatku do Gazety Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2009 r. oraz na bieżąco są zamieszczane w wybranych periodykach uczelnianych.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail