Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Organizacja nauczania języków nowożytnych dla studentów I roku

Języki nowożytne- lektoraty- rok akademicki 2013/2014

Informacje dla studentów I roku:
- studiów pierwszego stopnia,
- studiów drugiego stopnia,
- jednolitych studiów magisterskich

Zasady obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014:

1. Każdy student na zakończenie studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego co najmniej na poziomie B2. Student kończący studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie j. nowożytnego co najmniej na poziomie B2+ (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego: Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Umiejętności: H1A_U10 i H2A_U11, H1P_U14 i H2P_U14, Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych: Umiejętności: S1A_U11 i S2A_U11, S1P_U11 i S2P_U11, Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki: Umiejętności: A1_U10 i A2_U07 oraz Zarządzenie nr 11/2012 Rektora UPJPII z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie nauczania języków obcych).

2. Studenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynający naukę na UPJPII zobowiązani są do wykonania testów elektronicznych, na podstawie których zostaną zakwalifikowani do grup odpowiadających poziomowi znajomości języka nowożytnego. Testy będą aktywne od drugiej połowy lipca do końca września. Dokładne daty aktywności testów oraz przyporządkowanie danego kierunku / specjalności do kodu testu (tabela przyporządkowania) podane zostaną w specjalnej informacji w pierwszej połowie lipca. Obowiązek ten dotyczy również studentów studiów drugiego stopnia (SUM), których program studiów przewiduje realizację lektoratu.

3. Studenci studiów pierwszego stopnia, którzy po rozwiązanych testach znajdą się w grupach o niskich poziomach (A1, A2.1) zostają zobligowani do indywidualnej dodatkowej pracy (np. dodatkowe kursy językowe), celem podwyższenia poziomu znajomości języka. Trzyletni (sześciosemestralny) lektorat, a tym bardziej dwuletni (czterosemestralny) w takiej sytuacji nie zapewni studentowi wymaganego poziomu.
Studenci z takich grup, podwyższający swój poziom dodatkowo, indywidualnie, mają później następujące możliwości:
a) studenci, którzy po zrealizowaniu lektoratu dwuletniego zdadzą egzamin językowy na poziomie niższym niż wymagany poziom B2 , mogą po upływie kolejnego roku przystąpić do egzaminu na poziomie B2. Ogólnouczelniany egzamin potwierdzający poziom B2 organizowany będzie przez MSJO co roku w maju i czerwcu (dokładny termin będzie podawany z odpowiednim wyprzedzeniem). Pierwsze podejście do egzaminu będzie bezpłatne. Każde kolejne podejście będzie odpłatne. Taki egzamin nie będzie gratyfikowany punktami ECTS (student uzyskał już punkty kończąc lektorat).
Student, który zda taki egzamin, otrzyma z MSJO odpowiednie zaświadczenie, które zobowiązany będzie przedłożyć w swoim sekretariacie. Poświadczony poziom B2 zostanie uwzględniony na suplemencie, opisującym przebieg studiów pierwszego stopnia.
b) studenci, którzy będą realizować cykl trzyletni lektoratu i znajdą się w grupie o niskim poziomie, powinni również w trakcie trwania lektoratu indywidualnie podnosić swoje umiejętności, tak, żeby na roku III zdać egzamin kończący lektorat na poziomie B2.

Zarówno studenci realizujący lektorat dwuletni, jak i trzyletni, mogą również w trakcie trwania lektoratu przechodzić do grup o wyższych poziomach. Decyzję o przechodzeniu do grup o wyższym poziomie będzie podejmował lektor prowadzący studenta na podstawie deklaracji ustnej studenta lub po przeprowadzeniu testu sprawdzającego.

4. Studenci jednolitych studiów magisterskich:

a) realizujący dwuletni lektorat, powinni zdać egzamin na poziomie B2 lub B2+. Student, który zda egzamin na poziomie B2, jest zobligowany do podniesienia poziomu do B2+ na zajęciach przedmiotowych prowadzonych w języku obcym, oferowanych przez Wydział Teologiczny.
b) realizujący trzyletni lektorat (teologia kapłańska) są zobligowani do zdania egzaminu na poziomie B2+. Studenci, którzy będą realizować cykl trzyletni lektoratu i znajdą się w grupie o niskim poziomie, powinni również w trakcie trwania lektoratu indywidualnie podnosić swoje umiejętności, tak, żeby na roku III zdać egzamin kończący lektorat na poziomie B2+.

5. Studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy realizując lektorat w cyklu dwuletnim (nie dotyczy studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna) znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4, ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku zdać egzamin ogólnouczelniany potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ (bezpłatnie) i od kolejnego roku rozpocząć realizację rocznego lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw (j. włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

6. Studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy realizując lektorat w cyklu trzyletnim (nie dotyczy studentów kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) znajdą się w grupie na poziomie B2.3 lub B2.4, ewentualnie wyższym (C1, C2), mogą po roku lub po dwóch latach zdać egzamin ogólnouczelniany potwierdzający poziom B2 lub poziom B2+ (bezpłatnie) i od kolejnego roku rozpocząć realizację lektoratu innego języka, w tym również języka od podstaw (j. włoski, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski).

7. Studenci studiów II stopnia posiadający już poziom B2, w trakcie trwania studiów pogłębiają znajomość tego samego języka do poziomu B2+ na zajęciach lektoratowych, przewidzianych programem studiów i realizowanych przez MSJO lub na zajęciach przedmiotowych albo translatoriach prowadzonych w języku obcym i oferowanych przez poszczególne wydziały.

8. Jeżeli student posiada potwierdzoną (certyfikaty, wpis do indeksu z wcześniej realizowanego lektoratu w Akademii Muzycznej w Krakowie (dotyczy studentów kierunku Muzyka kościelna) lub na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie) znajomość języka nowożytnego co najmniej na poziomie B2 (studia pierwszego stopnia) lub B2+ (studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) to może:
a) uczestniczyć w lektoracie języka, z którego posiada certyfikat lub wpis do indeksu, nie zdając egzaminu końcowego (wpis za egzamin uzyska na podstawie certyfikatu lub wcześniejszego wpisu do indeksu) lub zdać egzamin na wyższym poziomie,
b) otrzymać z MSJO (dyżury kierownika i zastępcy kierownika MSJO) zaświadczenie o potwierdzonym poziomie B2 lub poziomie B2+, które będzie zobowiązany przedłożyć w swoim sekretariacie i wybrać realizację innego języka, kończącego się egzaminem, w tym również języka od podstaw (j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski).

9. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej nie mogą zrezygnować z uczestnictwa w lektoracie z j. angielskiego, który jest dla nich obligatoryjny.

10. Studenci kierunku muzyka kościelna mogą realizować lektorat języka nowożytnego w Akademii Muzycznej w Krakowie lub na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

11. Jeżeli student realizuje równolegle dwa kierunki / specjalności na UPJPII, może być zwolniony z realizacji lektoratu na jednym kierunku / specjalności, a oceny będzie miał przepisywane z drugiego kierunku / specjalności.

12. Od roku akademickiego 2013/2014 MSJO będzie prowadziło dodatkowe odpłatne kursy poza właściwym lektoratem, dające możliwość podnoszenia umiejętności językowych do poziomu B2. Zasady organizacji kursów będą podawane corocznie we wrześniu przez MSJO ( podstawowy warunek- grupa licząca min12 osób).


Załącznik: wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka na poziomie B2 oraz wyższym.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail