Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Warszaty historyczne

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego po raz kolejny organizuje serię spotkań adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (chociaż nie tylko), która w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Tym razem zajęcia odbywać się będą pod wspólnym hasłem Różne oblicza historii.

Dwusemestralny cykl wykładów, warsztatów oraz lekcji muzealnych sfinalizowany zostanie konkursem, którego laureaci otrzymają indeksy wyżej wzmiankowanego Wydziału. Wszystkim osobom regularnie uczestniczącym w zajęciach wydane będą stosowne zaświadczenia, pozwalające ubiegać się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej.

Konkurs o indeks

W bieżących warsztatach historycznych proponujemy uczniom udział w konkursie polegającym na samodzielnym przygotowaniu eseju historycznego pod tytułem XX wiek – stulecie wojen, stulecie przemian, którego tematyka będzie nawiązywała do wybranych burzliwych wydarzeń rozgrywających się w XX wieku. Minione stulecie to czas konfliktów toczących się zarówno w Europie jak i na pozostałych kontynentach. Minione stulecie to czas wystąpień rewolucyjnych i kontestacji zastanego ładu społecznego. Wreszcie minione stulecie to czas upadku dawnych i narodzin nowych imperiów. Wiek XX przyniósł również szansę dla wielu narodów odzyskania utraconej niegdyś niepodległości oraz zyskania swej państwowości tym, które jej dotychczas nie posiadały. Do eseju mogą być dołączone fotografie.
Autorzy najlepszych prac otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego oraz cenne nagrody rzeczowe, a przygotowany przez nich materiał zostanie oficjalnie zaprezentowany na stronach internetowych uczelni oraz na łamach uczelnianego czasopisma „Vita Academica”.

Regulamin konkursu historycznego XX wiek – stulecie wojen, stulecie przemian

1. Konkurs będzie trwał od 18 listopada 2014 do 31 marca 2015 r.
2. Uczestnicy przygotują esej historyczny, którego tematyka będzie nawiązywała do wybranych burzliwych wydarzeń rozgrywających się w XX wieku. Objętość eseju powinna mieścić się w przedziale 5-6 stron (Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami: 1,5). W nagłówku eseju powinny znaleźć się: tytuł, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, dane kontaktowe.
3. Do eseju może być dołączonych max. 6 fotografii nawiązujących do treści eseju. Fotografii nie umieszczamy w tekście, lecz dołączamy wraz z opisem niezależnie. Opis do ponumerowanych zdjęć należy dołączyć osobno w pliku tekstowym (.doc, .pdf). Opis do każdego ze zdjęć nie powinien być zbyt długi.
4. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży wydarzeniami rozgrywającymi się w XX w., a samodzielne przygotowanie eseju dotyczącego powyższej problematyki będzie stanowiło doskonałe wprowadzenie w arkana pracy historyka.
5. Eseje należy wysyłać do 31 marca 2015 r. na adres email: konkurs.historyczny@upjp2.edu.pl
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają indeksy Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, oraz cenne nagrody rzeczowe, a przygotowany przez nich materiał zostanie oficjalnie zaprezentowany na stronach internetowych uczelni oraz na łamach „Vita Academica”.
Spotkania, prezentujące w atrakcyjny sposób szeroką ofertę edukacyjną Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, będą odbywały się w soboty od października 2014 do kwietnia 2015 r. w salach wykładowych uczelni oraz w terenie. Relacje z udziału młodzieży w wykładach, warsztatach i lekcjach muzealnych będą zamieszczane w formie zdjęć i krótkich opisów w specjalnej zakładce na uczelnianej stronie internetowej.
Uczestnictwo w Warsztatach Historycznych pozwoli na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, a jako takie może stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Stanie się także okazją do zawarcia ciekawych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Przede wszystkim jednak da możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz uczynienia konkretnych kroków „inwestycyjnych”, mogących zaowocować w przyszłości. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zaś osoby zainteresowane przystąpieniem do wyżej wspomnianego konkursu i otrzymaniem akademickiego zaświadczenia zobowiązane są do regularnego uczestnictwa w spotkaniach (dopuszcza się maksymalnie 2 nieobecności).
Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl; najpóźniej do 1 listopada 2014 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl
Koordynatorzy:
dr Paweł Krokosz
dr Sławomir Cebula

GRAFIK SPOTKAŃ – ROK AKADEMICKI 2014/2015
Różne oblicza historii

PAŹDZIERNIK

18 X 2014; godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Od Katarzyny I do Katarzyny I. Kobiety na tronie rosyjskim w XVIII w.”; multimedialny wykład z zakresu historii Rosji XVIII w. prowadzony przez dra Pawła Krokosza specjalizującego się w dziejach Europy Wschodniej XVI-XVIII w.
W 1725 zmarł car-reformator Piotr I i od tej chwili na rosyjskim tronie w XVIII stuleciu przez blisko 70 lat zasiadały kobiety. Carowe: Katarzynę I, Annę Iwanowną, Elżbietę Piotrowną i Katarzynę II różniło niemal wszystko – pochodzenie, wykształcenie, temperament, lecz był jeden czynnik wspólny – troska o szeroko pojęte dobro państwa. Wszystkie władczynie dbały o rozwój gospodarczy i kulturalny kraju, a także konsekwentnie realizowały wytyczne polityki zagranicznej, powiększając Imperium Rosyjskie kosztem ziem swych sąsiadów.
W drugiej części spotkania nastąpi otwarcie kolejnej edycji „Konkursu o indeks”, którego laureatów wyłonimy na ostatnim spotkaniu Warsztatów Historycznych przypadającym 25 kwietnia 2015 r.
Prowadzenie: dr Paweł Krokosz (UPJPII)

LISTOPAD

8 XI 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Obcy u siebie. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie”; spotkanie prowadzone przez dra Marcina Rzepkę, slawistę i orientalistę, badacza zagadnień religijnych i etnicznych krajów Bliskiego Wschodu.
Bliski Wschód kojarzy się dziś przede wszystkim z dominacją islamu, jednak jeszcze w XIX wieku społeczności chrześcijan - należących do różnych Kościołów tradycji syryjskiej - dominowały na niektórych obszarach tego regionu. Dzisiaj obserwujemy gwałtowny spadek populacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie wywołany w przeważającej mierze wydarzeniami politycznymi. Ustawodawstwo krajów Bliskiego Wschodu nierzadko wyznacza im podrzędne miejsce w społeczeństwie sprawiając, że na terenach, na których mieszaki przez wieki, czują się niczym obcy. Kim zatem są owi chrześcijanie? Do jakich Kościołów należą? Jak wygląda ich życie?
Prowadzenie: dr Marcin Rzepka (UPJPII)

GRUDZIEŃ

13 XII 2014: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Dokumentacja audiowizualna” – spotkanie prowadzone przez dra Sławomira Cebulę, propagatora stosowania nowoczesnych technologii w pracy naukowej humanisty, religioznawcę, prawnika.
Podczas pierwszego spotkania zaprezentowane zostaną przykładowe materiały audiowizulane gromadzone przez historyków i będące następnie podstawą opracowań naukowych, ale również unikatowym świadectwem historii. Uczestnicy wysłuchają fragmentów nagrań audio, obejrzą fragmenty filmów oraz zapoznani zostaną z zasadami dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej.
Prowadzenie: dr Sławomir Cebula (UPJPII)

STYCZEŃ

17 I 2015: spotkanie przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1
Pierwsze, z trzech zaplanowanych spotkań w terenie, będzie miało miejsce w Muzeum Narodowym w Krakowie w Galerii „Barwa i Broń w Polce”. Podczas lekcji muzealnej „Czas honoru. Historia Legionów i droga do niepodległości” młodzież będzie miała okazję zapoznać się z trudną drogą Polski do odzyskania niepodległości w 1918 r., z wyraźnym podkreśleniem w tym dziele czynu legionowego.
Ze względu na liczebność grupy udział w lekcji muzealnej odbędzie się w dwóch turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o godz. 12.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie.

LUTY

7 II 2015: spotkanie przed Opactwem Cystersów Kraków-Mogiła, ul. Klasztorna 11
„Ora et labora”, czyli z wizytą w Opactwie Cystersów Kraków-Mogiła.
Niedaleko od centrum Krakowa, na terenie obecnej dzielnicy Nowa Huta znajduje się klasztor ufundowany w XIII w. przez ród Odrowążów dla Zakonu Cystersów. Wzniesioną wówczas świątynię, jedną z najstarszych budowli ceglanych w Polsce, cechował rozmach i okazałość do tego stopnia, iż swą wielkością dystansowała wszystkie kościoły z tamtej epoki. Wypada dodać, że aż do czasu wzniesienia gotyckiej katedry wawelskiej, żaden kościół małopolski nie mógł się poszczycić skalą założenia przestrzennego zrealizowaną w Mogile.
Podczas wizyty u Ojców Cystersów młodzież zwiedzi: kaplicę łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego, bazylikę, krużganki klasztorne, kapitularz, dawne kalefaktorium, fraternię i kaplicę opacką.
Ze względu na liczebność grupy klasztor zwiedzamy w 2 turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 10.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o godz. 11.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: Ojcowie Cystersi z Opactwa Kraków-Mogiła

MARZEC

7 III 2015: spotkanie przed kościołem OO. Dominikanów w Krakowie przy Pl. Dominikańskim
„Kamień, skóra, papiery – jak pisano 800, 500 i 300 lat temu”; spotkanie z historykiem średniowiecza, specjalistą kodykologiem, znawcą herezji i inkwizycji w średniowieczu o. drem Tomaszem Gałuszką.
Wykład odbędzie się w średniowiecznym klasztorze dominikanów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać, dotknąć i zobaczyć historię pisma w jego „naturalnym środowisku”, czyli na zachowanych nagrobkach, ścianach więzienia klasztornego i wreszcie w rękopisach, przechowywanych w archiwum zakonnym.
Ze względu na liczebność grupy klasztor zwiedzamy w 2 turach: osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do L – spotkanie o godz. 11.00; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery od M do Ż – spotkanie o godz. 12.00 (prosimy o punktualność!)
Prowadzenie: o. dr Tomasz Gałuszka OP (UPJPII)

21 III 2015: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Zagadki i interpretacje polskiej historii średniowiecznej”; spotkanie z drem Tomaszem Graffem, mediewistą zajmującym się kulturą religijną i intelektualną elit kościelnych i uniwersyteckich oraz kulturą i życiem codziennym doby staropolskiej.
Na zajęciach prowadzący przedstawi kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego, nieznane karty polskiej historii średniowiecznej, a także ukaże mity polskiej historiografii, które na stałe zagościły w podręcznikach szkolnych np. dotyczące sprowadzenia Krzyżaków do Polski. Zajęcia będą ilustrowane pokazem multimedialnym, a wykładowca zaprosi wszystkich uczestników do dyskusji.
Prowadzenie: dr Tomasz Graff (UPJPII)

KWIECIEŃ

11 IV 2015: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Przed maturą”
Spotkanie z dyplomowanym nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi uczniów na wszystkie „techniczne” kwestie związane ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Prowadzenie: mgr Tomasz Starachowski (XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie)

25 IV 2015: godz. 11.00-12.45 (z krótką przerwą między zajęciami); budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej, s. 201
„Konkurs o indeks” – finał dwusemestralnych zajęć
Podsumowanie warsztatów, wręczenie indeksów laureatom konkursu.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail