Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Polsko-niemieckie sympozjum naukowe dotyczące recepcji Soboru Watykańskiego II 8-11 V 2013

Z okazji 50-tej rocznicy prac Soboru Watykańskiego II (1962–1965) Katedra Komunikacji Religijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pod kierunkiem ks. dr. hab. Henryka Sławińskiego, prof. UPJPII wraz z Katedrą Teologii Pastoralnej Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim – pod kierunkiem dr. hab. Michaeli Hastetter – organizuje międzynarodowe, studenckie sympozjum poświęcone recepcji soboru w Kościele w Niemczech i w Polsce. Odbędzie się ono w dniach od 8–11 maja 2013 r. w Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Projekt będzie kontynuowany w maju 2014 roku we Fryburgu Bryzgowijskim.

Celem sympozjum będzie porównanie praktycznego zastosowania wybranych postanowień soborowych w Kościele w Niemczech i w Polsce jak również próba dostrzeżenia wpływu soboru na rόżne sfery życia społeczno – kulturowego. Rozpatrywanie tej problematyki z dwóch rόżnych perspektyw (niemieckiej i polskiej) pozwoli przybliżyć idee soboru i lepiej je zrozumieć zarówno w obszarze teologicznym jak i społeczno-kulurowym.

Dzięki sympozjum studenci będą mogli doskonalić umiejętność prowadzenia dialogu w obszarze problematyki teologicznej i międzykulturowej, jak rόwnież dostrzec rόżne akcenty recepcji myśli soborowej w swoich krajach.

Kontakt: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl

Szczegółowy opis projektu

Sobór Watykański II był ważnym impulsem przyczyniającym się do reform praktyk kościelnych w obydwu krajach. Ze względu na to, że czynnik religijny ma istotne znaczenie w kontekście społecznym, warto przeanalizować, w jakim stopniu trendy myślowe i kulturowe obydwu krajów znalazły swoje odbicie na płaszczyźnie religijnej.

Sobór Watykański II był także „milowym krokiem” Kościoła w kierunku współczesnej kultury. Dlatego zestawienie kontekstów kulturowych obydwu krajów jawi się jako czynnik umożliwiający lepsze zrozumienie realizacji postanowień soborowych na gruncie niemieckim i polskim. Problematyka ta została już częściowo opracowana w ramach badań teologicznych na Uniwersytecie w Padeborn, czego owocem jest praca doktorska, niestety jeszcze nieopublikowana.

W relacji do sfery liturgicznej, studium porównawcze dotyczące realizacji postanowień soborowych w kontekście niemieckim i polskim nie zostało jeszcze opracowane. Dlatego planowane seminarium może stanowić odpowiedź na powstały w tym zakresie deficyt a jednocześnie przyczynić się do rozwoju dialogu o tematyce praktyczno – pastoralnej pomiędzy studentami niemieckimi i polskimi.

Seminarium ma służyć zbliżeniu na płaszczyźnie kulturowej, ale także stanowi nową perspektywę wzajemnego poznania i zrozumienia. Od strony metodologicznej będzie miało formę dialogu, w którym określony temat będzie rozpracowywany przez polskiego i niemieckiego prelegenta, tworzących ze sobą tandem. Tak przedstawiony problem będzie następnie dyskutowany i omawiany w debacie przez pozostałych uczestników seminarium.

Zaangażowanie tłumaczy i urządzeń technicznych jest gwarancją dobrego zrozumienia przedstawianych problemów oraz umożliwi dyskusję we własnym języku. Część uczestników posiada sprawność komunikacyjną w obydwu językach, co także ułatwi zrozumienie problematyki i dyskusję.

Dodatkowo dwujęzyczny projekt stanowi pytanie o recepcję wprowadzonych i używanych przez sobór pojęć. Jako przykład może posłużyć „aggiornamento” użyte przez papieża Jana XXIII w mowie rozpoczynającej sobór, a które to pojęcie doczekało się obszernych opracowań w Niemczech.

pdf Program sympozjum

PROGRAM:

07.05.2013 Przyjazd studentów, zakwaterowania i organizacja
Anfahrt, Ankommen in Krakau, Unterbringung, Organisatorisches

08.05.2013 środa

9:00 – 14:00 Uhr Referate und Diskussion
9:00 Słowo przywitania – przedstawiciele UPJPII (Rektor, Dyrektor IL)
Wprowadzenie do międzynarodowego seminarium naukowego (ks. Henryk Sławiński, p. Michaela Hastetter)

1. Referaty:
1) Hermeneutik des Konzils im deutsch-polnischen Vergleich - Florian Rebel
Hermeneutyka Soboru: porównanie polsko-niemieckie – mgr Tomasz Guzik

2) Kirche und Welt – eine Positionsbestimmung nach dem Vatikanum II - Sonja Isen
Kościół i świat - określenie stosunku po Soborze Watykańskim II - ks. mgr Tomasz Jurkiewicz, CSsR

11.00-11.30 Przerwa na kawę / Kaffee

2. Referaty:
3) Aggiornamento – Ein Schlüsselwort Johannes XXIII. und die seine Rezeption in der Pastoraltheologie - Ghislain Eklou
Aggiornamento – „keyword” Jana XXIII. i jego recepcja w teologii pastoralnej – o. mgr Marcin Drąg OFMConv [Adam Sitek]

4) Zeichen der Zeit – Deutungsansätze - Jacqueline Straub
Znaki czasu - koncepcje interpretacyjne - ks. mgr Szymon Kula, SDS

09.05.2013 czwartek
9:00 – 14:00 Uhr Referate und Diskussion
1. Referaty:
5) Anthropologische Wende in der Pastoraltheologie durch die Konzilskonstitution „Gaudium et Spes“ zum Verhältnis von Kirche und Welt - Claudia Danzer
Antropologiczne zwrot w teologii pastoralnej dzięki soborowej wypowiedzi konstytucji "Gaudium et spes" na temat relacji między Kościołem a światem - ks. mgr Bogusław Kastelik

6) Communio-Theologie (LG) und die Ämterfrage in der Gemeindepastoral - Nhat Tran
Teologia wspólnoty (KK) i pytanie o urzędy/posługi w duszpasterstwie parafialnym - dk. Krzysztof Porosło

11.00-11.30 Przerwa na kawę / Kaffee

2. Referaty:
7) Berufung der Laien – Weltdienst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil unter Miteinbeziehung der Frage der Laienpredigt - Felix Strobl
Powołanie laikatu – służba wobec świata po Soborze Watykańskim II z uwzględnieniem powołania świeckich do głoszenia słowa Bożego - ks. mgr Artur Hałucha

8) Studium der Heiligen Schrift als Seele der Theologie (DV 24) - Welche Rolle spielt die Bibel für die Praktische Theologie? - Simone Zimmermann
Pismo św. Jako dusza teologii (KO 24) – jaką rolę odgrywa Pismo św. w teologii praktycznej? - ks. Łukasz Szydełko

10.05.2013 piątek

9:00 – 14:00 Uhr Referate und Diskussion

1. Referaty:
9) Christliche Initiation (SC) und die Wiederentdeckung der Taufberufung (LG) unter Miteinbeziehung der Erwachsenentaufe/Katechumenat - Philipp Haas
Inicjacja chrześcijańska i ponowne odkrycie powołania chrzcielnego i katechumenatu dorosłych - s. Elżbieta Wrzała

10) Ständiger Diakonat– Deutsche Erfahrungen - Michal Mraczek
Diakonat stały - doświadczenie polskie - ks. mgr Krystian Piwowarczyk

11.00-11.30 Przerwa na kawę / Kaffee

2. Referaty (Aneks):
11) Rezeption des Konzils in der orthodoxen Theologie in Deutschland - Stefanos Athanasiou

Podsumowanie / Perspektywy dalszej współpracy / Zakończenie

**
Ablaufplan Seminar Krakau
07.05.-12.05.2013

Kraków, ul. Kanonicza 9, sala 200

07.05.2013 Anfahrt, Ankommen in Krakau, Unterbringung, Organisatorisches

08.05.2013 9:00 – 14:00 Uhr Referate und Diskussion
ab 16:00 Uhr: Besichtigung von Krakau (Wawel, Marienkirche, Markt, Priesterseminar)

09.05.2013 9:00 – 14:00 Uhr Referate und Diskussion
ab 16:00 Uhr: Besichtigung von Nowa Huta und Heiligtum Lagiewniki

10.05.2013 9:00 – 14:00 Uhr Referate und Diskussion
ab 16:00 Uhr: Besichtigung von Kalvaria, Wadowice

11.05.2013 Zeit zur freien Verfügung (Besichtigungen in Kleingruppen: Zywiec, Bolechowice, Wieliczka u.a.)
Abend: gemeinsamer Abschluss

12.05.2013 Rückreise

Der Gegenbesuch in Deutschland wird im Mai 2014 stattfinden. Das Programm wird in ähnlicher Weise organisiert werden.

Dużą zaletą metody dialogu, którą będą się posługiwali studenci jest wzajemne poznanie i zrozumienie w kontekście społecznym, kulturowym i religijnym. Studenci nabiorą dzięki temu teoretycznej i praktycznej zdolności prowadzenia dialogu, która dodatkowo będzie pogłębiona przez towarzyszący seminarium program kulturoznawczy.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail