Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Katalog informacyjny ECTS > ECTS

ECTS

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się narzędziem użytecznym nie tylko na potrzeby transferu punktów z uczelni partnerskiej, ale także na potrzeby akumulacji punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami. Kanony ECTS:

- punkty ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta
- roczny nakład pracy studenta wynosi 60 punktów ECTS
- punkty przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się (przedmiotom)

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS, tj.:

- katalogu przedmiotów (course catalogue), przedstawiającego w jasny sposób program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
- formularza zgłoszeniowego studenta (application form),
- porozumienia o programie zajęć (learning agreement), przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
- wykazu zaliczeń (transcript of records), opisującego dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS,
- suplementu do dyplomu (diploma suppelment).

Na UPJPII (dawniej: PAT) punktacja ECTS stosowana jest od r.a. 2000/2001.
Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno odbywającym studia na UPJPII jak i studentom przyjeżdżającym z innych uczelni aby realizować na UPJPII część studiów. Punkty stosuje się do wszystkich elementów programu studiów, tj.: przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów fakultatywnych, zajęć z języków obcych oraz wychowania fizycznego. Liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu.

Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje przedmioty prowadzone przez uczelnię zgodnie z programem kształcenia oraz jego indywidualną pracę.

Liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w innych uczelniach, w tym w uczelniach zagranicznych jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru.

Podstawą zaliczenia semestru studentowi uczestniczącemu w programie Erasmus jest zrealizowanie uzgodnionego programu zajęć potwierdzone przez wydziałowego koordynatora Erasmusa.

W celu zdobycia kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia, program kształcenia powinien przewidywać konieczność uzyskania przez studenta co najmniej:

180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia,
120 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia,
300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-04-26; 13:07

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail