Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > język niemiecki > język niemiecki- zakres materiału > poziom B2

poziom B2

EGZAMIN POZIOM B2 DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH WCZEŚNIEJ EGZAMIN NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ B2 - INFORMACJE OGÓLNE

I. Według Europejskiego Poziomu Biegłości Językowej poziom B2 oznacza, iż

1. w obszarze rozumienia tekstu słuchanego
osoba potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest jej / jemu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.

2. w obszarze rozumienia tekstu czytanego osoba czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.

3. w obszarze porozumiewania się osoba potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane jej / jemu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

4. w obszarze samodzielnego wypowiadania się osoba potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które jego / ją interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

5. w obszarze pisania osoba potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jej / jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla jego / jej dane wydarzenia i przeżycia.

Źródło: (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

II. Struktura egzaminu na poziomie B2:

I. Rozumienie tekstu czytanego / 15 punktów
II. Rozumienie tekstu słuchanego / 10 punktów
III. Znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych / 55 punktów
IV. Tworzenie wypowiedzi pisemnej – list formalny (może mieć on następujące formy: reklamacja, list – podanie o pracę (list motywacyjny), list zapytanie, list wyrażający opinię, list z przeprosinami) / 20 punktów
Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku “Studio D. Die Mittelstufe. B2”, wydawnictwo Cornelsen 2010.

Materiał gramatyczny zawarty jest w każdym podręczniku, prezentującym gramatykę języka niemieckiego, np.:
1. Stanisław Bęza, Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, wyd. PWN
2. Die Gelbe aktuell – Lehr und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, wyd. Hueber
Zakres gramatyki:
1. Czasownik:
- czasy: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I,
- tryb rozkazujący,
- czasowniki zwrotne, złożone, nieregularne,
- czasowniki modalne,
- rekcja czasowników,
- strona bierna,
- bezokolicznik z "zu",
- tryb przypuszczający.
2. Rzeczownik:
- odmiana.
- słowotwórstwo.
3. Zaimki:
- osobowe,
- dzierżawcze,
- wskazujące,
- pytające,
- zwrotne,
- nieokreślone.
4. Przyimki:
- z celownikiem,
- z biernikiem,
- z celownikiem i biernikiem,
- z dopełniaczem.
5. Przymiotnik:
- odmiana,
- stopniowanie,
- rekcja.
6. Przysłówek:
- stopniowanie.
7. Liczebniki:
- główne,
- porządkowe.
8. Zdanie:
- szyk w zdaniu prostym i współrzędnie złożonym,
- zdania podrzędne:
* pytające,
* dopełnieniowe,
* okolicznikowe przyczyny,
* okolicznikowe warunkowe,
* okolicznikowe czasu, czasowe,
* okolicznikowe celu,
* przydawkowe, rozwinięta przydawka.

II. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów.

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
- ćwiczeń z luką do uzupełnienia
- listu formalnego
- tłumaczenia.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-09; 07:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail