Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Studia > Standardy nauczania

Standardy nauczania

Standardy nauczania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. z dnia 25 lipca 2002 r. nr 116, poz. 1004 z późn. zm.; załącznik nr 60 - Standardy nauczania dla kierunku studiów: teologia), dokumentem Konferencji Episkopatu Polski Zasady formacji kapłańskiej w Polsce (Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia) zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską dnia 26 sierpnia 1999 r., dokumentami papieskimi a zwłaszcza konstytucją apostolską Sapientia christiana z dnia 15 kwietnia 1979 r. o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (AAS 1979 r., s. 469-499) oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. nr 164, poz. 1365). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

Istnieją pewne różnice programowe w zależności od specyfiki studiów: do kapłaństwa (program najbardziej rozbudowany), dla świeckich (przewidziano w nim 150 godzin tzw. przedmiotów sekcyjnych dających ukierunkowanie zawodowe w zakresie katechizacji, dziennikarstwa, teologii duchowości lub życia rodzinno-społecznego), dla sióstr zakonnych (przedmioty z zakresu formacji duchowej i zakonnej). Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego wykonywania zawodu teologa w przyszłych miejscach pracy (w tym pracy katechetycznej w szkole) oraz do ewentualnego podjęcia pracy badawczej.

Do kapłaństwa (teologia kapłańska)

1) Przedmioty obowiązkowe
2) Przedmioty fakultatywne

Dla świeckich (teologia katechetyczno-pastoralna)
1) Przedmioty obowiązkowe
2) Przedmioty fakultatywne

Dla sióstr zakonnych (teologia - katechetyka)
1) Przedmioty obowiązkowe kanonu studiów teologicznych
2) Przedmioty obowiązkowe kanonu specjalności katechetyczno-pedagogicznej
3) Przedmioty fakultatywne

Wydział prowadzi działalność naukową i kształci studentów w sposób właściwy naukom teologicznym. Działalność ta służy przede wszystkim poznawaniu i pogłębianiu doktryny katolickiej zawartej w Piśmie Świętym i Tradycji, jak również kształtowaniu umiejętności przekazywania prawd wiary i poszukiwania odpowiedzi na pytania wynikające ze współczesnych problemów, ludzkich uwarunkowań i pytań podnoszonych przez współczesnego człowieka, który świadomie i odpowiedzialnie chce przeżywać swoją wiarę, stara się ją zrozumieć, bądź w ogóle poszukuje wiary. Zadania te Wydział realizuje w oparciu o dane wynikające z Objawienia Bożego i zgodnie z wykładnią Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Ponieważ Wydział prowadzi odrębne studia dla kandydatów do kapłaństwa, dla świeckich i częściowo odrębne dla sióstr zakonnych, również profil absolwentów tych specjalności jest nieco inny:

a) Specjalność kapłańska - studia dla kleryków

Studia na specjalności kapłańskiej trwają 6 lat (12 semestrów). W ciągu studiów należy zdobyć co najmniej 300 punktów (wg standardów ECTS), a w ciągu każdego roku studiów minimum 60 punktów. Specyfiką tej specjalności jest przygotowanie duszpastersko-katechetyczno-pedagogiczne. Studenci oprócz wymagań określonych w standardach nauczania dla kierunku studiów: teologia, zobowiązani są do zaliczenia wielu innych przedmiotów o specyfice typowo kapłańskiej, bardzo przydatnych w pracy duszpasterskiej np. spowiednictwo, homiletyka, liturgika, etyka filozoficzna, teologia życia rodzinnego, muzyka kościelna, pedagogika, zagadnienia ekumeniczne, katecheza integralna czy przedmioty filozoficzne i ściśle teologiczne w znacznie poszerzonym (w porównaniu ze studiami dla świeckich) wymiarze. Obowiązkowe przedmioty z zakresu przygotowania pedagogicznego i semestralna praktyka w zakresie duszpastersko-katechetycznym, stanowią niewątpliwie dobre przygotowanie absolwentów do ich późniejszej pracy kapłańskiej

b) Specjalność katechetyczno-pastoralna - studia dla świeckich

Studia na specjalności katechetyczno-pastoralnej trwają 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin wynosi nie mniej niż 3200. W ciągu studiów na-leży zdobyć co najmniej 300 punktów (wg standardów ECTS), a w ciągu każdego roku studiów minimum 60 punktów. Specyfiką tej specjalności jest przy-gotowanie świeckich absolwentów teologii stosownie do możliwości ich za-trudnienia w rzeczywistości i uwarunkowaniach naszego kraju. Możliwości te warunkuje realizacja nie tylko minimum programowego, ale przede wszystkim realizacja tak zwanych przedmiotów sekcyjnych. Absolwenci świeccy bowiem oprócz ogólnego przygotowania teologicznego i katechetycznego, poprzez przedmioty sekcyjne (w wymiarze pięciu semestrów przez 2 godziny tygodniowo), mają również możliwość zdobycia podstawowego przygotowania w zakresie: katechetyki, teologii duchowości, dziennikarstwa i życia rodzinno-społecznego.
Zważywszy, że około 1/4 studentów teologii stanowią studenci bądź absolwenci innych kierunków uczelni krakowskich i całego regionu Polski Południowej (studia teologiczne w tym przypadku nie zmieniają ich statusu materialnego), profil tej specjalności odznacza się wyjątkowym zintegrowaniem przygotowania zawodowego oraz wiary i nauki.

c) Specjalność katechetyka - studia dla sióstr zakonnych

Istnieją dwa rodzaje studiów na specjalności katechetycznej. Są to: studia pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin dydaktycznych nie jest mniejsza niż 2 200. Liczba punktów ECTS nie jest mniejsza niż 180. Absolwentka posiada gruntowną wiedzę teologiczną opartą na wiadomościach z zakresu biblistyki i patrologii. Jest zaznajomiony z podstawami wiedzy humanistycznej i społecznej mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Poprzez przygotowanie pedagogiczno katechetyczne jest przygotowana do pracy w szkolnictwie, do pracy duszpasterskiej, oraz pracy edukacyjno-wychowawczej w instytucjach kościelnych i świeckich. Absolwentka jest przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin nie jest mniejsza niż 900. Liczba punktów nie jest mniejsza niż 120. Absolwentka posiada pogłębioną wiedzę teologiczną oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Zna stan badań w zakresie teologii i pokrewnych dziedzin humanistycznych. Absolwentka w czasie studiów, oprócz wymagań określonych w standardach nauczania dla kierunku studiów: teologia, zdobywa wiedzę z znacznie poszerzonym zakresie (w porównaniu ze studiami dla świeckich) z zakresu teologii duchowości i specjalistycznych przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych. Umie dostosować wiedzę akademicką do potrzeb praktyki i rozumie wyzwania współczesności. Absolwentka jest przygotowana do pracy w szkolnictwie, do pracy w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych oraz profilaktyki społecznej. Absolwenta jest przygotowane do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz badawczej w obszarze teologii.

Absolwenci teologii kapłańskiej, teologii katechetyczno-pastoralnej (sekcji: katechetyka) oraz teologii - katechetyki posiadają przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z wymogami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 23 września 2002 r. nr 155, poz. 1288) oraz Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z dnia 15 września 2000 r. nr 4, poz. 20).


Standardy nauczania Kierunku Nauki o Rodzinie

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. W ciągu 6 semestrów studiów zdobywa wiedzę interdyscyplinarną na temat małżeństwa i rodziny w dziedzinie nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych i prawnych, a także w dziedzinie nauk filozoficzno-teologicznych. Absolwent powinien być przygotowywany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Studia przygotowują do sprawowania opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi w kontekście życia rodzinnego. Ponadto, przewiduje się, że zdobyta wiedza kwalifikować będzie absolwenta do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz etyki, po zrealizowaniu programu przygotowania pedagogicznego określonego odrębnymi przepisami. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych placówkach pomocy i opieki społecznej, instytucjach profilaktyki społecznej.
Student kierunku nauki o rodzinie, oprócz wszechstronnego wykształcenia z zakresu zagadnień społecznych, winien nabyć umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem. Należą do nich m.in.:

- organizowanie pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicz-nego dla zapewnienia podstawowych warunków życia,
- wzmacnianie zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów
- prowadzenie poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

Wiedza teologiczna umożliwia zarówno wykorzystanie motywacji religijnych w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, jak i niesienie pomocy oso-bom, które w wyniku przeżywanego cierpienia utraciły sens życia. Ta wiedza umożliwia także pracę w poradniach rodzinnych prowadzonych przez różne jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego oraz w innych instytucjach kościelnych o charakterze społeczno-religijnym.

W programie studiów znajdują się zasadniczo cztery grupy przedmiotów mające kształtować wiedzę i umiejętności absolwentów:

1) przedmioty kształcenia ogólnego,
2) przedmioty podstawowe,
3) przedmioty kierunkowe,
4) przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe,
5) praktyki.

Zdobycie umiejętności praktycznych zapewniają praktyki w poradniach małżeńsko-rodzinnych, w poradniach duszpasterstwa rodzin (przy parafiach). Prowadzone będą również wakacyjne praktyki w zakładach opieki społecznej lub opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz praktyki specjalnościowe. Miejsca praktyk będą uzależnione od miejsca zamieszkania studenta.

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail