Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > język rosyjski > język rosyjski- zakres materiału > poziom B2

poziom B2

EGZAMIN POZIOM B2 DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH WCZEŚNIEJ EGZAMIN NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ B2 - INFORMACJE OGÓLNE

I. Według Europejskiego Poziomu Biegłości Językowej poziom B2 oznacza, iż

1. w obszarze rozumienia tekstu słuchanego osoba potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest jej / jemu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.

2. w obszarze rozumienia tekstu czytanego osoba czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.

3. w obszarze porozumiewania się osoba potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane jej / jemu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

4. w obszarze samodzielnego wypowiadania się osoba potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które jego / ją interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

5. w obszarze pisania osoba potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jej / jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla jego / jej dane wydarzenia i przeżycia.

Źródło: (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

II. Struktura egzaminu na poziomie B2:

I. Rozumienie tekstu czytanego / 15 punktów
II. Rozumienie tekstu słuchanego / 10 punktów
III. Znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych / 55 punktów
IV. Tworzenie wypowiedzi pisemnej – list formalny (może mieć on następujące formy: reklamacja, list – podanie o pracę (list motywacyjny), list zapytanie, list wyrażający opinię, list z przeprosinami) / 20 punktów

Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku Из первых уст. Русский язык для среднего уровня, autor: Андрей Махнач, wyd. KRAM, Warszawa 2011.

Materiał gramatyczny zawarty jest w każdym podręczniku, prezentującym gramatykę języka rosyjskiego, np.:
1. Dobrowolski J., 200 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2006.
2. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, wyd. PWN, Warszawa 2009.
3. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, wyd. REA, Warszawa 2008.

Zakres materiału gramatycznego:
1. Глагол
• Настоящее время
• Прошедшее время
• Будущее простое время
• Будущее сложное время
• Повелительное наклонение
• Причастие и деепричастие
2. Имя существительное
• Первое склонение
• Второе склонение
• Третье склонение
• Склонение существительных среднего рода типа время
3. Имя прилагательное
• Склонение прилагательных с твёрдой основой
• Склонение прилагательных с мягкой основой
• Склонение прилагательных с основой на ж, ш, ч, щ; к, г, х
• Сравнительная степень прилагательных
• Превосходная степень прилагательных
• Краткая форма прилагательных
4. Наречие
5. Предлог
6. Местоимение
• Личные местоимения
• Возвратное местоимение себя и выражение друг друга
• Притяжательные местоимения
• Указательные местоимения
• Вопросительные местоимения
• Определительные местоимения
• Неопределённые местоимения
• Отрицательные местоимения
• Местоимения сам и самый
7. Имя числительное
• Количественные числительные
• Порядковые числительные
• Собирательные числительные
• Числительные 2, 3, 4 и 5, 6 и т.д. с прилагательными и существительными

II. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów.

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
- ćwiczeń z luką do uzupełnienia
- listu formalnego
- tłumaczenia.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-09; 07:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail