Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Annales Canonici

Annales Canonici

Redakcja:
Wydział Prawa Kanonicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
tel./faks 12 428 44 55, 12 370 86 13
e-mail: annales@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny - ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM

Zastępca redaktora naczelnego - ks. dr hab. Piotr Kroczek

Sekretarz redakcji - o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE

Rada naukowa
o. Miroslav Konštanc Adam OP (Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie)
ks. Janusz Kowal SJ (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)
o. Wiesław Bar OFMConv (KULJPII)
ks. Jan Dyduch (UPJPII)
ks. Józef Krukowski (UKSW/KULJPII)
ks. Andrzej Pastwa (UŚ)
ks. Tomasz Rozkrut (UPJPII)
ks. Józef Wroceński (UKSW)

Redaktorzy tematyczni
ks. Piotr Majer – prawo małżeńskie (UPJPII)
ks. Tomasz Rozkrut – prawo procesowe (UPJPII)

Lista recenzentów „Annales Canonici” (lata 2005–2014)
Ks. Ambroży Skorupa (KULJPII)

Ks. Andrzej Kula
Ks. Andrzej Sosnowski (UPJPII)
Ks. Arkadiusz Zakręta CM (UPJPII)
Ks. Bartosz Nowakowski (AMU)
Ks. Grzegorz Leszczyński (UKSW)
Ks. Henryk Stawniak (UKSW)
Ks. Jan Dyduch (UPJPII)
Ks. Józef Krzywda (UPJPII)
Ks. Lucjan Świto (UWM)
Ks. Marek Saj (UKSW)
Ks. Mirosław Sitarz (KULJPII)

Ks. Piotr Majer (UPJPII)
Ks. Tomasz Rozkrut (UPJPII)
Ks. Wiesław Wenz (KULJPII)

O. Piotr Skonieczny (Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie)
O. Wiesław Bar (KULJPII)

Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie został erygowany przez Stolicę Apostolską w 1999 r.. W ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej publikuje periodyk naukowy "Annales Canonici".

Ten rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego.

W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i zagranicą.

Informacja dla Autorów artykułów do „Annales Canonici”
1. Artykuły do numeru na bieżący rok przyjmowane są do 31 marca.
2. Artykuły należy przesłać na adres: annales@upjp2.edu.pl.
3. Redakcja artykułów powinna być wykonana według za-sad Wydawnictwa Naukowego UPJPII w Krakowie.
4. Jeżeli artykuł jest pisany w innym języku niż język polski typografia powinna być charakterystyczna dla tego języka.
5. Maksymalna objętość artykułu to 40 tys. znaków (licząc ze spacjami i przypisami).
6. Do artykułu należy dołączyć Bibliografię (do 10 pozycji).
7. Niezależnie od języka, w którym napisany jest artykuł, należy dołączyć:
a. streszczenie w języku angielskim zawierające tytuł artykułu (do 1 tys. znaków licząc ze spacjami),
b. słowa kluczowe w języku angielskim (do 5 słów).
8. Autor powinien podać ośrodek naukowy, który reprezentuje lub miejsce zamieszkania.
9. Autor jest proszony o przesłanie wraz z artykułem Oświadczenia związanego z etycznymi zasadami wydawniczymi (vide strona czasopisma).

v0TwIq.png Informacje - wersja do pobrania
v0TwIq.png Oświadczenie Autora

**********

Regulamin recenzowania artykułów w „Annales Canonici”
1. Redakcja zapewnia zachowanie procedury double blind review process, zapory ghostwriting i guest authorship oraz zasady financial disclosure, zgodnie z wytycznymi MNiSW.
2. Teksty przeznaczone do „Annales Canonici” powinny być sporządzone zgodnie z „Informacją dla Autorów” przyjętą przez Redakcję.
3. Redakcja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4. Po akceptacji tekstu przez Redakcję, tekst bez wskazania jego Autora jest przesyłany do Recenzenta I stopnia.
5. Po pozytywnej ocenie tekstu przez Recenzenta I stopnia artykuł jest przesyłany do Recenzenta II stopnia.
6. Po pozytywnej ocenie tekstu przez Recenzenta II stopnia tekst, w miarę możliwości wydawniczych, jest kierowany przez Redakcję do procesu wydawniczego.
7. Recenzje mają formę pisemną zgonie ze wzorem recenzji przyjętym przez Redakcję.
8. Nazwiska Recenzentów nie są podawane do wiadomości Autorowi tekstu.
9. Autor otrzymuje do wiadomości wyłącznie merytoryczne fragmenty recenzji.
10. Lista recenzentów jest umieszczona na stronie internetowej „Annales Canonici” oraz w poszczególnych numerach czasopisma.
11. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia w formie oświadczenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.
12. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia w formie Oświadczenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

v0TwIq.png Regulamin - wersja do pobrania
v0TwIq.png Formularz recenzji

***************

W najnowszym numerze (9/2013):

Dz0lfl

Artykuły:

pdf ks. Jan Dyduch, Troska kard. Karola Wojtyły o wolność nauki
pdf Piotr Skonieczny OP, Potestas sacra według Klausa Mörsdorfa – założenia teologiczne, struktura, sposób przekazywania i charakter
pdf ks. Piotr Majer, Rezygnacja papieża z urzędu
pdf ks. Piotr Kroczek, Teologiczne podstawy reguł sensu czynności konwencjonalnych i norm kompetencyjnych w prawie kanoniczny i ich konsekwencje dla decyzji prawodawczych
pdf ks. Jerzy Adamczyk, Choroba celiakii w odniesieniu do sakramentu święceń
pdf ks. Tomasz Jakubiak, Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego
pdf ks. Paweł Kaleta, Zasady zawierania umowy dzierżawy w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku
pdf s. Marta Mucha CHR, Zderzenie katolickiej i muzułmańskiej wizji małżeństwa – podstawowe trudności
pdf Tomasz Kornecki, Wybrane aspekty dobra rodziny oraz ochrony praw dziecka na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz nauczania Jana Pawła II skierowanego do rodaków w czasie pielgrzymek do Polski

Recenzje:

pdf ks. Tomasz Rozkrut, ks. Wojciech Góralski, Błąd co do przymiotu osoby a nieważność małżeństwa kanonicznego (kan. 1097 § 2 KPK)

Komunikaty
pdf ks. Tomasz Rozkrut, Znaczenie wiary dla wspólnoty małżeńskiej (Benedykt XVI do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej w 2013 roku)
pdf ks. Tomasz Rozkrut, Wiara – ewangelizja – prawo kanoniczne (Rzymskie sympozjum w Roku Wiary, 11–12 kwietnia 2013)

**************

W poprzednim numerze (8/2012):

jA4NMH

Sympozjum:
Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła

Referaty:

pdf kard. Péter Erdő, Władza Biskupa Rzymu. Ujęcie historyczno-prawne
pdf abp Celestino Migliore, Rola Kościoła partykularnego w procedurze mianowania biskupów przez papieża
pdf bp Krzysztof Nitkiewicz, Prymat papieski a zakres autonomii zebrań biskupów
pdf ks. Piotr Majer, Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła
pdf ks. Piotr Kroczek, Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna

Artykuły:

pdf ks. Jan Dyduch, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ustawodawstwie państwa polskiego
pdf ks. Ginter Dzierżon, Wykonywanie władzy delegowanej kilku lub wielu osobom (kan. 140–141 KPK)
pdf ks. Marek Zaborowski, Małżeństwo i rozwód w Kościele prawosławnym – aspekt prawno-kanoniczny
pdf ks. Andrzej Wójcik, Rozum i wiara a małżeństwo. Znaczenie ścisłej tożsamości pomiędzy węzłem małżeńskim a jego wymiarem sakramentalnym w małżeństwie ochrzczonych (kan. 1055 § 2)
pdf Beata Fober, Nierozerwalność małżeństwa w luterańskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Recenzje:
ks. Józef Krzywda CM, ks. Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele
ks. Tomasz Rozkrut, Artur G. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim
ks. Andrzej Pastwa, ks. Lucjan Świto, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce

Sprawozdania:
ks. Tomasz Rozkrut, Rzymskie sympozjum na temat kan. 1095
ks. Tomasz Rozkrut, Jan Paweł II ustawodawcą Kościoła. Międzynarodowe sympozjum prawa kanonicznego, Lugano (Szwajcaria), 22–23 marca 2012 roku
Aleksandra Brzemia-Bonarek, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawno-kanonicznej The Institution of Marriage in the Three Monotheistic Religions,
Konstanca (Rumunia), 10–12 października 2011 roku

s. Lucyna Wąsik, Sprawozdanie z wykładów gościnnych w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadzonych przez ks. dr. Pawła Malechę

Komunikaty
ks. Tomasz Rozkrut, Hermeneutyka prawa kanonicznego przedmiotem rotalnego przemówienia papieża Benedykta XVI w 2012 roku

**************

W poprzednim numerze (7/2011):

68aWNg


Sympozjum:
Prawo naturalne a prawo małżeńskie

Referaty:

pdf ks. Tomasz Gałkowski, Prawo naturalne fundamentem każdego prawa?
pdf o. Wiesław Bar OFMConv, Prawo naturalne a wady zgody małżeńskiej
pdf ks. Andrzej Wójcik, Konsens naturalnie wystarczający: jego konsekwencje prawne i moralne
pdf ks. Piotr Steczkowski, Małżeństwo cywilne katolików – jego walor kanoniczny i możliwość uważnienia
pdf o. Henryk Stawniak SDB, Nierozłączność między umową i sakramentem w małżeństwie ochrzczonych

Artykuły:

pdf ks. Jan Dyduch, Potrójna misja Kościoła w świetle Konkordatu Polskiego z 1993 roku
pdf ks. Ginter Dzierżon, Kontrowersje wokół definicji legalnej przywileju zawartej w kan. 76 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
pdf ks. Tomasz Rozkrut, Zebranie Synodu Biskupów według Regulaminu z 2006 roku
pdf ks. Tomasz Rakoczy, Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta
pdf ks. Piotr Majer, Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 § 1, 1º KPK)
pdf ks. Piotr Kroczek, The Significance of the Techniques of Encoding Canonical Norms in an Act of Law, CIC 1983 as an Example
pdf o. Piotr Skonieczny OP, Skutki prawne reskryptu papieskiego udzielającego dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego
pdf Adam Bartczak, Ogłoszenie akt w kanonicznym procesie małżeńskim
pdf Seweryn Świaczny, Nerwica natręctw a kanoniczny konsens małżeński
pdf Michał Jóźwik, Znaczenie i rola wychowania religijnego w jednoczeniu wspólnoty rodzinnej
pdf ks. Marek Zaborowski, Przeszkody do przyjęcia i wykonywania święceń w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Recenzje:

ks. Stefan Ryłko CRL, Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem. Jego życie
i kult
, Kraków 2010, ss. 162
ks. Krzysztof Burczak, Sacrilegium w „Dekrecie” Gracjana, Lublin 2010,
ss. 527
ks. Tomasz Rakoczy, Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku
, Gniezno 2010, ss. 425
Piotr Skonieczny OP, La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione
in base al can. 220 del Codice di diritto canonico latino
, Roma 2010,
ss. 352
Sylwester Kasprzak SVD, Kardynał kamerling świętego Kościoła rzymskiego.
Urząd, historia, zadania,
Lublin 2007, ss. 338
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski, przekład
i opracowanie Antoni Dębiński
, Lublin 2011, ss. 234

**************

W poprzednim numerze (6/2010):

MBo3rS

Sympozjum:
Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym

pdf List Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Wielkiego Kanclerza UPJPII

Referaty:

pdf ks. Remigiusz Sobański, Czy głoszenie nauki Kościoła może dyskryminować?
pdf Włodzimierz Wróbel, Problem klauzuli sumienia w prawie polskim w odniesieniu do ochrony życia
pdf Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”
pdf ks. Krzysztof Warchałowski, Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
pdf ks. Piotr Majer, Uznanie małżeństwa kanonicznego w prawie państwowym

Artykuły:

pdf ks. Jan Dyduch, Rola biskupów emerytów w Kościele
pdf ks. Tomasz Rozkrut, Problematyka centralizacji oraz decentralizacji współczesnego kościelnego prawa procesowego
pdf ks. Jerzy Adamczyk, Urząd notariusza kurii diecezjalnej. Próba wykładni obowiązujących przepisów
pdf o. Arnold Chrapkowski OSPPE, Udział osób konsekrowanych w ruchach kościelnych
pdf ks. Tomasz Jakubiak, Aplikacja owoców Mszy św.
pdf Michał Jóźwik, Problemy rodziny wielopokoleniowej a rola dialogu wewnątrzrodzinnego w jej integracji
pdf ks. Robert Kantor, Posługa sądownicza biskupa w starożytności chrześcijańskiej
pdf ks. Piotr Kroczek, Tłumaczenie kościelnych tekstów prawnych – aspekt praktyczny
pdf ks. Bartosz Nowakowski, Pseudoduszpasterskie rozwiązania w orzekaniu nieważności małżeństw zagrożeniem sprawiedliwości i prawdy. Kilka refleksji na kanwie przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 29 stycznia 2010 r.
pdf Urszula Nowicka, Obrońca węzła małżeńskiego wobec opinii biegłych w sprawach z tytułu niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095 nr 3 KPK)
pdf o. Piotr Skonieczny OP, Zakaz wykonywania święceń w postępowaniu o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego

Komunikaty:

ks. Tomasz Rozkrut, Wokół rotalnego przemówienia Benedykta XVI z 2010 r.

Recenzje:

ks. Józef Krzywda CM, Zenon Kardynał Grocholewski, Universitatea Azi – Universität heute
ks. Piotr Steczkowski, Ks. Janusz Sądel, Kanoniczne powierzenie urzędu kościelnego w Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r
ks. Marek Zaborowski, Ks. Stanisław Tymosz, Recepcja nauczania Jana Pawła II
w uchwałach Drugiego Polskiego Synodu Plenarnego

Sprawozdania:

Ks. Tomasz Szopa, Sprawozdanie z wykładów gościnnych w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie o. prof. Zbigniewa Sucheskiego OFMConv, profesora Papieskiego Fakultetu św. Bonawentury Seraphicum

**************

W poprzednim numerze (5/2009):

3dNLTd

Sympozjum:
Synodalność- Metropolia - Metropolita w XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej

pdf List ks. Kardynała

Referaty:

pdf Józef Wroceński SCJ, Instytucja metropolii w dziejach Kościoła. Aspekt historyczno-prawny
pdf Tadeusz Pieronek, Metropolita i metropolia w posoborowej praktyce Kościoła katolickiego w Polsce
pdf Jan Dyduch, Synodalność jako forma uczestnictwa we władzy kościelnej
pdf Tomasz Rozkrut, Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii
pdf Ryszard Sztychmiler, Trybunał metropolitalny II instancji

Artykuły:

pdf ks. Jerzy Adamczyk, "Wyznanie wiary" i "przysięga wierności" w świetle obowiązujących przepisów
pdf Michał Jóźwik, Uczestnictwo rodziny w życiu i misji Kościoła i w rozwoju społeczeństwa
pdf ks. Robert Kantor, Sankcje karne nakładane na świeckich w oficjalacie foralnym w Tarnowie w latach 1656-1781
pdf ks. Piotr Kroczek, The Theological Foundations of the Reception of Canon Law
pdf ks. Piotr Majer, Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI
pdf ks. Tomasz Rakoczy, Małżeństwo dla lepszych i gorszych katolików
pdf ks. Marek Zaborowski, Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie prawno-historycznym

Komunikaty:

ks. Tomasz Rozkrut, Przywołanie do poprawnej interpretacji procesowej kan. 1095 - Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w 2009

Recenzje:

Zenon Grocholewski, Kard., Refleksje na temat prawa (ks. Jan Dyduch)
Zenon Grocholewski, Kard., La legge naturale nella dottrina della Chiesa, a Cura di Luigi Cirillo, Consult Editrice (ks. Józef Krzywda).
Marta Greszata, Iudicum cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych o nieważność małżeństwa (ks. Tadeusz Rozkrut)
ks. Kazimierz Dullak, Ecclesia semper reformanda, Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (ks. Benedykt Glinkowski)
ks. Grzegorz Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II (ks. Marek Zaborowski)
ks. Ginter Dzierżon, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym (ks. Marek Zaborowski)

Sprawozdania:

O prawie kanonizacyjnym z Zygmuntem w tle (ks. Waldemar Przyklenk)
Sprawozdanie z konferencji naukowej Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim (ks. Marek Zaborowski)
Sprawozdanie z Sympozjum Synodalność - Metropolia - Metropolita w XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej (ks. Marek Zaborowski)

***************

W poprzednim numerze (4/2008):

Tvsl5k

Sympozjum:
Małżeństwo wobec wyzwań współczesność
w XXV-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego

pdf ks. Remigiusz Sobański Wpływ mentalności wolnych związków na ważność zgody małżeńskiej
pdf ks. Wojciech Góralski Zawarcie małżeństwa przez osobę, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła katolickiego
pdf ks. Leszek Adamowicz Stwierdzenie stanu wolnego nieochrzczonych i niekatolików przed zawarciem małżeństwa kanonicznego
pdf ks. Piotr Majer Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku
pdf ks. Piotr Steczkowski Dopuszczenie rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do komunii świętej. Forum externum czy forum internum?

Artykuły:

pdf ks. Jan Dyduch Udział biskupów w posłudze pasterskiej w świetle Instrukcji "Apostolorum successores"
pdf ks. Jerzy Adamczyk Biskup diecezjalny jako ustawodawca
pdf Michał Jóźwik Kryzys współczesnej rodziny a sens duszpasterski i osobisty zaręczyn
pdf ks. Robert Kantor La conversión al cristianismo como comienzo de las estructuras personales en la organización de las primeras comunidades cristianas
pdf ks. Piotr Kroczek "Funkcja prawa" jako skutek wprowadzenia do systemu prawnego normy prawnej
pdf ks. Paweł Małek CM Sprawowanie urzędu diakona według odnowionej struktury władzy świętej
pdf ks. Tomasz Rakoczy Rozwiązanie węzła małżeńskiego w rozumieniu Norm Kongregacji Nauki Wiary z 30 kwietnia 2001 roku
pdf ks. Dariusz Walencik Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty de lege ferenda
pdf ks. Andrzej Wójcik Interpretacja "wolności religijnej" w stosowaniu konkordatowego prawa małżeńskiego w Hiszpanii. Kilka ważniejszych kontrowersji
pdf o. Piotr Skonieczny OP Koncepcja teoretycznoprawna ochrony dobrego imienia w kan. 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II

Komunikaty:

ks. Tomasz Rozkrut, Znaczenie orzecznictwa rotalnego - Benedykt XVI do Roty Rzymskiej
ks. Piotr Steczkowski, Dekret generalny Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 grudnia 2007 r.
Komentarz

Recenzje:

ks. Paweł Małek CM, Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne (ks. W. Góralski)
Andrzej Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej (ks. T. Rozkrut)
Tadeusz Płoski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego (ks. T. Rozkrut)
E. Arenas, F. Torres, Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti religiosi (o. A. Chrapkowski OSPPE)
Proces małżeński w świetle Dignitas connubii - pierwsze doświadczenia (ks. R. Kantor)
A. Skorupa SDS, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w anteprae-paratoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym (o. M. Saj CSsR)

Sprawozdania:

Watykańskie sympozjum z okazji dwudziestopięciolecia Kodeksu Prawa Kanonicznego (ks. T. Rozkrut)
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku (ks. D. Walencik)
Sprawozdanie z sympozjum Małżeństwo wobec wyzwań współczesności w 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego (ks. W. Przyklenk)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-05-07; 14:21

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail