Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Instytuty > Instytut Teologii Dogmatycznej > Badania

Badania

Realizacja projektu badawczego (grantu) „Rozwój dogmatu trynitarnego w perspektywie teologicznej, ekumenicznej i społecznej. Aspekt historyczny i współczesny” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Celem proponowanych badań jest dokonanie antropologicznej refleksji ukazywania nowych perspektyw nad dogmatem trynitarnym nie tylko w samym procesie przekazywania wiary, ale także w samej świadomości znaczenia i licznych uwarunkowań teologii, ufundowania nowej systematyki i dydaktyki w obszarze trynitologii opartej na badaniach historycznych. Celem proponowanych badań jest również zapoznanie polskiego czytelnika z dwoma tekstami źródłowymi analizowanymi we współczesnej ogólnoświatowej dyskusji naukowej w obszarze teologii dogmatycznej: Panarionu Epifaniusza z oraz Listów Tymoteusza I, patriarchy Bagdadu.

Hipoteza badawcza: W ramach hipotezy badawczej wyodrębniono dwa założenie główne, adekwatne do dwóch części ( historycznej i współczesnej) projektu badawczego:

1. Zebranie w jedną całość wyników najnowszych badań nad historią wiary trynitarnej przybliży do odpowiedzi na klasyczne pytania o związek wiary trynitarnej i jej dynamiki rozwoju z szerszymi kwestiami społecznymi i filozoficznymi.

2. Perspektywa antropologiczna jest we współczesnej teologii jest niezbędną przestrzenią badawczą w refleksji nad dogmatem trynitarnym i jej wpływem na kształtowanie się aktywności społeczno-religijnej wiernych.

Metoda badawcza: W opracowaniu tematu zastosowane będą następujące metody badawcze: teologiczna (systematyzacja myśli teologicznej według kryterium hierarchii prawd wiary), historyczna (określenie autentyczności źródeł, wiarygodność przekazów źródeł, kontekst historyczno-społeczny), ekumeniczna (analiza źródeł objawienia i ich interpretacji w wykonaniu teologów różnych wyznań chrześcijańskich) filologiczna (określenie struktur syntaktycznych, wymiaru semantycznego tekstu źródłowego, odniesienia do autorów, określenie oddziaływania tekstu w) prawno kanoniczna (zastosowanie sylogizmu prawnego w analizie tekstów prawnych Kościoła historycznych i współczesnych).

Wpływ rezultatu na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa.
Zaproponowane w ramach zagadnienia ogólnego ( rozwoju dogmatu o Trójcy świętej w Kościele i ich antropologiczne oddziaływanie we współczesności) tematy szczegółowe podejmowane przez wykonawców grantu należą do nowej problematyki, jeszcze nie w polskojęzycznym obszarze refleksji teologicznej. Tymczasem w teologii zachodniej, szczególnie na terenie teologii włoskiej są już wstępne opracowania powyższej tematyki. Interdyscyplinarne opracowanie zagadnienia rozwoju dogmatu o Trójcy świętej na społeczeństwo i kulturę chrześcijańską poszerzy dotychczasowy stan wiedzy na temat siły i zakresu recepcji nauczania trynitarnego w Kościele. Istotnym elementem niniejszej pracy jest jej aspekt ekumeniczny zarówno w obrębie historii jak i współczesności i to zarówno w refleksji nad chrześcijaństwem orientalnym jak i zachodnim. Pogłębiona znajomość rzeczywistych różnic oraz wysiłków podjętych przez Kościoły chrześcijańskie w kierunku porozumienia w tej trudnej sprawie może wnieść swój wkład nie tylko w rozwój teologii ekumenicznej,( nowe spojrzenie metodologiczne mówienia o Bogu) ale także w proces budowy zjednoczonej Europy.

Uzasadnieni spełniania kryterium badań podstawowych:
Praca ma charakter poznawczy (koncepcja Boga). Niniejszy projekt badawczy spełnia kryteria definicji badań podstawowych (art. 2 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). W założeniu twórców jest on oryginalną pracą badawczą z dziedziny teologii dogmatycznej podejmowaną przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy oraz pogłębienia istniejącej bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

pdf Wersja do pobrania

***

The aim: of the proposed research is to demonstrate the import of the anthropological aspect in the dynamics of development of Trinitarian dogma, as well as indicating new perspectives of looking at the Trinitarian doctrine, not only from the point of view of the transmission of faith, but also as regards the development of the awareness of the existence and significance of many conditioning factors of theology. This will enable proposing a new systematics and didactics in Trinitology, based on historical research. Another aim of the planned research is familiarising the Polish reader with two source texts analysed in current worldwide scholarly discussion in the field of dogmatic theology: Epiphanius’s Panarion and the Letters of Timothy I, the patriarch of Bagdad.
Research hypothesis: involves two main assumptions, relevant for the two respective parts of the research project (the historical and the contemporary one):

1. There exists a relationship between the Trinitarian faith and the dynamics of its development and the philosophical currents of a given period, as well as broader social issues. Gathering together the results of the most recent research on the history of the Trinitarian faith will help pursue the answers to the classical questions about the nature of this relationship.

2. In contemporary theology, the anthropological perspective is an indispensable research area in the reflection on the dogma of Trinity and its influence on the development of the socio-religious activity of believers.

Research method:
The following research methods will be used: theological (analysis of the data concerning God’s revelation, systematisation of theological thought according to the criterion of the hierarchy of truths of faith). Historical (authenticity of sources, credibility of accounts, the socio-historical context), ecumenical (analysis of the sources on revelation and their interpretation by theologians of Christian denominations), philological (defining the syntactic structures, the semantic dimension of the source text, the impact of the text, canonical-law method (analysis of historical and modern legal texts of the Church).

The influence of the results on the development of scholarly knowledge, civilisation, society.
The particular research topics proposed by grant applicants within the general framework (the study of the development of the Trinitarian dogma in the Church and its present anthropological impact) belong to the category of new issues, as yet not undertaken in the Polish theological reflection. In Western theology, on the other hand, and in particular in Italy, there have already appeared initial studies of the respective subject matter. An interdisciplinary study of the influence of the dogma of Trinity on Christian society and culture will broaden the existing knowledge on the power and scope of Trinitarian teaching in the Church. An important element of the present project is its ecumenical aspect, both in the historical and the contemporary part, and in the reflection on Oriental as well as Western Christianity. The insight into the genuine differences and into the efforts undertaken by Christian churches in pursuit of agreement in this difficult case can contribute not only to the development of ecumenical theology (a new methodological outlook on speaking about God), but also to the process of building a united Europe.

The grounds for the fulfilment of the criterion of basic research:
The research is cognitive in character. The present project meets the requirements of classification under the definition of basic research. As intended by the authors, it constitutes original research work in the field of dogmatic theology, undertaken first and foremost in order to gain new knowledge and deepen the existing one, with the possibility of using it not only in ecumenical dialogue, but also for the enhancement of the religious life of believers.

pdf Download

  • ostatnia aktualizacja: 2013-03-12; 14:06

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail