Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Analecta Cracoviensia

Analecta Cracoviensia

Redakcja:
31-003 Kraków, ul. Podzamcze 8
tel. +48 12 421 84 40
e-mail: analecta@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny - ks. prof. dr hab. Józef Makselon

Zastępca redaktora naczelnego - ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Kolegium redakcyjne
ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII

Sekretarz
ks. dr hab. Jan Bednarczyk
ks. dr hab. Krzysztof Gryz

***************
Informacje na temat publikacji artykułów w Analecta Cracoviensia

Analecta Cracoviensia jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowany przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie. Zamieszcza artykuły z zakresu filozofii, teologii, historii i prawa kanonicznego, publikowanych zarówno w języku polskim jak też w językach kongresowych.
Aby utrzymać wysoki poziom naukowy Czasopisma i zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierujemy się następującymi zasadami publikacji artykułów:

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronę) z przypisami i streszczeniem w języku angielskim (wyłącznie). Angielsko-języczne skrzeczenie powinno obejmować tytuł artykułu, jego krótką prezentację oraz słowa kluczowe (key words). Jeśli artykuł jest w języku obcym, to oprócz streszczenia w języku angielskim (z uwagami jak wyżej) należy dodać streszczenie w języku polskim.
2. Zgłoszony artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać wszystkie wskazane wyżej elementy.
3. Zgłoszony artykuł nie może być nigdzie do tej pory publikowany, ani w całości ani w części. Wymagamy także deklaracji, że Nadsyłający jest jedynym i wyłącznym autorem artykułu (jeśli ma on współautora, to fakt ten winien być wyraźnie zaznaczony) – jest to tzw. „zapora ghostwriting”. W związku z tym proszę o dostarczenie do Wydawnictwa Naukowego (31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1) deklaracji o następującej treści:

Wysłany do publikacji w „Analecta Cracoviensia” tekst artykułu pod tytułem ….. jest w całości moją własnością intelektualną. Moje autorstwo dotyczy zarówno koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Do jego powstania nie przyczynił się obcy wkład merytoryczny ani finansowy.

W przeciwnym wypadku należy opisać wkład innych podmiotów i doprecyzować autorstwo. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, dotyczącej autorstwa, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Ze względu na indeksowanie czasopisma proszę też dołączyć zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych adresowych i abstraktu w języku angielskim mojego artykułu do międzynarodowych baz danych współpracujących z "Analecta Cracoviensia".

4. Autor załącza swoje dane: afiliację naukową (miejsce zatrudnienia w jednostce naukowej i stanowisko) oraz adres e-mailowy i pocztowy (nie prywatny lecz miejsca pracy).
5. Każdy artykuł jest kierowany do recenzji zewnętrznej. Dokonuje jej dwóch niezależnych recenzentów, którzy przysyłają jednoznaczną opinię, od której ostatecznie uzależnione jest jego publikowanie. Artykuły są wysyłane bez podania nazwiska autora, tak że recenzenci nie znają danych autora, jak również autor nie zna danych recenzentów. W przypadku recenzji negatywnych autor zostanie o tym poinformowany i zastanie mu przesłana kopia recenzji.
6. Terminem (nieprzekraczalnym) nadsyłania artykułów jest dzień 30 czerwca każdego roku. Artykuły można wysyłać na adres Czasopisma: analecta@upjp2.edu.pl lub na adres Sekretarza: kgryz@op.pl
7. Decyzja o przyjęciu artykułu będzie znana na jesieni każdego roku (około listopada).
8. Angielskojęzyczne streszczenia opublikowanych prac będą udostępniane „online” w międzynarodowej bazie danych "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities" <http:// cejsh.icm.edu.pl>

Zapraszamy do publikacji i prosimy o przestrzeganie wszystkich przedstawionych powyżej zasad.

Ks. prof. dr hab. Józef Makselon
Redaktor Naczelny

***************
W najnowszym numerze (t. XLIII/2011):

9FhdDA

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH

pdf ks. Marcin CHOLEWA, ks. Marek GILSKI, Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości.
pdf ks. Jan DZIEDZIC, Das Alter – ein Problem oder eine Chance? Versuch einer multiperspektivischen pastoralen Reflexion.
pdf ks. Grzegorz GODAWA, Wsparcie psychopedagogiczne rodziny dziecka w cierpieniu wszechogarniającym realizowane w warunkach hospicyjnych.

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH

pdf ks. Dariusz ADAMCZYK, Napiętnowanie niewierności i obłudy narodu wybranego przez proroków okresu asyryjskiego w państwie południowym.
pdf Stefan BÖNTERT, Orientacja w chaosie i nowa nadzieja. Rytuały w duszpasterstwie w nagłych wypadkach z perspektywy liturgiki.
pdf ks. Andrzej DOBRZYŃSKI, „Prawo żywe i przemożne”: wolność religijna w nauczaniu
Jana Pawła II.

pdf ks. Marcin GODAWA, A mind drawn by a word. A meditative dimension of selected epigrams by Richard Crashaw (1612–1649).
pdf o. Dariusz KASPRZAK OFMCap, Wiktoryn z Poetovium – pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński.
pdf O. Zdzisław J. KIJAS OFMConv, Johannes Paul II – neuer europäischer Seliger und Wegbereiter Europas.
pdf ks. Janusz KRÓLIKOWSKI, Nieznana konferencja biskupa Karola Wojtyły o oddaniu i zawierzeniu Maryi.
pdf ks. Jan MACHNIAK, Boží milosrdenství v učení Svatého Otce Jana Pavla II.
pdf ks. Mieczysław MIKOŁAJCZAK, Exegetical and theological implications of ίεόν and νάός
in Mark 11–15.

pdf o. Andrzej NAPIÓRKOWSKI OSPPE, Logos i Niewiasta u początków Kościoła. Szkic do eklezjogenezy.
pdf Dominik NOWAK, Recepcja postaci Jana Chrzciciela w ewangeliach pseudoepigraficznych.
pdf ks. Roman PINDEL, Jak współcześni poeci polscy interpretują nawrócenie Szawła? Narracja Dziejów Apostolskich i Wirkungsgeschichte.
pdf ks. Maciej RADEJ, Sermonis brevitas amica. O długości kazania dawniej i dziś.
pdf ks. Piotr ROSZAK, Uczyć się od najlepszych. Tomasz z Akwinu i teologiczny dialog.

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH

pdf Tomasz GRAFF, Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników.
pdf Józef Cezary KAŁUŻNY, Geneza kształtowania się naukowych zainteresowań św. Józefa Bilczewskiego w okresie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880–1884).
pdf ks. Krzysztof KOŚCIELNIAK, Tytuł Boga RHMNN – „Miłosierny” z żydowskich i chrześcijańskich inskrypcji przedmuzułmańskiej Arabii. Politeistyczna czy monoteistyczna geneza koranicznego ar-Raḥmān?.
pdf Leszek OLSZOWSKI, Księgozbiór ks. Sebastiana Sierakowskiego SJ i jego „opus vitae”: Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania
pdf Wiktor SZYMBORSKI, „Ma ten kościół różne odpusty, osobliwie na dni Nayśw. Maryi Panny na niedziele brackie y inne święta”. Uwagi o nadaniach odpustowych kościoła mariackiego w Krakowie.
pdf ks. Dariusz TABOR CR, In search of expression of faith: two complementary ways in the central Europe – art and mysticism.

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO

pdf ks. Jan M. DYDUCH, Wolność religijna warunkiem pokoju.
pdf ks. Piotr KROCZEK, Legislative initiative in the Church as a right of Christ’s faithful.

KRONIKA
Beatification of the University Founder. 614th Academic Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

***************

W poprzednim numerze (t. XLII/2010):

4cXEHh

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH

pdf ks. Marcin CHOLEWA, Ewolucja jako stwórcze działanie Boga. Zmierzch czy świt koncepcji?
pdf Adam DROZDEK, Tatishchev and necessity of theology.
pdf ks. Roman ROŻDŻEŃSKI, Istota nihilizmu i sposób jego przezwyciężenia według Fryderyka Nietzschego.
pdf Jacek ŚLIWAK, Beata ZARZYCKA, Wybrane korelaty przekonań postkrytycznych.
pdf ks. Krzysztof ŚNIEŻYŃSKI, Pąmięć w myśleniu religijnym. Kultura wspominania, zapominania i nadziei.

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH

pdf ks. Dariusz ADAMCZYK, Bezpośrednie skutki pierwszego grzechu.
pdf ks. Pablo BLANCO SARTO, Corpus Christi Eucaristía e Iglesia según Joseph Ratzinger.
pdf ks. Tadeusz BORUTKA, "Diakonia prawdy" jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
pdf ks. Andrzej DOBRZYŃSKI, Wolność Kościoła i jego misja. Jan Paweł II i acb Oskar Romero.
pdf ks. Grzegorz GODAWA, Aktywny udział człowieka w "nocy ciemnej" jako realizacja procesu samowychowania. Na podstawie Drogi na górę Karmel św. Jana od Krzyża.
pdf ks. Marcin GODAWA, Boska harmonia stworzonego świata w Kolędzie gospodarskiej Jacka Liberiusza (1599-1673)
pdf ks. Krzysztof GRYZ, Ireneuszowa formuła Gloria Dei vivens homo jako transcendentna definicja człowieka w magisterium Jana Pawła II.
pdf o. Antoni KARAŚ CSsR, Sumienie jako uzdolnienie i osąd w ujęciu Bernarda Häringa.
pdf o. Dariusz KASPRZAK OFMCap, Idea ubóstwa w Kościele trzech pierwszych wieków.
pdf ks. Krzysztof KIDA, Księdza Rokosznego pochwała Sienkiewicza.
pdf o. Andrzej A. NAPIÓRKOWSKI OSPPE, Die Frage nach der integralen Ekklesiologie von heute.
pdf ks. Roman PINDEL, Tłumaczenie czy interpretacja? Terminy zawierające rdzeń ϵρμην- w pismach Nowego Testamentu.
pdf ks. Jan WAL, Obrona i promocja człowieka w dialogu.
pdf s. Kinga WALKOWIAK, Biblijny model ewangelizacji. Propozycja dla formacji świeckich w Kościele prawosławnym.

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH

pdf Marcin GRABKOWSKI, Patrocinia w prepozyturze kieleckiej i dekanatu radomskiego w okresie przedrozbiorowym.
pdf Piotr STEFANIAK, Błogosławiona Jolenta Arpadówna jako Ducissa Poloniae.

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO

pdf ks. Jan DYDUCH, Status prawny uczelni papieskich w Polsce.
pdf ks. Piotr KROCZEK, Skutki kanoniczne i cywilne biologicznego ojcostwa duchownych.
pdf ks. Józef KRZYWDA, Stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wobec projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi.

KRONIKA
Moving to the Campus 613th academic year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

***************

W poprzednim numerze (t. XLI/2009):

RsvEE3

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH

pdf ks. Piotr ANDRYSZCZAK, Liberalizm polityczny - niespełniona obietnica.
pdf ks. Marcin CHOLEWA, Jedność w wielości. Teoria ewolucji i wiara w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego.
pdf ks. Wojciech Piotr GRYGIEL, Czy Hawking i Penrose spierają się o to samo, co Einstein z Bohrem?
pdf ks. Wojciech MODZYNIEWICZ, Poziom lęku a modlitwa.
pdf ks. Marek SOŁTYSIAK, Wolność w prześwicie prawdy bycia według późniejszego Heideggera.

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH

pdf Jerzy BETLEJKO, Zarys antropologii Bazylego Wielkiego.
pdf ks. Michał DROŻDŻ, Uczciwość jako opcja fundamentalna moralności.
pdf ks. Marcin GODAWA, Świętość Jacka Odrowąża OP w ujęciu Jacka Liberiusza CR (1599-1673).
pdf ks. Marek JAGODZIŃSKI, Ekumeniczne perspektywy eklezjologii communio
pdf Dariusz KASPRZAK OFMCap., Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri).
pdf Marek KITA, Wątek teologii religii w rosyjskiej filozofii religijnej.
pdf ks. Adam KUBIŚ, Krakowscy teolodzy w badaniach naukowych Mieczysława Makowskiego.
pdf ks. Jan MACHNIAK, La Misericordia de Dios en las ensenanzas del Santo Padre Juan Pablo II.
pdf ks. Józef MORAWA, Missio ad gentes a dialog. Refleksja systematyczno-pastoralna.
pdf ks. Jan ORZESZYNA, Pozytywny i negatywny aspekt migracji zarobkowej.
pdf ks. Piotr ROSZAK,"Secretum meum mihi". Przyczynek do teologii mysterium u św. Tomasza z Akwinu.
pdf ks. Krzysztof SORDYL, Kryzys nowacjański i jego wpływ na praktykę pokutną Kościoła.
pdf ks. Henryk SZYMULEWICZ, Powszechny zakres miłości nieprzyjaciół.
pdf ks. Robert J. WOŹNIAK, "Wierzymy, bo kochamy". Teo-logiczny związek wiary, nadziei i miłości.

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH

pdf ks. Szymon FEDOROWICZ, Ołomuniecki pontyfikał na Wawelu.
pdf Tomasz GRAFF, Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą.
pdf ks. Krzysztof KOŚCIELNIAK, Inskrypcja fundacyjna meczetu Umajjadów jako źródło do historii zniszczenia i przejęcia przez muzułmanów bazyliki św. Jana Chrzciciela w Damaszku.
pdf ks. Rafał SZCZUROWSKI, O nowy kształt społeczeństwa, religii i państwa. Idee oświecenia w polskich zreformowanych kalendarzach XVII wieku.

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO

pdf ks. Jan Maciej DYDUCH, Rola i znaczenie Duszpasterstwa Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979).
pdf ks. Robert KANTOR, Obowiązki proboszcza zawarte w postanowieniach I Synodu Archidiecezji Tarnowskiej z 1928 roku.
pdf ks. Piotr KROCZEK, Ocena raison d'etre norm dotyczących kanonicznej formy zawarcia małżeństwa w warunkach polskiego prawa cywilnego. Przyczynek do dyskusji.
pdf ks. Zbigniew KSIĄŻEK, Rola urzędu dziekańskiego w pasterskiej posłudze biskupa według kodeksu Jana Pawła II.

KRONIKA

A New Chapter in the History of the Pontifical Academy of Theology in Krakow. The 612th Academic Year.

W poprzednim numerze (t. XL/2008):

aLIiq0

Słowo wstępne (Ks. J. Makselon)
Uroczyste odnowienie doktoratu kardynała Mariana Jaworskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH

pdf Ks. Piotr ANDRYSZCZAK, Autonomia podmiotu politycznego w ujęciu Johna Rawlsa
pdf Ks. Marcin CHOLEWA, Strukturalizm i funkcjonalizm w podejściu do definicji postaw
pdf Ks. Wojciech Piotr GRYGIEL, Przekroczyć nieoznaczoność: relacje nauka ? religia w myśli Wernera Heisenberga
pdf Ks. Józef MAKSELON, Psychologiczne aspekty nadziei
pdf O. Marek URBAN CSsR, Między egzystencjalizmem a myślą chrześcijańską. Martin Heidegger w myśli Hansa Ursa von Balthasara

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH

pdf Christof BREITSAMETER, O rozumie wiary i wierze rozumu. Debata między Jürgenem Habermasem a Josephem Ratzingerem
pdf Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI, Maryja w życiu Kościoła w przepowiadaniu biskupa Karola Wojtyły w 1963 r.
pdf Ks. Marcin GODAWA, Rola Maryi w duchowym życiu Kościoła w ujęciu Wilfreda Le Sage'a
pdf Ks. Jan KALNIUK MS, Chrześcijański wymiar czystości przedmałżeńskiej w kontekście daru i zadania
pdf Oleksandr KASHCHUK SThD, Istota i cechy niebiańskiego szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego
pdf O. Dariusz KASPRZAK OFMCap, Kryteria przynależności do wspólnoty wierzących w I-II w.
pdf Marek KITA, "Niebiańska filozofia", czyli chrześcijaństwo jako umiłowanie Mądrości
pdf Ks. Adam KUBIŚ, Walka o uznanie cywilne Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie (1971-1989)
pdf Ks. Jan MACHNIAK, Barmherzigkeit-Gottes-Frömmigkeit nach der heiligen Faustina Kowalska. Im Kontext der Lehre von Johannes Paul II und Benedikt XVI
pdf Ks. Wojciech MISZTAL, Through the Lord Jesus Christ, to Him, with Him and in Him. The Vital Place of Christ in the Christian Spirituality according to St. Paul
pdf Ks. Józef MORAWA, Wiara Kościoła jako fundament jego jedności i teologii według Josepha Ratzingera
pdf Ks. Witold OSTAFIŃSKI, Funkcja ekspresywna we współczesnych tekstach homiletycznych
pdf Ks. Kazimierz PANUŚ, "To paint the world with the colours of hope". Theological reflections
pdf Ks. Roman PINDEL, Naturalny język semantyczny jako narzędzie ekskulturacji. Ocena propozycji Anny Wierzbickiej w kontekście postulowanej inkulturacji
pdf Ks. Jan Daniel SZCZUREK, Teologia come scienza e il suo significato per la societ?

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH

pdf Romualdas APANAVIČIUS, Alfonsas MOTUZAS, Upowszechnianie się polskiej etnicznej kultury muzycznej na Litwie w XVI-XX wieku
pdf Justyna KASTELIK, Beda Czcigodny o klasztorach mieszanych na Wyspach Brytyjskich (Historia Ecclesiastica, III-IV w.)
pdf Ks. Krzysztof KOŚCIELNIAK, Status chrześcijan w Libanie według R?glement z 1861 oraz 1864 roku
pdf Ks. Stanisław Ludwik PIECH, Rola franciszkanów konwentualnych w życiu religijnym Krakowa od XIII do XX wieku
pdf Ks. Jacek URBAN, Schyłek kanonii akademickich w krakowskiej kapitule katedralnej?
pdf Paweł WRÓBLEWSKI, Dzieje odnalezienia drzewa Krzyża Świętego. Ustalenia i wątpliwości historyczne
pdf Jacek ZIENKIEWICZ, Najazdy Wikingów a kryzys Kościoła anglosaskiego w IX wieku. Zarys problemu

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO

pdf Ks. Jan Maciej DYDUCH, Instytucjonalna współpraca biskupów w wymiarze ponaddiecezjalnym
pdf Ks. Piotr KROCZEK, Prywatne stowarzyszenia wiernych. Charakterystyka i etapy powstawania

CHRONICA (Ks. J. D. Szczurek)

W poprzednim numerze (t. XXXVIII - XXXIX/2006/2007):

AG3F3q

List Jego Eminencji Stanisława kard. Dziwisza, metropolity krakowskiego, do Księdza Rektora Jana M. Dyducha z okazji 25. rocznicy założenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Słowo wstępne (Ks. J. Makselon)
Ks. Adam KUBIŚ, Dramatyczne początki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH
pdf Ks. Piotr ANDRYSZCZAK, Słuszność a dobro w liberalizmie
pdf Ks. Sławomir BUKALSKI, Rodzina w perspektywie oddziaływania grup kultowych
pdf Jan DZIEDZIC, Die Trauer nach dem Tode von Past Johannes Paul II. in Polen
pdf Marian kard. JAWORSKI, Poznawanie Boga. Modlitwa drogą do poznawania Boga religijnej wiary
pdf Ks. Tomasz KRAJ, Eksperymenty na ludzkich embrionach. Europejskie regulacje prawne
pdf Ks. Józef MAKSELON, Psychologia religii a tanatopsychologia

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH

pdf Ks. Tadeusz BORUTKA, Kryzys duchowy we współczesnym świecie wyzwaniem dla Akcji Katolickiej w Polsce. Na kanwie nauczania Jana Pawła II
pdf Ks. Andrzej DOBRZAŃSKI, Kościół współcześnie tradycyjny. Współpraca i wzajemne relacje Jana Pawła II oraz Yves Congara OP
pdf Tomasz KLIBENGAJTIS, Hiobs Weib in der Exegese der lateinischen Kirchenvater. Ein Beitrag zur patristischen Frauenforschung
pdf Tadeusz PANUŚ, Die Ruckkehr der Religion in die Polnische Gesellschaft
pdf Ks. Stanisław Ludwik PIECH, Bibliografia prac drukowanych księdza Wojciecha Kani
pdf Ks. Roman PINDEL, Paralelizm oparty na polu semantycznym w Księdze Syracha 24, 12-17
pdf Ks. Jan D. SZCZUREK, Opatrzność Boża w nauczaniu soboru watykańskiego II...
pdf Edward TOROŃCZAK SJ, Opcja fundamentalna a reinterpretacja nauki o grzechu
pdf Ks. Robert WOŹNIAK, Chrystocentryzm teologii chrześcijańskiej. Chrystologiczna gramatyka kościelnego wyznania wiary w perspektywie trynitarnej
pdf Ks. Marian WRÓBLEWSKI, Ideał kapłana-kaznodziei w świetle drugiej mowy św. Grzegorza z Nazjanzu
pdf Ks. Dariusz ZAGÓRSKI, Umiar w gorliwości - gwarantem pokoju. Pasterskie wskazania Grzegorza z Nazjanzu
pdf Ks. Jan Witold ŻELAZNY, Szkoła Orygenes w Cezarei palestyńskiej - instytucja, czy środowisko?

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH

pdf Klementyna GLIŃSKA, Kazanie De nihilo (BJ rkps 2151)
pdf Marek HERMANN, Die astronomischen Metaphern in Isidors von Sevila Origines und De natura rerum
pdf Ks. Zdzisław KLIŚ, Probae pennae. Rysunki w antyfonarzu sądeckim z XIII wieku
pdf Joanna Maria KORNECKA, Sens dogmatycznego Orzeczenia dekretu Horos uchwalonego na II soborze nicejskim
pdf Krzysztof KOŚCIELNIAK, From Grecian to Arabie: The Contribution of the Melchite Church to Arabie Culture in the Early Middle Ages (VIIth - XIth Centuries)
pdf Alfonsas MOTUZAS, Vitautas Steponas VAIĆIUNAS, Etniczno-kulturowe powiązania polskich i litewskich zwyczajów obrzędowych kultu św. Kazimierza
pdf Krzysztof Rafał PROKOP, Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła krakowskiego w XVIII stuleciu
pdf Dawid ŚLUSARCZYK, Początki pieśni protestanckiej na przykładzie twórczości chorałowej Marcina Lutra
pdf Ks. Jacek URBAN, "Do grobu św. Stanisława". Pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce (1979)

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO

pdf Ks. Jan Maciej DYDUCH, Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Naukowej Episkopatu Polski
pdf Józef KRZYWDA CM, Godność osoby ludzkiej fundamentem zachowania wolności i praw osób w rodzinie

CHRONICA (Ks. J. D. Szczurek)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-03-11; 12:08

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail