Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Katalog informacyjny ECTS > Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie (Insurance)
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta kształcącego się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym jest nałożony na: 1. rodziców studenta i doktoranta do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu; 2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: a) po ukończeniu 26 roku życia, b) do 26 roku życia, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców, c) obcokrajowców, którzy studiują w UPJPII, jeśli są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (bez względu na wiek studenta). Studenci legitymujący się podwójnym obywatelstwem ubezpieczani są w taki sam sposób jak studenci polscy; powinni jedynie posiadać polski paszport. Studenci ubezpieczani są bez względu na wiek. Studenci pochodzący z krajów, które weszły do Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja, Malta, Cypr i Słowenia) mają prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie druku E-111 (lub innego), wydanego przez odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia w swoim kraju. Szczegółowych informacji udziela Pani Teresa SŁAPAK – Dział Spraw Studenckich UPJPII przy ul. Kanonicza 25, e-mail: atslapak@cyf-kr.edu.pl, teresa.slapak@upjp2.edu.pl
Przypominamy, że studenci i doktoranci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą: pozostawać w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą, być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia, być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy, prowadzić działalności gospodarczej, posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np.: pracujący współmałżonek). W chwili zaistnienia jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji bądź utraty statusu studenta (obrona pracy mgr, ukończenie studiów doktoranckich, skreślenie z listy studentów, rezygnacja ze studiów) student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do pracownika ds. studenckich – w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia.
Studenci i doktoranci, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. 2 powinni zgłosić się do pracownika do spraw studenckich (ul. Kanonicza 25) z następującymi dokumentami: dowodem osobistym, numerem NIP, aktualną legitymacją studencką lub doktorancką, cudzoziemcy – z paszportem, zaświadczeniem z Ambasady o polskim pochodzeniu albo numerem PESEL i NIP, jeśli został im nadany w Polsce, druk ZNCA – potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego z zakładu pracy rodziców.
W przypadku udzielenia informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).
Niezbędne dokumenty są do pobrania ze strony www.upjp2.edu.pl – zakładka ubezpieczenia.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków można opłacać w pierwszej połowie października w Biurze Samorządu Studenckiego, podziemia przy ul. Franciszkańskiej 1 w godzinach dyżurów. Cena ubezpieczenia na okres roku akademickiego wynosi 20–25 zł.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-03-27; 13:34

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail