Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia podyplomowe > Podyplomowe Studia Asystent Rodziny

Podyplomowe Studia Asystent Rodziny

KOMUNIKAT

Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie informuje, że uruchomił na rok akademicki 2013/2014 Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej - „Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego”.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że na pozostałe kierunki studiów podyplomowych tj.:
- Podyplomowe Studia Asystent Rodziny
- Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna
- Podyplomowe Studia Superwizja w Zawodach Wsparcia Społecznego
istnieje możliwość dalszego zapisywania się oraz składania dokumentów rekrutacyjnych. Kierunki te mogą zostać uruchomione w II semestrze roku akademickiego 2013/2014.
Bliższe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 31 44 wew.13.


Z-ca Dyrektora IPS
Dr Łukasz Ryszka
Kraków, 4 października 2013 r.

NAZWA STUDIÓW
Podyplomowe Studia Asystent Rodziny

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Instytut Pracy Socjalnej
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. nr 60
tel. 12 422 21 21
faks 12 422 21 21 wew. 32
e-mail: ips@upjp2.edu.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
Sekretariat: mgr Małgorzata Piega

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 52
tel. 12 422 31 44 wew.13
e-mail: podyplwns@upjp2.edu.pl
poniedziałek: 9.00-12.00
wtorek: 9.00-12.00
środa: 9.00-12.00
piątek: 13.00-17.00
sobota: 9.00-12.00

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: praca socjalna, nauki o rodzinie, socjologia, psychologia, pedagogika (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza).

KIEROWNIK STUDIÓW
dr hab. Małgorzata DUDA

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
2 semestry (280 godzin)

OPŁATY
100 zł - opłata rekrutacyjna;
4000 zł - koszt całkowity (przy grupie 15 osób; przy większej koszt sukcesywnie maleje);
(możliwość wnoszenia opłat semestralnych)

WYMAGANE DOKUMENTY
- rejestracja – INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW- irk.upjp2.edu.pl (formularz zgłoszeniowy);
- odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego, względnie uwierzytelniona notarialnie kopia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- 1 fotografia na jasnym tle (3,5 cm x 4,5, cm);
- oświadczenie o gotowości do opłacenia pełnych kosztów swej nauki lub zobowiązanie pracodawcy, jak również innej instytucji do opłacenia pełnych kosztów nauki.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania stosownego świadectwa jest
zaliczenie wszystkich, przewidzianych planem studiów, przedmiotów egzamin w formie projektu.

TERMIN NABORU I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Nabór na podyplomowe studia: 15 IV - 27 IX 2013 r.
Termin składania dokumentów: 2 IX - 27 IX 2013 r.
Terminy zjazdów podane będą w późniejszym czasie.

LIMIT MIEJSC
limit dolny - 15 osób
limit górny - ...

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami dotyczącymi rodziny w zakresie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, aksjologicznej, podstaw prawnych, podstaw diagnozowania rodziny. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywanie konfliktów, komunikacji interpersonalnej, kształtowania umiejętności wychowawczych oraz nawiązywania współpracy z jednostką i grupą. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, celem pracy z rodziną i jej wsparcia, poprzez udzielenie pomocy w jej funkcjonowaniu. Ustawodawca, obowiązek wspierania rodziny i pracy z nią nakłada na gminę, a przez nią, na właściwe instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny. „Regulując ten zakres ustawy, wprowadzono nową instytucję – asystenta rodziny”. Zadaniem asystenta rodziny jest praca z rodziną prowadzona w różnych formach oraz we współpracy z innymi organami rządowymi i samorządowymi. Oznacza to, iż jego działanie polega na szerokim i bezpośrednim udzielaniu pomocy rodzinie, w tym także komunikowaniu się z innymi instytucjami, z którymi kontakt danej rodziny jest niezbędny, a dotarcie do których może rodzinie stwarzać poważną trudność.
Absolwent zna metodykę pracy asystenta rodziny i jego miejsca w systemie pomocy społecznej. Posiada umiejętności niezbędne do pracy z problemami pojawiającymi się w rodzinie w zakresie bezrobocia, przemocy, niepełnosprawności, starości, uzależnienia czy problemów wychowawczych. Posiada umiejętności w zakresie diagnozowania i analizy problemów występujących w rodzinie oraz organizowania pracy z rodziną w odniesieniu do zindywidualizowanego problemu, przy jednoczesnej motywacji do zmiany. Asystent rodziny posiada wiedzę dotyczącą instytucji wsparcia społecznego i ich kompetencji oraz umiejętności budowania systemu wsparcia. Absolwent charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia swoich kompetencji osobowych i zawodowych. Jest przygotowany do bezpośredniej pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania, podjęcia działań wspierających, profilaktycznych i naprawczych pomagających jej w prawidłowym funkcjonowaniu i zapobieganiu patologii. Uzyskał podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w samorządowych instytucjach profilaktyki społecznej oraz innych instytucjach i organizacjach działających w systemie pomocy dziecku i rodzinie.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-01-07; 09:15

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail