Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia I stopnia > Nauki o rodzinie

Nauki o rodzinie

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

typ studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie – 3 lata

specjalności:

• poradnictwo i mediacje

nor1

• niepełnosprawność w rodzinie

nor2

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

kontakt:
Instytut Nauk o Rodzinie
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3
tel./faks 12 422 47 86
e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:

studia pierwszego stopnia

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

„Nowa matura”
Konkurs świadectw według punktów z przedmiotów egzaminu maturalnego:
• z języka polskiego, matematyki, języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i do wyboru historii, wiedzy o społeczeństwie lub biologii (poziom podstawowy lub rozszerzony);
• punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
„Stara matura”
Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy oraz do wyboru historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy: bardzo dobry – 3 punkty, dobry – 2 punkty, dostateczny – 1 punkt).
Na I rok studiów stopnia pierwszego zostaną przyjęci, poza konkursem świadectw, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego z: języka polskiego, historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy religijnej.
Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:
• Poradnictwo i mediacje. Celem jest przygotowanie kadry do prowadzenia szeroko rozumianego poradnictwa rodzinnego, zawodowego oraz dla osób, które potrzebują wsparcia oraz wszelakich porad związanych z problemami życia w rodzinie i z rodziną w społeczeństwie).
• Niepełnosprawność w rodzinie. Jej celem jest przygotowanie kadry profesjonalnych pracowników, uformowanych na podstawie chrześcijańskiej wizji człowieka, gotowych nieść pomoc, nade wszystko, rodzinom z osobą niepełnosprawną. Przy czym należy rozumieć niepełnosprawność w wielu obszarach: o niepełnosprawności psychicznej czy fizycznej, po niedostosowanie społeczne. Należy je postrzegać w ciągu całego życia osobniczego człowieka: od dzieciństwa aż po jego schyłek. Specjalność jest wybierana przez studentów na zakończenie I roku.
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów wyniesie minimum 15 osób.
Studenci studiów niestacjonarnych, oprócz zjazdów w piątki i soboty, będą odbywać zajęcia w zjazdach trzydniowych na początku każdego semestru. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dla każdego semestru.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku w sytuacji niewystarczającej ilości kandydatów.

ogólna charakterystyka studiów:
Zadaniem kierunku jest przygotowanie studenta do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych czy pracownika społecznego sprawującego opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Podczas 6 semestrów studiów I stopnia i 4 semestrów II stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno-teologicznych. Ponadto ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

dodatkowe informacje:
Absolwent kierunku Nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz ich rodzinami. Posiada wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w szkolnictwie (możliwość nabycia uprawnień pedagogicznych w ramach funkcjonującego na Wydziale Nauk Społecznych – Studium Pedagogicznego), w placówkach i instytucjach wspierających rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności w: placówkach oświatowo – wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych (poradniach małżeńskich i rodzinnych), placówkach opiekuńczo – rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej i agendach służb społecznych, instytucjach profilaktyki społecznej oraz instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Szeroka oferta kształcenia umiejętności zawodowych jest możliwa dzięki zróżnicowanej ofercie zajęć praktycznych. Nadto, absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań badawczych w ramach studiów III stopnia (przyszłych studiach doktoranckich). Kształcenie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pozwala na zdobycie nie tylko konkretnej wiedzy i umiejętności zawodowych, ale zapewnia odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent Nauk o rodzinie wpisuje się w rodzinę zawodów tzw. wsparcia społecznego, które realizują swoją misję pomocy bliźniemu w duchu uczciwości, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka. Zróżnicowana oferta kształcenia w zakresie przedmiotów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy medycznych zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju samego absolwenta i jednocześnie jest gwarantem profesjonalnego przygotowania ze strony oczekiwań przyszłych klientów.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-10-28; 09:52

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail