Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki nowożytne > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Program studiów doktoranckich

Wydział Teologiczny
Język nowożytny (różny od języka na licencjacie kościelnym- zdawanego do końca roku II cyklu licencjacko- doktoranckiego) – realizowany jest na III i IV roku studiów (120 godzin – 30 godzin semestralnie – 1,5 godz. tygodniowo) i nie jest obowiązkowy. Studenci studiów niestacjonarnych lub mający przyznane IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) mają możliwość uczestnictwa w cotygodniowych zajęciach.
Zaliczenie odbywa się w rozliczeniu rocznym (na „zal” po III roku, egzamin na koniec IV roku).
Formę realizacji zajęć ostatecznie ustala osoba prowadząca.
Egzamin do doktoratu ma charakter komisyjny. Komisję tworzą: specjalista danego języka oraz osoba delegowana przez Dziekana Wydziału Teologicznego (zwykle promotor danego doktoranta).

Język nowożytny zdawany na poziomie co najmniej B2 doktorant wybiera spośród języków konferencyjnych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. włoski).
Doktorant może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie B2, C1, C2 – zostaje wtedy zwolniony z egzaminu z języka (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego znajduje się w załączniku).
Terminy egzaminów podawane są na początku każdego roku akademickiego przez MSJO (strona internetowa, tablica ogłoszeń MSJO).

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

1. W trakcie trwania dwóch pierwszych lat studiów III stopnia, doktorant może, na polecenie promotora, wybrać albo język nowożytny (poziom co najmniej B1), albo język klasyczny. Może również, z polecenia promotora, nie realizować żadnego języka.
Forma realizacji języka nowożytnego lub klasycznego jest następująca:
- semestr 1,2,3 – zaliczenie z oceną
- semestr 4 – egzamin.
Wymiar godzinowy realizowanego lektoratu wynosi 120 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo).
W przypadku bardzo dobrej znajomości języka nowożytnego (poziom B1 lub wyżej) lub klasycznego istnieje możliwość wcześniejszego zdania egzaminu, a ocena będzie rozpisywana na kolejne semestry (1,2,3 semestr – zaliczenie z oceną, 4 semestr – egzamin). Decyzję o przystąpieniu do wcześniejszego egzaminu należy podjąć na początku cyklu realizacji języka (październik/listopad początku studiów III stopnia).
2. Po otwarciu przewodu doktorskiego doktorant zobowiązany jest do zdania egzaminu komisyjnego z języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2.
Komisję tworzą: specjalista danego języka oraz osoba delegowana przez Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego (zwykle promotor danego doktoranta).

Doktorant może poprzedzić egzamin 2-letnim lektoratem.
Forma realizacji języka nowożytnego jest wtedy następująca:
- semestr 1,2,3 – zaliczenie z oceną
- semestr 4 – egzamin.
Wymiar godzinowy realizowanego lektoratu wynosi 120 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo).
Język nowożytny zdawany na poziomie co najmniej B2 doktorant wybiera spośród języków konferencyjnych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. włoski).

Doktorant może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie B2, C1, C2 – zostaje wtedy zwolniony z egzaminu z języka (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego znajduje się w załączniku).
Terminy egzaminów podawane są na początku każdego roku akademickiego przez MSJO (strona internetowa, tablica ogłoszeń MSJO).

Wydział Filozoficzny

1. W trakcie trwania dwóch pierwszych lat studiów III stopnia, doktorant zobowiązany jest do zaliczenia albo języka nowożytnego (poziom B1 lub wyżej), albo języka klasycznego (łacina lub greka). Wyboru dokonuje się zgodnie z decyzją opiekuna naukowego.
Forma realizacji języka jest następująca:
- semestr 1, 2, 3 - zaliczenie z oceną,
- semestr 4 – egzamin.
Wymiar godzinowy realizowanego lektoratu wynosi 120 godzin (60 godzin rocznie = 30 godzin semestralnie = 1,5 godziny tygodniowo). W przypadku bardzo dobrej znajomości języka nowożytnego (poziom B1 lub wyżej) lub j. klasycznego istnieje możliwość wcześniejszego zdania egzaminu, a ocena będzie rozpisywana na kolejne semestry (1, 2 i 3 semestr – zaliczenie z oceną, 4 semestr – egzamin).
2. Po otwarciu przewodu doktorskiego doktorant zobowiązany jest do zdania egzaminu komisyjnego z języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2 (innego niż zaliczony w czasie dwóch pierwszych lat studiów doktoranckich). Doktorant ma możliwość uczestniczenia w zajęciach lektoratowych oraz obowiązek zdania komisyjnego egzaminu doktorskiego.
Komisję tworzą: specjalista danego języka oraz osoba delegowana przez Dziekana Wydziału Filozoficznego (zwykle promotor danego doktoranta).
Język nowożytny zdawany na poziomie co najmniej B2 doktorant wybiera spośród języków konferencyjnych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. włoski).

Doktorant może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie B2, C1, C2 – zostaje wtedy zwolniony z egzaminu z języka (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego znajduje się w załączniku).

Terminy egzaminów na początku każdego roku akademickiego podawane są przez MSJO (strona internetowa, tablica ogłoszeń MSJO).

pdf Wykaz certyfikatów potwierdzających znajmośc nowożytnego języka obcego

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:42

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail