Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia I stopnia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

specjalności:

• dziennikarstwo nowych mediów

dz

• edukacja medialna i dziennikarska

edu

• public relations

pr

Uwaga!!!
Nabór na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna w Rekrutacji dodatkowej dotyczy tylko studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym.

typ studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie – 3 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

tytuł po ukończeniu studiów: uzyskanie tytułu zawodowego licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zakresie obranej specjalności

kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków, ul. Grodzka 40, II piętro
tel. 12 422 10 83
e-mail: diks@upjp2.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI

A. STUDIA STACJONARNE

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

„Nowa matura”
1. Konkurs świadectw według punktów z obowiązkowych przedmiotów na maturze, tj. języka polskiego lub matematyki oraz do wyboru: historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie.
2. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.

„Stara matura”
1. Konkurs ocen ze świadectw dojrzałości, w którym będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski oraz do wyboru: historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (w obliczeniu końcowym przyjmuje się system punktowy).
2. Rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie:
• autoprezentacja osiągnięć i oczekiwań kandydata;
• uzasadnienie motywacji wyboru studiów;
• predyspozycje i zamierzone cele na wybranym kierunku.
W rozmowie kwalifikacyjnej będzie brana także pod uwagę znajomość zagadnień zawartych w następującej literaturze:
• Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 2000.
• A. Baczyński, M. Drożdż (red.), Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media, Kraków 2011.
W obliczu końcowym 70% oceny stanowi świadectwo dojrzałości a 30% ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 lipca 2013, godz. 10.00, ul. Grodzka 40 (IIp)

Na I rok studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym bez rozmowy kwalifikacyjnej i bez konkursu świadectw przyjmowani są:
1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego;
2. Studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia ocen z dotychczasowych studiów: 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego dziekana na podjęcie studiów na II kierunku;
3. Absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich (średnia ocen z ukończonych studiów: 4,3).
4. Jeśli ilość kandydatów przyjmowanych według kryteriów określonych w punkcie 2 i 3 przekroczy 15% ogólnej ilości miejsc zatwierdzonych przez Senat UPJPII, wtedy o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ukończonych studiów.

B. STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się 20 maja 2013 r. od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

Na studia niestacjonarne płatne przyjmowani są kandydaci po „nowej” i „starej maturze” według kolejności zgłoszeń i konkursu świadectw w sytuacji przekroczenia limitu miejsc ustalonego przez Senat UPJPII.
Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się cotygodniowo w piątek po popołudniu od godz. 13.15 i w sobotę od 8.00 o 20.00.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:
• dziennikarstwo nowych mediów
• edukacja medialna i dziennikarska
• public relations.
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.
2. Celem specjalności na studiach I stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo nowych mediów” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych. Specjalność „edukacja medialna i dziennikarska” przygotowuje kadrę profesjonalnych pedagogów i wychowawców medialnych oraz animatorów kultury medialnej. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego.
3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.
4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.
5. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z trzech w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w obszarze edukacji medialnej i public relations. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów I stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.
6. Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów II stopnia na Uniwersytecie Pieskiem Jana Pawła II na tym samym kierunku według zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” (z prawem pierwszeństwa przy takiej samej ilości punktów według zasad rekrutacji na studia II stopnia).

  • ostatnia aktualizacja: 2013-08-27; 13:09

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail