Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Orientalia Christiana Cracoviensia

Orientalia Christiana Cracoviensia

Adres:
ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków
tel. 12 421 65 19
e-mail: ochc@upjp2.edu.pl

Redakcja:

dr Marcin Rzepka (redaktor naczelny)
dr hab. Cezary Galewicz
dr Elżbieta Przybył-Sadowska

Orientalia Christiana Cracoviensia jest interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym poświęconym badaniom chrześcijaństwa na rozległych obszarach szeroko rozumianego Wschodu. Zajmuje się badaniem historycznych kościołów w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Eksploruje pogranicza chrześcijaństwa, bada relacje miedzy chrześcijanami Wschodu i Zachodu oraz relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, a także stosunek chrześcijan do różnych tradycji azjatyckich. Tworzy platformę wymiany myśli, opinii i propozycji metod badawczych, zachęcając do publikowania autorów z różnych dziedzin: historyków, socjologów, antropologów, kulturoznawców, teologów.

Do czasopisma przyjmowane są artykułu w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Wersją referencyjną czasopisma jest wersją papierowa.

***

Orientalia Christiana Cracoviensia is an interdisciplinary journal devoted to the research on Christianity in Asia and Africa. It is involved in studying the historical churches in the East, as well as the missionary work of Western Christians throughout Asia, the Middle East, the Balkans and the Russian territory. It explores the borderlands of Christianity, studies Christian-Muslim relations, as well as Christian attitudes to various native Asiatic or African cultures, the historical changes and the present situation. It is interested to establish a scholastic platform for exchanging ideas and thoughts, opinions and methodological propositions, therefore authors from the variety of research fields, as social sciences, the humanities, cultural and religious studies, theology and others are welcome to submit their research.

***

Orientalia Christiana Cracoviensia итердисциплинарный, научный журнал посвящённый рассмотриваннию христианства в его глобалном и региональном аспекте.

Особенное внимание уделяется темам:

- историческое развитие цервей Востока и их современной ситуации;

- миссионерская деятельность западного христианства в Азии и Африке;

- територии теснего сосуществования христиаства и ислама;

- отношения христиаства к различным коренным религиам Азии и Африки.

Целью журнала являеться создание платформы для обмена научной мысли, идеями и методологическими предлжениями.

Мы приглашаем авторов работающих по различным научным направленниях: история, социология, религёведение, културология и другие.

***

„Orientalia Christiana Cracoviensia to pierwszy w Polsce unikatowy rocznik naukowy poświęcony Kościołom chrześcijańskim na ziemiach islamu. W kontekście dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego wiele miejsca poświęca się relacjom muzułmańsko-chrześcijańskim, ponieważ wyznawcy tych religii stanowią ok. 60% mieszkańców naszego globu. Jednakże relacje muzułmańsko-chrześcijańskie paradoksalnie charakteryzuje ciągle niejasna koncepcja dialogu i stosunkowo częste pomijanie problemów i kondycji chrześcijaństwa orientalnego na ziemiach islamu. Tymczasem wielowiekowa obecność wyznawców Chrystusa w krajach muzułmańskich (dar al-islam) naznaczona była negatywnymi i pozytywnymi doświadczeniami, które można wykorzystać we współczesnym dialogu kultur. Ponadto Kościoły orientalne wiele wniosły do ogólnoświatowej kultury w zakresie filozofii, teologii i innych nauk, będąc często inspiracja dla ludzi Zachodu, w myśl powiedzenia ex oriente lux.”

ks. prof. Krzysztof Kościelniak, pierwszy redaktor czasopisma

ks. Krzysztof Kościelniak

***************

Zasady recenzowania:
Autorzy przesyłając teksty do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na przyjęty sposób recenzowania prac. Każdy nadesłane teksty poddawany jest początkowo recenzji wewnętrznej, w gronie redakcji, następnie, po uzyskaniu akceptacji, zostaje przesłany do dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów. Prace nie są wysyłane do recenzentów pochodzących z tej samej jednostki naukowej, przy której afiliowany jest autor tekstu. Recenzje odbywają się w trybie anonimowym i poufnym, a recenzenci nie posiadają wiedzy na temat recenzowanego artykułu przed jego otrzymaniem.
Teksty otrzymują numer redakcyjny, potrzebny do ich identyfikacji na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor uzyskuje informację o otrzymanej recenzji mając możliwość wprowadzenia uzupełnień, bądź wymaganych zmian. Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

***************

tsO2rQ

Nr 3 (2011)

ARTYKUŁY / ARTICLES
Małgorzata Abassy, A synthesis of the elements of the Orthodox Christian faith,
Buddhism and the Enlightenment in Tolstoy’s moral-ethical doctrine

Michael Abdalla, On Christianity in the Indian Malabar Coast and on the arrival of
the Portuguese in a Syriac document from 1504

Bartłomiej Grysa, The Cultural Heritage of the Knanaya Christians
Krzysztof Kościelniak, Arabic Culture of the Melchite Church in the early Middle Ages (7th–11th Centuries)
Krzysztof Kościelniak, Jewish and Christian religious influences on pre-Islamic Arabia on the example of the term RḤMNN (“the Merciful”)
Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Akbar the Great (1542–1605) and Christianity. Between religion and politics
Joanna Malec, Anti-Christian violence in the Indian State of Orissa in 2008 in the
reports of non‑governmental organisations

Marcin Rzepka, Persian Bible translations in India in the early 19th century
Przemysław Turek, Syriac Heritage of the Saint Thomas Christians: Language and
Liturgical Tradition

Przemysław Turek, Crucifixion of Jesus – Historical Fact, Christian Faith and Islamic
Denial

Jan W. Żelazny, The mystery in the community. Isaac of Nineveh and his instructions
Jan W. Żelazny, The tradition of St. Thomas’ mission to India in the light of
patristic sources

***************

5fCKBJ

Nr 2 (2010)

ARTYKUŁY / ARTICLES

pdf Michael Abdalla, Syriac writers and their works from the 1ˢᵗ through the 5ᵗʰ century of Christianity
pdf Sebastian Bednarowicz, Syriaco-Slavica. What did the Syriac medieval writers know about the Slavs
pdf Bartłomiej Grysa, The Legend of the Seven Sleepers of Ephesus in Syriac and Arab sources – a comparative study
pdf Wojciech Górecki, The union between Maronitae and Rome (1182) as the context of relationships between the Franks and the Oriental Churches in the Crusader states in the 12ᵗʰ
pdf Adam Izdebski, The School of Nisibis: an ancient religious community?
pdf Adrian Jasik, The view of the lower Tiyari village after Badr Khan Bey’s campaign in Austen Henry Layard’s account
pdf Krzysztof Kościelniak, Between the Syriac heritage and the Papacy. The cultural influence and contribution of the Maronite Church to the growth of the Middle East in the 14ᵗʰ–19ᵗʰ centuries
pdf Marcin Rzepka, Payām-e Āšuriyān – the Assyro-Chaldean publications in the Persian language in post-revolutionary Iran
pdf Maciej Szymaszek, Comments on the templon screens of the churches in Kefr Zeh and Arnas, located on the Tur ‘Abdin plateau
pdf Przemysław Turek, The 30ᵗʰ Ode of Solomon as the oldest example of the great Syriac poetry and the development of Syriac prosody
pdf Jan W. Żelazny, The legend of Shirin in Syriac sources. A warning against caesaropapism?

***************

cSe2oy

Nr 1 (2009)

ARTYKUŁY / ARTICLES

pdf ks. Krzysztof Kościelniak, Działalność misjonarska europejskich kościołów protestanckich na terenach wschodnich prowincji osmańskich w pierwszej połowie XIX wieku / Protestant church missionary activity in the Eastern provinces of the Ottoman Empire during the first half of the 19th century
pdf Piotr Stawiński, Purytanizm a islamizm. O pewnych aspektach "protestantyzacji" islamu / Puritanism and Islamism. On same aspects of the protestantisation of Islam
pdf Stanisław Grodź SVD, Wszyscy wspinamy się na tę samą górę, choć ścieżki są różne. Teodor Monod i islam / We are all climbing up the same mountain, although the paths are different. Theodore Monod and Islam
pdf Bartłomiej Grysa, Życie, działalność i wkład wielebnego Zakarijji Butrosa w dialog z islamem / Life, Activity and Contribution of Rev. Zakariyya Butros to the Dalogue with Islam
pdf Wojciech Kowalewski, Protestantyzm a islam w ujęciu misjologicznym / Protestantism and Islam from the missiological perspective
pdf Marcin Rzepka, Protestants among Kurds and some problems of translations of the Bible into Kurdish in the 19th century / Misje protestanckie wśród Kurdów i problem przekładu Biblii na język kurdyjski w XIX wieku
pdf Łukasz Boroński, Od Antychrysta do sprzymierzeńca Goga - zmieniająca się rola islamu w interpretacjach premillenarystów / From Antichrist to the friend of Gog - variable role of Islam in the Premillenarians interpretations
pdf Przemysław Turek, Odpowiadając islamowi- protestanci w dialogu i polemice z muzułmanami / Answering islam- Protestants in dialogue and polemic with Muslims

KOMUNIKATY / NOTES AND COMMUNICATIONS

pdf Marek Smurzyński, Odwołania od protestantyzmu w dyskursie reformatorów islamu szyickiego w porewolucyjnym Iranie. Sejjed Haszem Aqadżari / References to Protestantism in the writings of modern Shia reformers
pdf Andrzej Pisowicz, Kontrowersyjne porozumienie armeńsko-tureckie z 10 października 2009 / The controversial Armenian-Turkish agreement of 10 October 2009

  • ostatnia aktualizacja: 2014-06-02; 10:32

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail