Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Egzaminy potwierdzające znajomość języka > Język angielski > Język angielski - zakres materiału > Poziom B2

Poziom B2

EGZAMIN POZIOM B2 DLA STUDENTÓW ZDAJĄCYCH WCZESNIEJ EGZAMIN NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ B2 - INFORMACJE OGÓLNE

I. Według Europejskiego Poziomu Biegłości Językowej poziom B2 oznacza, iż

1. w obszarze rozumienia tekstu słuchanego osoba potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest jej / jemu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka.

2. w obszarze rozumienia tekstu czytanego osoba czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką.

3. w obszarze porozumiewania się osoba potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane jej / jemu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

4. w obszarze samodzielnego wypowiadania się osoba potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które jego / ją interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

5. w obszarze pisania osoba potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jej / jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla jego / jej dane wydarzenia i przeżycia.
Źródło: (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr)

II. Struktura egzaminu na poziomie B2:

I. Rozumienie tekstu czytanego / 20 punktów
II. Znajomość słownictwa, leksyka / 40 punktów
III. Znajomość struktur gramatyczno – leksykalnych / 55 punktów
Słownictwo obejmuje materiał zawarty w podręczniku kursowym oraz wybrane rozdziały z podręcznika Destination B2 Grammar & Vocabulary Student's Book with key, autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles; wydawnictwo: Macmillan 2010.
Wybrane rozdziały z podręcznika Destination B2:
1. Travel and transport
2. Health and fitness
3. Food and Drink
4. Work and business
5. Money and shopping

Materiał gramatyczny zawarty jest w podręczniku Grammarway 3 Student's Book (with answers), autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, wydawnictwo: Express Publishing 2006.
Zakres materiału gramatycznego:
Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous
Czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous.
Czasy Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect.
Konstrukcja: be going to.
Czasowniki modalne i ich funkcje oraz zasady użycia
Konstrukcja have something done
Stopniowanie przymiotników
Konstrukacja I wish
Strona bierna
Mowa zależna
Tryby warunkowe (zakres materiału obejmuje I, II oraz III tryb)
Czasowniki w formie gerunds oraz infinitives

III. Forma pytań

Test egzaminacyjny składa się z pytań o charakterze zamkniętym oraz otwartym.

Zadania w formie zamkniętej mogą przyjąć formę:
- ćwiczeń tzw. wielokrotnego wyboru
- ćwiczeń typu: prawda – fałsz
- ćwiczeń polegających na dopasowaniu elementów

Zadania w formie otwartej mogą mieć formę:
ćwiczeń z luką do uzupełnienia.

Wymagania dotyczące egzaminu

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-24; 16:48

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail