Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Program Erasmus + > Program Erasmus+ (2014-2020) > Wyjazdy na praktyki studenckie 2014/2015 > Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na UPJPII
Zasady rekrutacji i wyjazdów w r.a. 2014/2015


(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do poniższych zasad. Zmiany te mogą wynikać z otrzymywanych na bieżąco nowych ustaleń odnośnie do programu Erasmus+ przekazywanych przez Narodową Agencję programu Erasmus+/Szkolnictwo Wyższe).

1. Osobami uprawnionymi do wyjazdów na zagraniczne praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ są studenci studiów I, II oraz III stopnia na UPJPII oraz recent graduates czyli absolwenci UPJPII aplikujący o wyjazd na praktyki jeszcze w trakcie posiadania statusu (aktywnego) studenta (obrona pracy dyplomowej i zakończenie studiów nastąpi do dnia 30.09.2014 r.).

2. W trakcie realizowania praktyki student nie może przebywać na urlopie (dziekańskim, zdrowotnym, innym). Wyjeżdżający student musi wykazać się zaliczeniem semestru poprzedzającego wyjazd. Jeśli praktyka będzie realizowana w czasie trwania zajęć dydaktycznych na UPJPII, student musi uzyskać zgodę dziekana swojego macierzystego kierunku. Dziekan wyrażając zgodę określa warunki zaliczenia zajęć, w których student nie będzie uczestniczył przebywając na praktyce.

3. Pobyt na praktyce musi wynosić przynajmniej 2 miesiące (musi zostać rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2014 a 30 września 2015 r.). Maksymalny czas trwania praktyki to 12 miesięcy – w ramach tego samego roku akademickiego. Program Erasmus+ umożliwia realizację praktyk studenckich więcej niż jeden raz, jednak suma miesięcy pobytu na praktyce nie może przekroczyć 12 na każdym z cyklów studiów (I, II i III stopnia). W przypadku studentów studiów jednolitych magisterskich ich „kapitał wyjazdowy” wynosi 24 miesiące. Podczas rekrutacji UPJPII będzie preferował wyjazdy studentów wyjeżdżających po raz pierwszy. W przypadku wyjazdu absolwenta okres mobilności przypisany jest do danego cyklu studiów, który aktualnie zamykają. Do „kapitału wyjazdowego” wliczają się miesiące pobytu na stypendium (zarówno wyjazdy na praktyki, jak i na część studiów) już zrealizowane przez danego kandydata na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus (2007-2014) oraz FSS (również na innych uczelniach).

4. Przedłużenie pobytu na praktyce zagranicznej w ramach programu Erasmus+ będzie możliwe, jeśli będzie on realizowany w ramach tego samego roku akademickiego oraz zostanie uzgodniony zarówno z uczelnią macierzystą (zgoda koordynatora wydziałowego oraz dziekana), jak i instytucją przyjmującą. Wypłacenie grantu na przedłużony czas praktyki nie jest gwarantowana - będzie uzależnione od wysokości środków na ten cel pozostających do dyspozycji UPJPII.

5. Student samodzielnie znajduje instytucję, w której chce zrealizować praktykę, kontaktuje się z nią i ustala warunki realizacji stażu.

6. Praktyka nie może być realizowana w placówkach dyplomatycznych RP, instytucjach Unii Europejskiej (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm), instytucjach zarządzających programami unijnymi – takimi jak narodowe agencje.

7. Praktyka może być realizowana w jednym z krajów biorących udział w programie Erasmus+: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.

8. Zgłoszenie do wzięcia udziału w praktykach następuje po złożeniu w BWzZ UPJPII następujących dokumentów:
- Formularz zgłoszeniowy;
- listu intencyjnego z instytucji przyjmującej
- zaświadczenia od koordynatora wydziałowego o zgodności planowanej praktyki z kierunkiem studiów, który student realizuje na UPJPII;
- CV;
- listu motywacyjnego;
- certyfikatu językowego/zaświadczenia o poziomie języka, w którym będzie realizowana praktyka.

9. Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ będzie miała charakter ciągły. O wyjeździe na praktyki będzie decydowała: kolejność zgłoszeń, średnia z wszystkich zamkniętych semestrów studiów danego cyklu, na którym znajduje się kandydat (przynajmniej 4.0); znajomość języka, w którym będzie praktyka realizowana (poziom B2); udokumentowane zaangażowanie na rzecz UPJPII. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków.

10. Przed wyjazdem zakwalifikowani studenci będą zobowiązani do przedstawienia w BWzZ dokumentu Learning Agreement for Traineeships, który jest umową między instytucją przyjmującą, studentem oraz UPJPII, w której określane są warunki wymiany, jej realizacji oraz sposoby rozliczania (indywidualny program praktyki). Dodatkowo UPJPII i student będą podpisywać umowę finansową, która określi warunki finansowe wyjazdu.

11. UPJPII będzie przyznawał studentom granty na najkrótszy możliwy okres praktyk (2 miesiące). Ewentualne finansowanie kolejnych miesięcy będzie uzależnione od wysokości środków, które UPJPII otrzyma na mobilności studenckie w r.a. 2014/2015. Istnieje również możliwość zrealizowania praktyki bez grantu finansowego (tzw. wyjazd z grantem „zerowym”). Studentów z grantem” zerowym” obowiązują te same zasady realizacji praktyki, jak studentów, którzy otrzymają środki finansowe na realizację mobilności.

12. Wysokość grantów do poszczególnych krajów biorących udział w programie Erasmus+ została ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i nie podlega zmianie:

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 600 euro/miesiąc;
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 500 euro/miesiąc;
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 400 euro/miesiąc.
Stypendium w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający i ma za zadanie wyrównać różnicę kosztów utrzymania za granicą w stosunku do kosztów, które student poniósłby studiując w Polsce.

13. Stypendium będzie wypłacane studentom w 2 ratach: pierwsza, 90% przyznanego stypendium zostanie wypłacona przed wyjazdem studenta na praktyki, po podpisaniu umowy finansowej. Druga rata, 10 % przyznanego stypendium zostanie wypłacona po powrocie studenta z praktyk i po przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mówi umowa finansowa. Absolwenci będą otrzymywać całość stypendium po powrocie z praktyki i po wypełnieniu wszystkich warunków umowy finansowej.

14. W trakcie pobytu na praktyce student zachowuje prawo do pobierania wszystkich stypendiów (socjalne, rektora itp.).

15. Instytucja przyjmująca może wypłacać studentowi przebywającemu na praktyce w ramach programu Erasmus+ dodatkowe wynagrodzenie.

16. Każdy student wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się (ubezpieczenie zdrowotne, NNW, OC) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.

17. Rezygnacja z odbywania praktyki czy też przedstawienie zaświadczenia o zrealizowaniu krótszego niż uzgodniony w umowie finansowej studenta z UPJPII pobytu na praktykach będzie stanowić podstawę do zwrotu otrzymanego grantu.

18. Po powrocie z praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia do BWzZ UPJPII zaświadczenia z instytucji przyjmującej z dokładnymi datami pobytu w instytucji przyjmującej, z opisem zrealizowanych praktyk oraz z wystawioną przez instytucję oceną praktykanta. Do tygodnia od daty zakończenia praktyk student wypełnia ankietę online, do której dostęp otrzyma drogą mailową.

Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-08; 12:10

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail