Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzyuczelniane > Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej > Czasopismo MIMK "Pro Musica Sacra"

Czasopismo MIMK "Pro Musica Sacra"

Dc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmSkład redakcji
dr hab. Wiesław Delimat
ks. dr Wojciech Kałamarz CM (sekretarz)
ks. dr hab. Robert Tyrała (red. naczelny)
ks. prof. dr hab. Andrzej Zając

Dc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0Erm Dc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0ErmDc0Erm
Rada Naukowa
dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
doc. Josef Doeller, Kunstuniversität, Graz
prof. Julian Gembalski, Akademia Muzyczna, Katowice
prof. Bogusław Grabowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk
prof. Valentino Miserachs Grau, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rzym
prof. Elżbieta Karolak, Akademia Muzyczna, Poznań
prof. dr (II st. kw.) Jerzy Kurcz, Akademia Muzyczna, Kraków
prof. Eberhard Lauer, Musikhochschule, Lubeka
dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Akademia Muzyczna, Wrocław
ks. dr hab. Antoni Reginek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Katowice
ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ten w obecnym kształcie posiada następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by zamawiane artykuły pisane były z następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej. W skład redakcji wchodzą redaktorzy odpowiedzialni m.in. za wymienione tematy (redaktorzy tematyczni), będący pracownikami pierwszego i jak na razie jedynego w Polsce Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, pierwszego kierunku – "Muzyka kościelna". Połączenie sił dwóch uczelni: Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak nigdy dotąd, daje gwarancję pełnego spojrzenia na problematykę związaną z zagadnieniem muzyki kościelnej.
Pierwszy numer naszego pisma pod tytułem Musicam Sacram Promovere ukazał się w 2004 r. W następnym roku wyszedł drugi tom studiów pt. "Pro Musica Sacra". Od tamtego czasu, średnio jeden numer na rok (w roku 2009 wyszedł dodatkowo numer nadzwyczajny) ukazywały się kolejne tomy. 24 marca 2011 r. rocznik został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Krakowie jako czasopismo. 30 maja 2011 r. Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie zarezerwował dla "Pro Musica Sacra" numer ISSN 2083-4039.
W przeszłości do współpracy z naszym pismem były zapraszane międzynarodowe autorytety w poszczególnych dziedzinach życia muzycznego. Także obecnie, m.in. poprzez nawiązanie kontaktów z Papieskim Instytutem Muzyki Kościelnej w Rzymie, z uniwersytetami w Grazu i Kolonii, kontynuowana jest wymiana myśli, wyników badań naukowych i doświadczeń w dziedzinie edukacji muzycznej.
Wszystkie artykuły są recenzowane przez komitet redakcyjny czasopisma oraz przez zespół recenzentów. Od roku 2012 każdy artykuł recenzowany będzie przez dwóch recenzentów spoza jednostki wydającej. W zgodzie z wymogami double-blind review process, recenzje zewnętrzne będą anonimowe (autorzy ani recenzenci nie będą znali swoich tożsamości).
Artykuły mają streszczenia w obcych językach konferencyjnych. Przeciętnie w jednym numerze naszego czasopisma ukazuje się ponad 50% artykułów autorów pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo.
Wersją główną czasopisma jest wersja papierowa.

***************

Wymogi redakcyjne rocznika "Pro Musica Sacra"

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku w roczniku "Pro Musica Sacra" jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

• autor publikacji powinien ujawnić swój wkład w powstanie publikacji (ujawnić autorstwo koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji)
• należy podać współautora (jeśli taki istnieje) mającego istotny wkład w powstanie publikacji (zapora ghostwriting)
• wielkość artykułu nie jest ściśle określona, choć optymalnie powinien mieścić się w granicach 10-12 tysięcy znaków
• format Word, czcionka Times New Roman – 14 p., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm
• nazwisko autora poprzedzone imieniem w pełnym brzmieniu należy umieścić w lewym górnym rogu pierwszej kolumny artykułu
• pod nazwiskiem należy podać nazwę instytucji lub uczelni, którą autor re-prezentuje, adres kontaktowy do autora wraz z danymi o zatrudnieniu w standardowym formacie pocztowym oraz adres e-mail do autora
• tytuł artykułu powinien zwięźle i jasno wyrażać jego temat; tytuł może być uzupełniony przez podtytuł, tytuł podajemy w języku polskim i w języku angielskim
• jeżeli artykuł był wcześniej referowany, to należy ten fakt odnotować (z ewentualnym podaniem daty i miejsca wygłoszenia referatu) w pierwszym przypisie u dołu strony, używając odsyłacza gwiazdkowego (znak asterysku)
• pod tytułem artykułu należy zamieścić abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim; abstrakt stanowi samodzielny tekst o objętości około stu słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; abstrakt powinien zawierać takie elementy jak: sformułowanie celu badań, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski; pod abstraktem, w kolejności alfabetycznej, należy podać 10 najważniejszych dla artykułu słów kluczowych
• jeżeli artykuł jest w języku obcym należ także podać streszczenie w języku polskim
• przypisy należy umieszczać u dołu stronicy z tekstem, do którego się od-noszą; odnośniki do przypisów powinny być oznaczane cyframi arabskimi we frakcji górnej, przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, w kolejności ciągłej dla całego artykułu; w opisach bibliograficznych przecinek po tytule winien być zapisany czcionką prostą (antykwą), nie kursywą (dalsze wytyczne co do przypisów i tekstu głównego – patrz Zasady redakcyjne Wydawnictwa Naukowego UPJPII, zamieszczone w osobnym pliku)

pdf Zasady dla autorów Wydawnictwa Naukowego UPJPII

• ilustracje i tabele powinny być umieszczane w tekście artykułu możliwie najbliżej miejsca, w którym jest o nim wzmianka; poszczególne materiały uzupełniające należy numerować w obrębie artykułu, poprzedzając numer ilustracji stosownym skrótem np.: Tab., Fot., Rys. Każdy rodzaj materiałów uzupełniających należy opatrywać osobną numeracją,
• bibliografia, zamieszczona na końcu artykułu, powinna być opatrzona nagłówkiem: Bibliografia; należy ją przygotować w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji; każdą pozycję bibliografii należy zacząć od nowego wiersza; najpierw podajemy nazwisko, potem inicjał imienia
• do artykułu należy dołączyć krótką (900 znaków) informację o autorze (ujmującą przede wszystkim zagadnienia związane z obecną działalnością, tytuły naukowe, miejsca pracy itd.)
• do redakcji należy dostarczyć jednostronny wydruk na białym papierze A4, zgodny z wersją elektroniczną oraz wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD,
• w przypadku artykułów, w których są zamieszczane zdjęcia, ilustracje, ta-bele, oprócz formatu Word, na CD powinien znaleźć się zapis w formacie PDF, oraz osobno zdjęcia w formacie JPG,
• prosimy nie dokonywać pracy redakcyjnej, np. tzw. twardej spacji.

Redakcja zastrzega sobie prawo edycji i korekty dostarczonych tekstów.

UWAGA!!!
w przypadku zaistnienia guest authorship, czyli wtedy, gdy udział autora w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, artykuł nie zostanie dopuszczony do publikacji.

***************

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne online w międzynarodowej bazie danych:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

<http://cejsh.icm.edu.pl>

***************

c0pQOq

T. 9 (2011) "Pro Musica Sacra"

Artykuły i rozprawy
pdf Robert Tyrała, Kulturowy i religijny kontekst twórczości kompozytorskiej Henryka Mikołaja Góreckiego († 2010). "Niebiańskie polany" jako przesłanie jego kompozytorskiej twórczości.
pdf Władysław Zuziak, Związki twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego z myślą Jana Pawła II
pdf Tomasz Jasiński, "Totus Tuus". Muzyka i modlitwa w korespondencji dusz
pdf Andrzej Zając, Blaski i cienie pracy dyrygenta z chórem chłopięcym
pdf Szilveszter Rostetter, O muzyce organowej F. Liszta
pdf Jacek Kulig, Niezrealizowane organy Józefa Sitarskiego w katedrze na Wawelu
Piotr Radzikowski, Organy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kościele pw. św. Stanisława BM na Dąbiu w Krakowie

Uwagi, polemiki, komunikaty
Zenon kardynał Grocholewski, La musica sacra da far risuonare "là dove è nata: nel culto della santa Chiesa"
Zenon Kardynał Grocholewski, La Musica Sacra: "SOLI DEO GLORIA"
Hieronim Feicht, Referat na zjazd organizacyjny księży muzyków
Wiesław Delimat, Regulamin organistów
Krzysztof Michałek, Regulamin budownictwa organowego

Recenzje i sprawozdania
Magdalena Putyra, Spotkanie z prof. Józefem Świdrem
Małgorzata Chyła, VI Festiwal Chóralny "Cantate Domino"
Krzysztof Michałek, Muzyka podczas II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia
Suzana Ferfoglia, Sprawozdanie z uroczystego otwarcia organów w kościele pw. Św. Stanisława na Dąbiu w Krakowie
Katarzyna Stanik, Sprawozdanie z działalności Kola Naukowego studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, w latach 2008-2011

***************

dF1mgn

T. 8 (2010) "Pro Musica Sacra"

Słowo wprowadzające
pdf o. Tomasz Jarosz CSsR, Tekst biblijny jako inspiracja twórcza
pdf ks. Wojciech Kałamarz CM, Znaczenie virtus humilitatis w wykonawstwie muzycznym
pdf Paweł Szywalski, Muzyczny mecenat w Rzymie w okresie działalności artystycznej Pietra Paola Benciniego
pdf Krzysztof Michałek, Literatura organowa w służbie liturgii posoborowej
pdf Ilona Iwańska, Romantyków hommage dla Bacha: Schumanna, Mendelssohna i Liszta muzyka organowa
pdf Małgorzata Pintal, Schumann, Reger i B-A-C-H
pdf Elżbieta Krzemińska, Prawidłowa emisja głosu a ekspresja wokalna
pdf Piotr Roemer, Jan Sebastian Babel

***************

ju08qb

T.7 (2009) "Pro Musica Sacra"

Wstęp
pdf ks. Andrzej Witko,"Hieroglify śmierci" z sewilskiego Szpitala Miłosierdzia
pdf o. Tomasz Jarosz CSsR, "Ars moriendi" w wybranych kazaniach protestanckich XVII wieku jako podstawa tekstów kantat J. S. Bacha
pdf Małgorzata Janicka-Słysz, "Non omnis moriar". Wolfganga Amadeusza Mozarta „Requiem" i Karola Szymanowskiego "Stabat Mater"
pdf ks. Stanisław Mieszczak SCJ, "Requiem" jako formula liturgii Kościoła
pdf Piotr Rostwo-Suski, Haendel jako kompozytor angielski
pdf Helena Wrona-Polańska, "Pueri Cantores" jako forma promocji zdrowia poprzez wychowanie ku wartościom
pdf ks. Robert Tyrała, Cecyliańska odnowa muzyki kościelnej w diecezji krakowskiej
ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, W. A. Mozart - Missa "Requiem"
Maria Pawlisz, Recenzja z koncertu studentów MIMK w Rzeszotarach
ks. Kard. Stanisław Dziwisz, V list Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego o muzyce kościelnej "Psallite sapienter"

Program V Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej
Program sympozjum popularnonaukowego nt. Georg Friedrich Haendel

***************

hifbg1

T.6 (2009) - wydanie specjalne "Pro Musica Sacra"

TABLE DES MATIÈRES, INHALT, CONTENTS, INDICE
CARD. STANISLAW DZIWISZ
Wstęp, Avant-propos, Einführung, Foreword, Introduzione

JOSEP MA. TORRENTS
Słowo prezydenta IFPC, Preface de President de la FIPC, Das Geleitwort des Präsidenten der IFPC, The speech by the president of IFPC, Prefazione di Presidente della FIPC

ROBERT TYRAŁA
Listy w języku polskim, Lettres en langue française, Briefe in deutscher Sprache, Letters in English, Lettere in italiano
NOTA O AUTORZE
Notice sur l'auteur, Ûber den Autor, Biographical note, Informazioni sull'autore

***************

44dsu5

T.5 (2008) "Pro Musica Sacra"

Słowo wprowadzające
pdf ks. Robert Tyrała, Organista i muzyka organowa w dokumentach Kościoła
Ludger Lohmann, Zur aktuellen Situation der Kirchenmusik in Deutschiend (O obecnej sytuacji muzyki kościelnej w Niemczech)
Helga Schauerte-Maubouet, Die Ausbildung der Organisten in Deutschland und Frankreich (Wykształcenie organistów w Niemczech i Francji )
Peter Planyavsky, Kirchenmusik in Österreich. Subjektive Bemerkungen zur
"Lage der Nation" (Muzyka kościelna w Austrii. Subiektywne uwagi dotyczące
"kondycji narodu")

pdf ks. Andrzej Zając, Wybrane aspekty posługi organisty w społeczności parafialnej
pdf Wojciech Widłak, W poszukiwaniu piękna. Refleksje kompozytora w kontekście "Listu do Artystów" Jana Pawła II
pdf ks. Robert Tyrała,Muzyka kościelna na Akademii Muzycznej w Krakowie
Kard. Stanisław Dziwisz, Przesłania ks. kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego na Dni Muzyki Kościelnej 2008

IV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej

***************

x8wzUM

T.4 (2007) "Pro Musica Sacra"

Słowo wprowadzające
pdf ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, Proprio Benedykta XVI "Summorum Pontificum" – szansa dla chorału gregoriańskiego
pdf ks. dr Robert Tyrała, Liturgia wczoraj i dziś, niezmiennie dla chwały Bożej i uświęcenia człowieka
pdf ks. dr Piotr Paćkowski, Procesje niedzielne i świąteczne w "Processionale" Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 r. - wciąż żywa tradycja
pdf s. dr Suzana Ferfoglia, Chorał gregoriański – czy to tylko historia?
pdf prof. Bogusław Grabowski, Powstanie założeń koncepcyjnych teorii Przestrzeni Muzyki Sakralnej w odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne
pdf ks. mgr Wojciech Kałamarz CM, W poszukiwaniu pierwotnej melodii – najstarsze, śpiewnikowe wersje melodyczne "Gorzkich żali"
pdf Regina Chłopicka, prof. AM, Temat męki i śmierci Chrystusa w twórczości Krzysztofa Pendereckiego
pdf dr hab. Stanisław Koziara, prof. AP,"Gorzkie żale" - w poszukiwaniu współczesnej szaty językowej pieśni
pdf dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL, Struktury tonalne "Gorzkich żali" i ich ludowa recepcja
pdf ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, "Gorzkie żale" – aspekt liturgiczno-pastoralny
kapl. Marius Linnenborn, "Alle Kinder sollen singen...". Von der Notwendigkeit des Gesangs der Kinder in der Liturgie ("Wszystkie dzieci winny śpiewać". O konieczności śpiewu dzieci w liturgii, dawna tradycja w Kościele)
ks. kard. Stanisław Dziwisz, Przesłania Metropolity krakowskiego na Dni Muzyki Kościelnej 2007
III Dni Muzyki Kościelnej 2007 w Archidiecezji Krakowskiej z okazji św. Cecylii patronki muzyki kościelnej

Sympozja

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE
Czy chorał gregoriański jest wciąż pierwszym śpiewem Kościoła?
SYMPOZJUM NAUKOWE
"Gorzkie Żale" 300-lecie śpiewanej modlitwy o Męce Pańskiej

***************

drFK3E

T.3 (2006) "Pro Musica Sacra"

ks. dr Robert Tyrała, Słowo wprowadzające
mgr Paweł Szywalski, Znaczenie edukacyjne i terapeutyczne zajęć umuzykalniających prowadzonych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
Josep Maria Torrents, Education musicale dans l'activité de la Fédération Internationale de "Pueri Cantores" (Edukacja muzyczna w działalności Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores"
Mons. Valentino Miserachs Grau, La Muscia Liturgica prima e dopo il Concilio Vaticano II (Muzyka liturgiczna przed i po Soborze Watykańskim II)
prof. Jerzy Kurcz, Edukacja muzyczna w szkole i jej znaczenie w kształtowaniu
postaw promuzycznych

ks. prof, dr hab. Andrzej Zając, Chór kościelny - środowiskiem edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym
ks. dr Robert Tyrała, Jan Nepomucen Bobrowicz, propagator polskiej kultury muzycznej w świetle przemian XIX-wiecznej Europy
ks. prof, dr hab. Andrzej Zając, Posługa muzyczna w liturgii – powołaniem muzyka kościelnego
ks. dr Robert Tyrała, Kulturotwórcza rola Kościoła w powstawaniu nowych dzieł
muzyki kompozytorów polskich

DNI MUZYKI KOŚCIELNEJ W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2006

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE pt. Edukacja muzyczna koniecznością chwili

***************

Hji0Zf

T.2 (2005) "Pro Musica Sacra"

ks. prof. PAT dr hab. Jan Szczepaniak, Słowo wstępne
ks. kard. Zenon Grocholewski, Formacja kapłanów a troska o rozwój muzyki kościelnej
pdf ks. dr Robert Tyrała, Encyklika Piusa XII "Musicae sacrae disciplina" jako efekt ruchu liturgicznego oraz cecylianizmu w Europie
pdf ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, Muzyka sakralna w encyklice Piusa XII "Musicae sacrae disciplina" a soborowa koncepcja muzyki liturgicznej
pdf dr Wiesław Delimat, Kształcenie muzyków kościelnych w Polsce i jego wpływ na repertuar muzyki sakralnej
pdf dr Włodzimierz Siedlik, Synchronizacja czynności emisyjnych podstawą kształtowaniaprawidłowej techniki wokalnej chóru
pdf ks. mgr lic. Stanisław Mieszczak SCJ, Muzyka kościelna w formułach liturgicznych tradycji rzymskiej
ks. dr hab. Tadeusz Przybylski SDB, Szkoła organistowska w Przemyślu w latach 1916-1963 na tle ogólnego procesu kształcenia organistów w Polsce
pdf ks. mgr Wojciech Kałamarz CM, Muzyka drogą do Boga
Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej z okazji św. Cecylii - Patronki Muzyki

***************

4Huihp

T.1 (2004) "Musicam Sacram Promovere"

Referaty
pdf ks. dr Robert Tyrała, Dokumenty Kościoła w Polsce o muzyce liturgicznej
pdf ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik, Służebna funkcja muzyki w Księgach liturgicznych w języku polskim po Soborze Watykańskim II
pdf dr Remigiusz Pośpiech, Edukacja i formacja liturgiczno-muzyczna
pdf ks. dr hab. Andrzej Zając, Inkulturacja w obszarze muzyki liturgicznej wobec wyzwań współczesnej muzycznej pop-kultury

Dyskusje panelowe
ks. dr A. Reginek, Monodia liturgiczna
ks. prof. dr hab. A. Filaber, Wielogłosowa muzyka wokalna i wokalno-instrumentalna
ks. mgr lic. G. Poźniak, Muzyka instrumentalna, organy
ks. dr hab. I. Pawlak, Śpiewniki kościelne
ks. dr St. Szczepaniec, Księgi Liturgiczne
ks. prof. dr K. Szymonik, Nauczanie muzyki
mgr M. Bornus-Szczyciński, Kantor i organista
prof. B. Dunikowska, Kantor i organista
mgr P. Karwowski, Chór, schola, zespoły instrumentalne
bp dr S. Cichy, Imprimatur i prawa autorskie
ks. gr lic. P. Paćkowski, Telewizyjne i radiowe transmisje liturgii

Koncerty
ks. dr hab. Andrzej Zając, Koncert w przestrzeni sakralnej kościoła -
refleksje na kanwie Instrukcji o koncertach Kongregacji Kultu Bożego

ks. mgr lic. Grzegorz Piekarz, Koncert muzyki organowej

  • ostatnia aktualizacja: 2012-04-26; 11:04

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail