Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Informacje rekrutacyjne dla obcokrajowców

Informacje rekrutacyjne dla obcokrajowców

Na podstawie art. 43 oraz art. 99 ustawy z dnia 27 1ipca 2005 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie studia na wszystkich stopniach i kierunkach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

§2
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2) osoby posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,
3) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
4) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
7) pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Cudzoziemcy niewymienieni w §2, z zastrzeżeniem §5, mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
4) decyzji rektora uczelni.

§4
Cudzoziemcy, o których mowa w §3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
1) jako stypendyści strony polskiej,
2) na zasadach odpłatności,
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych w ramach umów międzynarodowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych,
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia kosztów za naukę,
5) jako stypendyści uczelni.

§5
Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w §3 lub §4.

§6
1) Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
2) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg, albo odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w §3 i §4.

§7
1) Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała palcówka wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
2) Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
3) Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a na staż habilitacyjny — cudzoziemcy, którym nadany został w Polsce stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki albo którzy posiadają zalegalizowany lub opatrzony apostille dokument stwierdzający uzyskanie za granicą stopnia doktora, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny ze stopniem naukowym doktora lub stopniem doktora w zakresie sztuki nadawanym w Polsce.
4) W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa w ust. 1-3, podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora w zakresie sztuki, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

§8
1) Na studia prowadzone w języku polskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy wykazują się znajomością języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) potwierdzoną odpowiednim dokumentem.
2) W przypadku braku takiego dokumentu weryfikacja poziomu znajomości języka odbywa się na podstawie egzaminu sprawdzającego i potwierdzającego realny poziom znajomości języka przeprowadzanego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – wg zasad podanych przez Kierownika Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
3) Dla cudzoziemców, którzy nie opanowali języka w stopniu umożliwiającym otrzymanie potwierdzenia poziomu B2 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie organizuje kurs języka polskiego wg zasad wskazanych w odnośnym zarządzeniu rektora UPJPII.

§9
Odpłatność cudzoziemców za studia w języku polskim i inne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami, wynosi:
1) Opłata za studia:
Wysokość opłat
2) Opłata za pozostałe usługi edukacyjne:
Wysokość opłat
3) Osoby pochodzenia polskiego, tj. spełniające warunki określone w art. 5 ust. 1- 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (D.U. z 2004r. nr 53, poz. 532 ze zm.), potwierdzonego przez nie w pisemnym oświadczeniu, podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 obniżone o 30%.
4) W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, lub zwolnić z niej całkowicie.
5) Opłaty, o których mowa powyżej wnoszone są na wskazany przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie rachunek bankowy w przeliczeniu na złote według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.

§10
Cudzoziemcom wyróżniający się w nauce Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie może przyznać świadczenia stypendialne, nagrody i wyróżnienia.

§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja do pobrania

***

ZARZĄDZENIE nr 41/2014
REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie kursów języka polskiego dla obcokrajowców podejmujących studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

1. Na podstawie art. 26 statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wprowadza się kursy języka polskiego dla obcokrajowców podejmujących studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia doktoranckie w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
2. Kursy są obowiązkowe dla obcokrajowców, którzy rozpoczynają studia w języku polskim, a nie otrzymali potwierdzenia poziomu B2 na egzaminie sprawdzającym poziom znajomości języka polskiego przeprowadzanym przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII.
3. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego poziom znajomości języka polskiego przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Za udział w kursach językowych organizowanych przez Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII cudzoziemcy wnoszą następujące opłaty:
1) kurs stacjonarny wakacyjny języka polskiego dla obcokrajowców – 60 godz. – w wysokości stanowiącej równowartość 300 euro,
2) kurs stacjonarny wakacyjny języka polskiego dla obcokrajowców – 120 godz. – w wysokości stanowiącej równowartość 600 euro,
3) kurs stacjonarny jednosemestralny języka polskiego dla obcokrajowców – 240 godz. – w wysokości stanowiącej równowartość 1 200 euro,
4) kurs stacjonarny dwusemestralny języka polskiego dla obcokrajowców – 480 godz. – w wysokości stanowiącej równowartość 2 400 euro.
5. Jeżeli okres studiów podejmowanych przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata semestralna naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania nauki.
6. Osoby pochodzenia polskiego podejmujące studia lub szkolenia prowadzone w języku polskim, na zasadach odpłatności, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca Rektor może, na wniosek zainteresowanego, obniżyć opłatę lub całkowicie z niej zwolnić.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

FORMA TESTU PLASUJĄCEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Test składa się z części pisemnej i ustnej.
1) Część pisemna zawiera 2-3 zadania na każdym poziomie od A1 do C2, sprawdzające różne umiejętności i elementy języka:
- gramatykę,
- leksykę,
- rozumienie tekstu czytanego,
- umiejętność tworzenia krótkich tekstów na zadany temat.
Zadania mają następujące formy: wielokrotny wybór, tworzenie poprawnych form, transformacje, prawda – fałsz, odpowiedzi na pytania, inne.
2) Część ustna to rozmowa z lektorem oraz opis zdjęcia/obrazka.
Do zaliczenia danego poziomu zdający powinien zdobyć 60% przyznawanych punktów na tym poziomie.

Wersja do pobrania
Wersja do pobrania - test

  • ostatnia aktualizacja: 2014-07-11; 16:58

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail