Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Koła i organizacje studenckie > Rada Kół Naukowych

Rada Kół Naukowych

Regulamin Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Rozdział I


Charakter i cele Rady Kół Naukowych UPJPII

Art 1.


1. Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (zwana dalej Radą) jest forum grupującym wszystkie Koła Naukowe na UPJPII.
2. Rada dysponuje własnym logo, papierem firmowym, adresem mailowym oraz pieczęcią.
3. W skład Rady wchodzą :
a) Prezesi Kół Naukowych,
b) Delegaci z każdego Koła Naukowego, przy czym każde Koło przedstawia jednego delegata.
4. Organami pomocniczymi Rady są:
a) Przewodniczący Rady,
b) Wiceprzewodniczący Rady,
c) Sekretarz.

Art 2.


Rada realizuje następujące cele:
a) tworzenie platformy dla działań Kół Naukowych,
b) promocja działalności naukowej oraz koordynacja studenckich programów badawczych
realizowanych przez Koła Naukowe,
c) dofinansowanie projektów Kół Naukowych w trybie konkursowym,
d) archiwizacja materiałów związanych z działalnością Rady.

Art 3.


Do kompetencji Rady należy:
a) reprezentowanie ogółu Kół Naukowych na zewnątrz, w szczególności wobec Władz UPJPII, studentów, instytucji rządowych, samorządowych i innych,
b) powoływanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza.
c) Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach jej dotyczących nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Art 4.


Rada zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w semestrze.

Art 5.


1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
2. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. W sprawach personalnych decyzje zapadają w głosowaniu tajnym.

Rozdział II
Przewodniczący Rady
Art 6.


1. Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
a) zwoływanie posiedzeń Rady i informowanie o ich terminie,
b) ogłaszanie konkursu na dofinansowanie projektów Kół Naukowych,
c) przedstawianie Radzie z końcem swojej kadencji sprawozdania z działalności Rady,
d) występowanie do władz UPJPII o fundusze na działalność Kół Naukowych,
e) podejmowanie w szczególnych przypadkach tymczasowych decyzji w sprawach personalnych i organizacyjnych (zastrzeżonych do kompetencji Rady), które podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.

Art 7.


1. Wybór Przewodniczącego spośród członków Rady, na roczną kadencję, odbywa się na posiedzeniu wyborczym Rady w nowym roku akademickim, w terminie do 31. października.
2. Przewodniczący Rady zrzeka się w chwili wyboru wszystkich funkcji jakie pełnił w Kole Naukowym.
3. W razie przedterminowego odwołania Przewodniczącego Rady wybór nowego
przewodniczącego następuje na tym samym spotkaniu, na którym został odwołany dotychczasowy.

Rozdział III
Organy pomocnicze Rady – Wiceprzewodniczący Rady i Sekretarz
Art. 8.


1. Wiceprzewodniczący Rady wybierany jest na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego na posiedzeniu wyborczym Rady.
2. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności a w innych okolicznościach na jego wniosek.
3. W razie przedterminowego odwołania Wiceprzewodniczącego Rady wybór nowego wiceprzewodniczącego następuje na tym samym spotkaniu, na którym został odwołany dotychczasowy.

Art 9.


1. Sekretarz wybierany jest na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego na posiedzeniu wyborczym Rady.
2. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:
a) sporządzanie protokołów z obrad Rady
b) prowadzenie dokumentacji działalności Rady i jej archiwum

Rozdział IV
Obowiązki członków Rady
Art 10.


1. Prezesi Kół Naukowych oraz delegaci mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniach Rady.
2. Nieobecność na posiedzeniu należy zgłosić Przewodniczącemu Rady najpóźniej na dzień przed wyznaczoną datą spotkania.

Art 11.


Prezes każdego Koła Naukowego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Rady o wszelkich zmianach w zarządzie Koła.

Rozdział V
Konkurs na dofinansowania projektów Kół Naukowych
Art 12.


1. Konkurs na dofinansowanie projektów Kół Naukowych jest ogłoszony w każdym semestrze roku akademickiego przez Przewodniczącego Rady.
2. Podział środków przeznaczonych na dofinansowania Kół Naukowych odbywa się na posiedzeniu Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą:
a) Prorektor ds. Ogólnych i Studenckich UPJPII
b) Przewodniczący Rady
c) Wiceprzewodniczący Rady
d) Sekretarz Rady
e) Przewodniczący Samorządu Studentów UPJPII.
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest tajne.
4. Rada popiera przyznanie środków na realizację projektów według następujących kategorii:
a) międzynarodowe lub ogólnopolskie konferencje naukowe organizowane przez Koła Naukowe,
b) studenckie programy badawcze,
c) publikacje i objazdy naukowe,
d) inną działalność naukową.
5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania na projekty Kół Naukowych ogłasza Przewodniczący Rady w terminie do 3 dni od daty posiedzenia Komisji Konkursowej.

Rozdział VI
Zmiana Regulaminu
Art 13.


1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony wyłącznie uchwałą Rady podjętą bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Treść proponowanych zmian podaje się do wiadomości członków Rady na co najmniej 3 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady.

Rozdział VII
Przepisy końcowe
Art 14.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

  • ostatnia aktualizacja: 2011-04-01; 09:25

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail