Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Radio Bonus > Regulamin konkursu Wimdu.pl i Radia Bonus

Regulamin konkursu Wimdu.pl i Radia Bonus

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu zatytułowanego Pięć kroków do spełnienia marzeń (zwanego dalej Konkursem) jest Radio Bonus Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie 31-004 przy ul. Franciszkańskiej 3, p.103.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.05.2013 i kończy w dniu 10.05.2013.
6. Fundatorem nagród jest firma www.wimdu.pl

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs będzie przeprowadzany od 06.05 do 10.05.2013 na antenie Radia Bonus. Codziennie o godz. 20.00 słuchacze usłyszą pytanie dotyczące wiedzy o państwach europejskich. Odpowiedź należy przesłać na adres: 5krokowdospelnienia@gmail.com.

2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 10.05.2013.
3. Zwycięzcami Konkursu zostanie 1 osoba, która odpowiedziała poprawnie na wszystkie pytania.
4. Jeśli będzie kilka osób, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania, o zwycięstwie zadecyduje kolejność nadsyłanych maili.
5. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na antenie Radia Bonus oraz na naszym fanpage.
6. Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wyniku Konkursu drogą mailową .

III. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest 1 Voucher o wartości 300 euro.
2. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Laureat nie może przenosić praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Organizatora Konkursu (Radio Bonus Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Radio Bonus zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu bez podawania przyczyny.
4. Regulamin konkursu obowiązuje przez cały okres jego trwania.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-06; 12:28

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail