Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Pomoc materialna > Doktoranci > Stypendia doktoranckie

Stypendia doktoranckie

pdf Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Załączniki do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich:
v0TwIq.png Załącznik 1
v0TwIq.png Załącznik 2 - kryteria
v0TwIq.png Załącznik 3 - punktacja
v0TwIq.png Załącznik 4 - wniosek do stypendium doktoranckiego
v0TwIq.png Załącznik 5 - wniosek do zwiększonego stypendium doktoranckiego

v0TwIq.png Regulamin stypendium naukowego dla doktorantów z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Załączniki:
v0TwIq.png Załącznik 1 - wniosek
v0TwIq.png Załącznik 2 - formularz zgłoszeniowy
v0TwIq.png Załącznik 3 - kryteria oceny wniosku
v0TwIq.png Załącznik 4 - kryteria oceny realizacji celów
v0TwIq.png Załącznik 5 - umowa

pdf Zarządzenie Rektora nr 23/2013 - w sprawie wprowadzenia dolnej granicy punktowej w kryteriach oceny osiągnięć dla potrzeb stypendium doktoranckiego

KOMUNIKAT STYPENDIA DOKTORANCKIE I STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

STYPENDIA DOKTORANCKIE

O stypendia doktoranckie mogą ubiegać się doktoranci, którzy terminowo realizują program studiów doktoranckich oraz wykazują się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.

Doktoranci ubiegający się o stypendia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 składają udokumentowany wniosek do kierownika studiów doktoranckich (zał. nr 5 - druk w załączeniu) lub do pobrania na naszej stronie internetowej www.upjp2.edu.pl – pomoc materialna - stypendia doktoranckie; w terminie do dnia 10 października 2014 roku.

Weryfikację i opinię wniosków przeprowadzają Wydziałowe Komisje Doktoranckie uwzględniając kryteria wymienione w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich z dnia 23.04.2012 r. i Zarządzeniu Rektora 23/2013 z dnia 7 maja 2013 r. Następnie sporządzają list rankingowe wszystkich doktorantów i przekazują Rektorowi.

Zarządzeniem Rektora nr 23/2013 r. z dnia 7 maja 2013 r. wprowadzono dolną granicę punktową w kryteriach oceny osiągnięć dla potrzeb stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorantów:

1. dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich ubiegających się o stypendium doktoranckie lub stypendium dla najlepszych doktorantów dolna granica wynosi 7 punktów na wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego i Teologicznym;

2. dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich ubiegających się o stypendium doktoranckie lub stypendium dla najlepszych doktorantów dolna granica wynosi 10 punktów na wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego i Teologicznym;

3. z uwagi na specyfikę dwustopniowości studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym wprowadzam punktację za zdany egzamin licencjacki – 3 punkty; punktacja jest równoważna z punktacją za otwarcie przewodu doktorskiego (3 pkt.).

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego. Wnioski o przyznanie zwiększenia (zał. nr 4) wraz z zał. nr 1 składać w terminie do dnia 10 października 2014 roku do kierownika studiów doktoranckich.
Doktoranci ubiegający się o stypendia doktoranckie składają tylko załącznik nr 4. Wszystkie druki do pobrania na naszej stronie internetowej www.upjp2.edu.pl - pomoc materialna - stypendia doktoranckie lub w Dziale Spraw Studenckich przy ul. Kanoniczej 25.

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi:

- na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym lub bardzo dobre wyniki w nauce trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
- na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi wyróżniającemu się w poprzednim roku akademickim osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich za dany rok akademicki w terminie do 30 września 2014 r.
Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (zał. nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2014 r.
Zasady oceny wniosków do stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 16.

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminami, zarządzeniem rektora i obowiązującymi załącznikami.

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

v0TwIq.png 10. wniosek o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
v0TwIq.png 16. kryteria oceny osiągnięć doktorantów dla potrzeb stypendium dla najlepszych doktorantów

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-19; 20:45

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail