Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Badań Naukowych > Zasady finansowania nauki

Zasady finansowania nauki

Ścieżka aplikacji o środki z budżetu nauki

tGNC0v

Zasady finansowania budżetowego

Środkami finansowymi na naukę dysponuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego według zasad określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U Nr 96, poz. 615).

W zakresie kompetencji Ministra pozostają przede wszystkim sprawy dotyczące:

• planu finansowego dotyczącego budżetu nauki, w tym poziomu finansowania Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• finansowania działalności statutowej jednostek naukowych,
• finansowania inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej,
• finansowania inwestycji budowlanych,
• finansowania współpracy międzynarodowej,
• finansowanie działalności upowszechniającej naukę,
• ustanawiania i finansowania specjalnych programów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju nauki.

Środki finansowe na naukę przeznacza się na:

• strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
• badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
• badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki;
• działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
• inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym;
• współpracę naukową z zagranicą;
• zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
• działalność upowszechniającą naukę;
• programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra;
• nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
• stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców;
• finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych.

Kto i kiedy przyjmuje wnioski?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:24

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail