Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2014/2015 > Studia II stopnia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

specjalności:
• dziennikarstwo 2.0
• media w kulturze i edukacji
• public relations
• produkcja radiowo-telewizyjna
• logistyka mediów
typ studiów: studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) – 2 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

tytuł po ukończeniu studiów: uzyskanie tytułu zawodowego magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zakresie obranej specjalności

kontakt:
Sekretariat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 31-002 Kraków, ul. Grodzka 40, II p. tel./faks 012 370 86 04 e-mail: idiks@upjp2.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI

A. STUDIA STACJONARNE
Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m.in. politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo itd.
Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nieposiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.).
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. W sytuacji uzyskania tej samej średniej ocen pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według następującego kryterium:
75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
25% – średnia ocena z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).
Student zobowiązany jest do przedstawienia, w formie pisemnej, średniej ocen ze studiów oraz z suplementu.
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy określony przez Senat UPJPII limit przyjęć, o przyjęciu decydować będą wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

B. STUDIA NIESTACJONARNE
Na studia niestacjonarne płatne przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m.in. politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo itd.
Dla studiów niestacjonarnych podstawę przyjęć na studia drugiego stopnia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagane dokumenty.
Na studia II stopnia przyjmowani są kandydaci według kolejności zgłoszeń i wyników postępowania kwalifikacyjnego w sytuacji przekroczenia limitu miejsc ustalonego przez Senat UPJPII.
Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się cotygodniowo w piątek po popołudniu od godz. 13.15 i w sobotę od 8.00 do 20.00.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. Po pierwszym semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:
• dziennikarstwo 2.0
• media w kulturze i edukacji
• public relations
• produkcja radiowo-telewizyjna
• logistyka mediów

Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.
2. Celem specjalności na studiach II stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo 2.0” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach mediów cyfrowych z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych oraz dziennikarstwa internetowego w nowych uwarunkowaniach Web. 2.0. Specjalność „media w kulturze i edukacji” przygotowuje kadrę profesjonalnych animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego. Czwarta specjalność „produkcja radiowo-telewizyjna” ma na celu przygotować fachowców w obszarze produkcji i praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów itd. Piąta specjalność „logistyka mediów” przygotowuje fachowców w zakresie nowych technologii informacyjnych, organizacji i zarządzanie mediami, ekonomiki mediów, projektowaniem i funkcjonowaniem organizacji i instytucji medialnych.
3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.
4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• zarządzanie kulturą i mediami;
• logistyka mediów;
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.
5. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z pięciu w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych przy użyciu nowych technologii (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w obszarze edukacji i animacji medialnej, public relations, produkcji radiowej, telewizyjnej, filmowej i multimedialnej oraz w obszarze logistyki mediów. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną oraz w zakresie organizacji i zarządzania mediami. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów II stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.
6. Studia II stopnia, stanowiąc kontynuację kierunkowych studiów I stopnia, wprowadzają także w naukową pracę badawczą. Absolwent zdobędzie metodologiczne przygotowanie do realizowania medioznawczych prac badawczych o charakterze teoretycznym i praktycznym w ramach prowadzonego magisterskiego seminarium naukowego, które umożliwi uzyskanie tytułu naukowego „magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absolwent będzie przygotowany do przyszłej naukowej pracy badawczej i profesjonalnego działania zawodowego, odpowiadającego poziomowi tytułu naukowego. Absolwent będzie także przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie powołanej z dniem 1 października 2011 roku nowej dyscyplina naukowej „nauki o mediach”.
7. Absolwent studiów II stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma możliwość podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w zakresie „nauki o mediach” według zasad rekrutacji na studia III stopnia „nauk o mediach”.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-02; 08:27

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail