Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Studia Socialia Cracoviensia

Studia Socialia Cracoviensia

Czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Numery czasopisma znajdują się również - kliknij tutaj

Redakcja:
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, III piętro, pok. 301
tel. 12 370 86 01
e-mail: ssc@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny - ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Członek redakcji: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
Członek redakcji: ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński
Członek redakcji: dr Bożena Gulla
Członek redakcji: dr Krzysztof Gurba
Członek redakcji: ks. dr Antoni Świerczek
Redaktor statystyczny: dr hab. Paweł Ulman
Redaktor językowy: dr Katarzyna Drąg
Sekretarz redakcji: dr Katarzyna Drąg

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
Serdecznie zapraszamy do publikacji w dwunastym numerze czasopisma naukowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Studia Socialia Cracoviensia.

Tematem przewodnim kolejnego numeru pisma
Studia Socialia Cracoviensia, 1 (2015) nr 12 jest DIALOG

Ponadto przypominamy, że w każdym numerze jest także dział artykułów z szerokiego zakresu spraw społecznych, medialnych i rodzinnych, wykraczających poza temat przewodni. Artykuły są recenzowane, a czasopismo jest punktowane (5 pkt.).

Termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej
na adres: ssc@upjp2.edu.pl lub michal.drozdz@upjp2.edu.pl
do numeru 12 mija 15 grudnia 2014 roku.

***

PERIODYCZNOŚĆ: półrocznik, czasopismo ukazuje się ok. 15 marca (wiosenny) i 15 września (jesienny)

TEMATYKA: problematyka badań naukowych z zakresu mediów, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, rodziny, polityki społecznej i rodzinnej, spraw społecznych i cywilizacyjnych.

STRUKTURA ZAWARTOŚCI:
treść podzielona na cztery działy:
– dział tematyczny główny: artykuły opracowane pod określony temat wiodący numeru
– dział artykułów: artykuły związane z ogólną tematyką i charakterem pisma
– dział dokumentacyjny: recenzje, sprawozdania, bibliografia tematyczna do tematu numeru, opracowania tekstów i bibliografii myśli społecznej Jana Pawła II
– dział informacyjno-promocyjny: literatura, nowości, konferencje naukowe, projekty i badania naukowe Wydziału Nauk Społecznych, strategie rozwoju społecznego z perspektywy lokalnej, polskiej, europejskiej i globalnej itd.

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:
1. Termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej: ssc@upjp2.edu.pl mija:
– 15 października (numer wiosenny)
– 15 kwietnia (numer jesienny)
2. Wymagania redakcyjne: objętość 40 tys. znaków (12-20 stron standardowego tekstu), struktura: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe (po polsku i po angielsku: title, abstract, key words), treść, wykorzystana literatura. Tekst opracowany według wymagań edytorskich Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: http://upjp2.edu.pl/download/zasady_dla_autorow.pdf.

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI:
Artykuły nadsyłane do Redakcji są recenzowane anonimowo przez 2 niezależnych Recenzentów wg zasady double-blind review proces, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych numerach czasopisma Studia Socialia Cracoviensia publikowane będą tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń Recenzentów. Lista współpracujących z Redakcją Recenzentów jest publikowana każdorazowo w drugim numerze czasopisma z każdego roku.

pdfWzór ankiety recenzji artykułu naukowego SSC

ZASADY "GHOSTWRITING" I "GUEST AUTHORSHIP":
Redakcja zwraca się uprzejmie z prośbą do Autorów o zachowanie zasad ghostwriting i guest authorship zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przestrzeganie zasad etyki badań naukowych i rzetelności publikacji naukowych jest fundamentem pracy Redakcji i Wydawnictwa Naukowego UPJPII oraz gwarantem jakości naszych publikacji.

pdfWyjaśnienie dotyczące ghostwriting

**************

Nr 10 2014

DZIAŁ TEMATYCZNY: INTEGRACJA I WSPÓLNOTA
Andrzej Zwoliński, Integracja między narodami jako wyzwanie dla katolickiej nauki społecznej
Michał Drożdż, Mediacyjno-integracyjna rola mediów w osobowych relacjach komunikacyjnych
Wojciech Misztal, Integrująca rola mediów: spojrzenie z perspektywy misterium stworzenia-zbawienia
Alojzy Drożdż, Integracyjna rola moralności
Sławomir Przybyło, Wolność a wspólnota w myśli Józefa Tischnera
Aneta Krupka, Integrująca rola dochodzenia do porozumienia w teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa
Piotr Kroczek, Czy prawo kanoniczne integruje wiernych?
Klaudia Cymanow-Sosin, Strategie public relations jako narzędzie integracji w budowaniu wspólnoty Kościoła katolickiego
Natalia Ruman, Zagadnienia tożsamości wspólnoty w środowisku wielokulturowym postrzeganej z perspektywy społeczności ponadgimnazjalnych szkół pszczyńskich

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Paweł Ulman, Polska rodzina w świetle wybranych badań statystycznych
Marta Bolińska, Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji
Maciej Miżejewski, Wolność mediów a odpowiedzialność za słowo w debacie publicznej
Wojciech Mleczko, Jak ewangelizować świat cyfrowy? Wskazania Benedykta XVI w orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
Grzegorz Godawa, Łukasz Ryszka, Idea licznych beatyfikacji i kanonizacji w pedagogii Jana Pawła II
Jan Nowak, Społeczny i kulturotwórczy wymiar pielgrzymowania Jana Pawła II na przykładzie pielgrzymki do Kazachstanu

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Bolesław Karcz, O nauczaniu społecznym Jana Pawła II. Recenzja książki
Krzysztof Gurba, Agenda setting w polskiej agendzie badań nad mediami. Recenzja książki
Michał Drożdż, O demokracji 2.0. Recenzja książki
Michał Drożdż, Dialog w mediach – media w dialogu. Sprawozdanie z konferencji naukowej

**************

Nr 9 2014:

DZIAŁ TEMATYCZNY: SPOŁECZEŃSTWO MEDIALNE
Agnieszka Kurnik, W polu dobra i zła. Kilka uwag o roli soborowego dekretu Inter mirifica
Michał Drożdż, Medialne mirifica
Andrzej Zwoliński, Spotkanie w elektronicznym tłumie
Wojciech Misztal, Milczenie: pomoc czy przeszkoda dla społeczeństwa medialnego?
Paulina Biegaj, Postulat infoetyki. Infoetyka jako prawo miłości dla współczesnej mediosfery
Dariusz Raś, Infoetyka w praktyce. Przegląd argumentacji prasy wokół tematyki in vitro
Jolanta Niewińska, Mass man?
Sławomir Soczyński, Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych w systemie medialnym społeczeństwa demokratycznego

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Tadeusz Zasępa, Attitudes to work
Grzegorz Godawa, Emocjonalne dojrzewanie dzieci i młodzieży w medialnym społeczeństwie
Piotr Wróbel, Wyznaczniki ekonomiczne sprawiedliwości społecznej w Polsce
Magdalena Marek, Spożywanie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży – zagrożeniem dla rozwoju dziecka
Monika Kaczor, Aksjologiczno-pragmatyczny obraz sumienia we współczesnej polszczyźnie

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Bogdan Węgrzyn, O integracji w globalnej wiosce. Recenzja książki
Joanna Sosnowska, O mediach i psychologii. Recenzja książki
Katarzyna Drąg, O wartościach w mediach. Recenzja książek
Katarzyna Drąg, O przeszłości, teraźniejszości i wyzwaniach e-learningu. Recenzja książki

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
Jerzy Smoleń, Kościół i media. Wybrana literatura przedmiotu 1963–2013

**************

Nr 8 2013:

7DZmYB

DZIAŁ TEMATYCZNY: PRACA
Lucjan Kocik
Mistyczne i społeczne wartości pracy przy tworzeniu chleba
Tadeusz Zasępa
Work and unemployment
Andrzej Zwoliński
Praca i płaca jako temat nauczania Kościoła
Wojciech Misztal
Praca i duchowość
Michał Drożdż
Egzystencjalno-etyczne dylematy ludzkiej pracy
Jolanta Niewińska
Homo faber

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Andrzej Muszala
Wychowanie dziecka do ewentualności przeżywania choroby, fizycznego bólu i cierpienia
Stanisław Radoń
Religijność subiektywna młodzieży o uzdolnieniach artystycznych - analiza jakościowa
Agata Dziekan-Łanucha
Nieskuteczność systemu opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych w Polsce
Piotr Wróbel
Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości
Monika Kaczor
Sprawiedliwość zastępcza czy amber-sprawiedliwość? Zagadnienia etyki społecznej w polskiej prasie
Michał Góra
Środowisko życia człowieka i jego rozwój w kontekście politycznym i ekologicznym

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Bolesław Karcz, O etyce urzędnika. Recenzja książki: Andrzej Zwoliński, Etyka urzędnika, Wydawnictwo WAM: Kraków 2012
Piotr Wróbel, Jeszcze raz Kapitał Marksa. Recenzja książki: Reinhard Marx, Kapitał. Mowa w obronie człowieka, Wydawnictwo Homo Dei
O człowieku w świecie mediów. Recenzja książki: Michał Drożdż, Ignacy S. Fiut i inni, Człowiek w świecie mediów, Wydawnictwo Jedność, Kraków-Kielce 2012
Witold Jedynak, O małżeństwie i rodzinie w świadomości młodzieży maturalnej. Recenzja książki: Janusz Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2012
Piotr Guzdek, Umarłych pogrzebać… Sprawozdanie z konferencji naukowej
Renata Dulian, O wierze, kulturze, społeczeństwie i mediach. Sprawozdanie z forum dyskusyjnego
Zbigniew Skóra, O misji bułgarskiej zmartwychwstańców. Sprawozdanie z sympozjum

DOKUMENTACJE, INFORMACJE

Dorota Narewska, Jan Paweł II i Benedykt XVI o pracy ludzkiej

**************

Nr 7 2012:

CKFz5r

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Andrzej Baczyński
Wolność i niezależność telewizji – droga do sprawiedliwego przekazu
Freedom and independence of television – the road to a fair media

Michał Drożdż
Potrzeba rewalidacji sprawiedliwości w mediosferze
The need for rehabilitation of justice in the sphere of the media

Andrzej Zwoliński
Bezduszność prawa
Callousness of law

Wojciech Misztal
Sprawiedliwość jako wyraz miłości i dynamizm życia
Justice as an expression of love and dynamism of life

Robert Kantor
Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego
The principle of justice in the service of the judge of ecclesiastical court

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Sławomir Soczyński
Komunikacyjna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych
Responsibility of communication of media companies

Agata Dziekan-Łanucha
Odpowiedzialność nadawców radiowych i telewizyjnych za emitowane treści na gruncie ustawy medialnej oraz jej egzekwowanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
Responsibility of broadcasters for contents of radio and television programs in the light of the Broadcasting Act and enforcing this responsibility by the National Broadcasting Council

Piotr Guzdek, Agnieszka Petryk
Komunikacja interpersonalna w świetle filozofii dramatu Józefa Tischnera. Studium wybranych zagadnień
Interpersonal communication in the light of Józef Tischner’s philosophy of drama. Study of selected topics

Damian Guzek
Celebryci i ich medialna moralność
Celebrities and their media morality

Władysław Kądziołka
Konflikt pokoleń na tle komunikacji w rodzinie
Conflict of generations on the background of communication in the family

Józef Młyński
Przemoc w rodzinie – skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych
Family violence – the scale of the phenomenon, its victims and social workers’ forms of help

Stanisław Radoń
Autentyczność a dojrzałość religijna młodzieży o uzdolnieniach artystycznych
The role of authenticity in religious maturity

Jan Wal
Piękno w dialogu – dialog o pięknie – piękno dialogu
Beauty in dialogue – a dialogue about the beauty – beauty of the dialogue

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Jan Mazur, Z myślą o Polakach na W schodzie, którzy zachowali wiarę. Recenzja książki
Bolesław Karcz, O sieci hazardu. Recenzja książki
Dariusz Tułowiecki, O pracy socjalnej jako profesji i darze. Recenzja książki
Piotr Guzdek, Media Valor Academia. Sprawozdanie z konferencji

DOKUMENTACJE, INFORMACJE

Dorota Narewska, Jan Paweł II o sprawiedliwości. Wybrane fragmenty z czternastu encyklik

**************

Nr 6 2012:

wzJl9Z

UCZCIWOŚĆ
ks. Michał Drożdż
Przywracać blask uczciwości – od redakcji
ks. Wojciech Misztal
pdf The need and the possibility of being honest: Christian perspective
pdf Potrzeba i możliwość bycia uczciwym: stanowisko chrześcijańskie
ks. Andrzej Zwoliński
pdf Honest work as a source of income
pdf Uczciwa praca jako źródło utrzymania
ks. Andrzej Baczyński
pdf Journalistic integrity: the need for professional ethics in the media
pdf Uczciwość dziennikarska, czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach
ks. Michał Drożdż
pdf Honesty in the light of truth
pdf Uczciwość w blasku prawdy
ks. Ireneusz Stolarczyk
pdf Honesty of Christian self-government as faithfulness to the spirituality of the Gospel
pdf Uczciwość chrześcijańskich samorządowców jako wierność duchowości Ewangelii
ks. Paweł Nowogórski CSMA
pdf Educating an honest man as a social mission of the Church in the thought of Blessed Fr. Bronisław Markiewicz (1842–1912)
pdf Wychowanie człowieka uczciwego jako społeczna misja Kościoła w myśli błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912)

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
ks. Tomasz Bolesław Jelonek
pdf The problem of the responsibility in the biblical formulation
pdf Problem odpowiedzialności w ujęciu biblijnym
Małgorzata Duda
pdf Violence in the family as a challenge for contemporary social work
pdf Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej
ks. Władysław Kądziołka
pdf Interpersonal communication in contemporary family
pdf Komunikacja międzyosobowa we współczesnej rodzinie
ks. Józef Młyński
pdf Family support – analysis in terms of social work
pdf Wsparcie rodziny – analiza w aspekcie pracy socjalnej
Joanna Kuźnicka
pdf Anticipating technocultural changes in the thought of José Ortega y Gasset
pdf Antycypacja przemian technokulturowych w myśli José Ortegi y Gasseta
Beata Szluz
pdf Student Volunteering – contemporary challenges
pdf Wolontariat studentów – współczesne wyzwania
Jadwiga Zięba
pdf The Social Aspect of Exorcism
pdf Społeczny wymiar egzorcyzmowania

RECENZJE, SPRAWOZDANIA

Jan Mazur OSPPE
O przemianach moralności polskich maturzystów
ks. Bolesław Karcz
O relacjach polsko-rumuńskich
s. Małgorzata Krupecka USJK
O charyzmacie społecznym i duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej
ks. Jacek Kiciński CMF
O charyzmacie społecznym i duchowości św. Urszuli Ledóchowskiej
Piotr Guzdek
O wartości w mediach

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
ks. Michał Drożdż
Jan Paweł II o uczciwości. Wybrane fragmenty tekstów

**************

Nr 5 2011:

oC4KGS

JAN PAWEŁ II – PRZESŁANIE NADZIEI
ks. Michał Drożdż
Jan Paweł II – przesłanie nadziei – od redakcji
ks. Wojciech Misztal
pdf The spirituality of the media and social relations: John Paul II’s teaching and new directions of the development of spirituality.
pdf Duchowość mediów i relacji społecznych: nauczanie Jana Pawła II i nowe kierunki rozwoju duchowości
ks. Michał Drożdż
pdf Truth in the refulgence of John Paul II’s ideas and activities
pdf Prawda w blasku myśli i działań Jana Pawła II
Marta Bolińska
pdf Towards creative transgression, or John Paul II’s attitude to literature
pdf W stronę twórczej transgresji, czyli o postawie Jana Pawła II wobec literatury
Łukasz Ryszka
pdf John Paul II’s care about emigrants and Polonia
pdf Jan Paweł II w trosce o emigrantów i Polonię
Sylwia Górzna
pdf Political scope of the civilization of love of John Paul II
pdf Polityczny wymiar cywilizacji miłości Jana Pawła II
ks. Robert Kantor
pdf Freedom as the basic right of man in the social teaching of John Paul II
pdf Wolność podstawowym prawem człowieka w społecznym nauczaniu Jana Pawła II
ks. Robert Biel
pdf John Paul II – son of Poland and father of United Europe
pdf Jan Paweł II – syn Polski, ojciec zjednoczonej Europy
Peter Olekšák, Ján Mačala
pdf The Message of John Paul II to Slovaks and his Reception in Media
pdf Przesłanie Jana Pawła II do Słowaków i jego medialna recepcja

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
ks. Andrzej Zwoliński
pdf People – the subject of common good
pdf Ludzie – podmiot wspólnego dobra
Jan Mazur OSPPE
pdf Relation between the social policy and the mission of the Church
pdf Polityka społeczna a misja Kościoła
ks. Alojzy Drożdż
pdf Atheism as a source of moral anxiety and disturbance of today’s human
pdf Ateizm jako źródło niepokojów ludzkich
ks. Janusz Królikowski
pdf The principle of polytheism in the media – a new challenge
pdf Zasada politeizmu w mediach – nowe wyzwanie
Katarzyna Myślińska
pdf Protection of personal data with particular taking into consideration protection personal data of journalist
pdf Ochrona danych osobowych dziennikarza na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
Wiesława Woźniak
pdf Józef Tischner’s reflections on the Church and democracy – following a reading of his essays
pdf Józefa Tischnera myśli o Kościele i demokracji – na marginesie lektury esejów

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
ks. Józef Młyński
O metodyce działania asystenta rodziny
ks. Michał Drożdż
O ewangelizacji cyfrowego świata
ks. Michał Drożdż, Piotr Guzdek
Konwergencja: media w przyszłości – media przyszłości
Piotr Guzdek
O odpowiedzialności mediów

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
ks. Jerzy Smoleń
Jan Paweł II i media. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000–2011

**************

Nr 4 2011:

Os9WyQ

JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA MIŁOŚCI
ks. Michał Drożdż
Jan Paweł II – cywilizacja miłości – od redakcji
pdf The timeliness of John Paul II’s message concerning civilization of love.
pdf Aktualność przesłania Jana Pawła II o cywilizacji miłości.
ks. Janusz Mastalski
pdf Educational Principles in the Teaching of Pope John Paul II.
pdf Zasady wychowawcze w nauczaniu Jana Pawła II.
ks. Wojciech Misztal
pdf Biblical motifs in Karol Wojtyła’s dramatic plays as a way of sharing spirituality.
pdf Motywy biblijne w dramatach Karola Wojtyły jako sposób dzielenia się duchowością.
ks. Janusz Królikowski
pdf A Catholic vs. Culture. The perspective determined by Pope John Paul II.
pdf Katolik i kultura. Perspektywa wyznaczona przez papieża Jana Pawła II.
ks. Dariusz Raś
pdf The timeliness of the ethics of the media of the pontificate of John Paul II.
pdf Aktualność etyki mediów pontyfikatu Jana Pawła II.
ks. Grzegorz Godawa
pdf Spiritual coaching or upbringing towards sainthood? Aspects of personality development in the teaching of John Paul II.
pdf Duchowy coaching czy wychowanie do świętości? Aspekty rozwoju osobowościowego w nauczaniu Jana Pawła II.
ks. Bolesław Karcz
pdf JPII generation – myth or reality?
pdf Pokolenie JPII – mit czy rzeczywistość?
Tomasz Kornecki
pdf A positive influence of the media on family relations in the light of the teaching of John Paul II.
pdf Pozytywny wpływ mediów na relacje rodzinne w świetle nauczania Jana Pawła II.
Peter Tirpák
pdf Origins of the family catechesis in teachings of John Paul II.
pdf Východiská rodinnej katechézy v učení Jána Pavla II. o rodine.

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
ks. Andrzej Zwoliński
pdf Social solidarity as a response to injustice.
pdf Solidarność społeczna jako odpowiedź na niesprawiedliwość.
Dorota Narewska
pdf Karol Wojtyła as journalist.
pdf Karol Wojtyła jako dziennikarz.
Renata Dulian
pdf Contribution of Cardinal Karol Wojtyła-John Paul II to the shaping of the Pontifical Faculty of Theology in 1954–1981.
pdf Wkład kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II w kształtowanie się Papieskiego Wydziału Teologicznego w latach 1954–1981.
Katarzyna Myślińska
pdf Legal protection of freedom of speech and of religious feelings in media discourse.
pdf Prawna ochrona wolności słowa i uczuć religijnych w dyskursie medialnym.
Agata Dziekan-Łanucha
pdf A discussion on the shape of the National Broadcasting Council in the context of an amendment of the media act by the Polish Parliament Sejm of the Sixth Term.
pdf Dyskusja nad kształtem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kontekście nowelizacji ustawy medialnej przez parlament VI kadencji.

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
ks. Bolesław Karcz
O etyce życia politycznego recenzja książki
o. Kazimierz Lubowicki OMI
O Opactwie Ojców Cystersów w Krakowie recenzja wydawnicza
ks. Wojciech Mleczko CR
O zmartwychwstańczej szkole duchowości sprawozdanie z sympozjum

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
Dorota Narewska
Chronologiczny wykaz prasowych wypowiedzi Karola Wojtyły (1933–1978)

**************

Nr 3 2010:

C1E2fQ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Andrzej Zwoliński
pdf Escape from responsibility in politics.
pdf Ucieczka od odpowiedzialności w polityce.
Wojciech Misztal
pdf Responsibility as an expression of the communicative, social character of spirituality.
pdf Odpowiedzialność jako wyraz komunikatywnej, społecznej natury duchowości.
Alojzy Drożdż
pdf Responsibility for one's words in the context of human dignity.
pdf Odpowiedzialność za słowo w kontekście godności człowieka.
Ireneusz Stolarczyk
pdf The Problem of Responsibility in the Globalisation Era.
pdf Kwestia odpowiedzialności w okresie globalizacji.
Michał Drożdż
pdf Aspects of responsibility in mediasphere.
pdfOblicza odpowiedzialności w mediosferze.
Agata Dziekan-Łanucha
pdf The responsibility of The National Broadcasting Council before the parliament and the President. Executing the paragraph about accepting or rejecting the Council's report.
pdf Odpowiedzialność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed parlamentem i Prezydentem. Realizacja ustawowego zapisu o przyjmowaniu lub odrzucaniu sprawozdania Rady.
Grzegorz Godawa
pdf A teacher's resposibility for the unsaid; or, on pedagogical neglect in school.
pdf Odpowiedzialność nauczyciela za niewypowiedziane słowa, czyli o zaniedbaniu pedagogicznym w szkole.
Marek Łuczak
pdf Resposibility and media in the teching of John Paul II.
pdf Odpowiedzialność a media w nauczaniu Jana Pawła II.
Tomasz Kornecki
pdf Responsibility in journalist's work.
pdf Odpowiedzialność w pracy dziennikarzy.

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Andrzej Baczyński
pdf A stand-by life. Priesthood at the time of the Internet dictatorship.
pdf Życie w trybie standby. Duszpasterstwo w dobie dyktatury internetu.
Janusz Królikowski
pdf The evangelisation possibility in the contemporary world's spiritual condition.
pdf Możliwość ewangelizacji w sytuacji duchowej współczesnego świata.
Maciej Hułas
pdf Post-Accession emigration - anelement of attitude mosaics. A social-ethical analysis.
pdf Emigracja poakcesyjna - element mozaiki postaw. Analiza społeczno-etyczna.
Jan Mazur
pdf Parliamentary Act against domestic violence in context of social policy.
pdf Ustawa "antyprzemocowa" w kontekście polityki społecznej.
Jakub Żurawski
pdf Politicians' blogs as a communication tool with society.
pdf Blogi polityków jako narzędzie komunikowania się ze społeczeństwem.
Piotr Ślisicki
pdf Article 30 of the Constitution of Poland as the foundation of the system of life and human dignity protection.
pdf Przepis art. 30 Konstytucji RP jako fundament systemu ochrony życia i godności człowieka.

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Waldemar Wesoły
O religii w społeczeństwie ponowoczesnym.
Michał Drożdż
O perspektywach studentów dziennikarstwa.

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
Jerzy Smoleń
Media i odpowiedzialność. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2009.

**************

Nr 2 2010:

bNmc0G[/b]5uIzeV

[b]KRYZYS
Andrzej Zwoliński
pdf Kryzys demokracji?
pdf The crisis of democracy?
Tomasz Jelonek
pdf Kryzys oznacza także sąd.
pdf The crisis also means the judgment.
Józef Zabielski
pdf Korupcja jako problem i wyzwanie współczesnej administracji.
pdf Corruption as a problem and a challenge to contemporary administration.
Andrzej Baczyński
pdf Człowiek w sieci mediów. Infoetyka zamiast audience.
pdf A man in the media network. Info-ethics instead of audience.
Michał Drożdż
pdf P otrzeba porozumiewania się w kryzysie – osobowe uwarunkowania komunikacji.
pdf The need for communication in the crisis – personal determinants of communication.
Jan Banach
pdf Symptomy kryzysu dotykającego polską rodzinę.
pdf Symptoms of the crisis that affects a Polish family.
Agnieszka Piwoda, Anna Tutaj
pdf Scalanie naruszonego „Ja” w procesie kompleksowej rehabilitacji kardiochirurgicznej.
pdf Integration of violated “I” in the process of a complex cardiosurgical rehabilitation.
Iwona Sikorska
pdf Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Podatność, czynniki ryzyka, odporność.
pdf Mental health of children and youth. Vulnerability, factors of risk, immunity.
Janusz Szulist
pdf Specyfika rzeczywistości społeczno-politycznej w kontekście teorii konfliktów społecznych Ralfa Dahrendorfa.
pdf Specificity of social and political reality against a background of Ralf Dahrendorf’s theory of social conflicts.

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Tadeusz Borutka
pdf Rok Cypriana Norwida – misja społeczna i religijna nauczycieli.
pdf The Year of Cyprian Norwid – a social and a religious mission of teachers.
Wojciech Misztal
pdf Społeczny charakter duchowości: z itinerarium duchowego abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
pdf A social character of spirituality: from itinerarium of Archbishop Zygmunt Szczęsny Feliński.
Jacek Siewiora
pdf Miejsce i rola rodziny w wychowaniu.
pdf The place and the role of family in upbringing.
Grzegorz Godawa
pdf Asymetria w wychowaniu religijnym w rodzinie.
pdf Asymmetry in religious upbringing in family.
Norbert Pikuła
pdf Sytuacja ludzi starszych we współczesnym społeczeństwie.
pdf The situation of the elderly in today’s society.
Józef Młyński
pdf Praca socjalna – zawód, który ma przyszłość.
pdf Social work – the profession that has a future.
Jolanta Kraśniewska
pdf „Na tropach dzikiego serca” – repersonalizacja. Projekt warsztatów pedagogiczno-terapeutycznych.
pdf „To be onto a wild heart” – repersonalization. The project of pedagogical and therapeutic workshop.

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Krzysztof Gurba
Nobilitacja nauki o komunikowaniu.
Marta Bolińska
"By pojąć Miłość, która tuli...". Refleksja o wierszach Jana Wala.
Ireneusz Kamiński
Sekty - wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne.
ks. Bolesław Karcz
Kościół katolicki w Bułgarii "wczoraj i dziś".

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
ks. Jerzy Smoleń
Media o kryzysie. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2008.

***************

Nr 1 2009:

ssc1[/b]ssc1_eng

[b]MEDIA A RODZINA
Andrzej Baczyński
pdf Rodzina w świecie mediów. Od infotainment do infantylizmu.
pdf The family in the media. From infotainment to infantilism.
Tadeusz Zasępa, Peter Olekšak
pdf Media w rodzinie.
pdf The media in the family.
Antoni Świerczek
pdf Antropologiczne podstawy nauk o rodzinie.
pdf Anthropological bases of family studies.
Agnieszka Barzycka
pdf Zjawisko przemocy w telewizji i jej wpływ na małoletnich.
pdf Violence in television and its influence upon people under 18.
Krzysztof Gerc
pdf Współczesne determinanty zagrożeń rozwoju społecznego młodzieży - media a zjawisko nieprzystosowania społecznego.
pdf Modern determinants of risks to the social development of teenagers - the role of mass media and the phenomenon of social maladjustment.

ROZPRAWY, OPRACOWANIA
Michał Drożdż
pdf Misyjność mediów - pomiędzy ideałem a iluzją?.
pdf The mission of medias - among ideal and the illusion?.
Andrzej Zwoliński
pdf Czy grzechy innych mogą być moimi? Problem tzw. grzechów cudzych.
pdf Can the sins of others be mine? The problem of so called others' sins.
Andrzej Baczyński
pdf Dzieci wobec Internetu.
pdf The children in the face of Internet.
Tadeusz Borutka
pdf Rola wolontariatu w służbie człowiekowi potrzebującemu.
pdf The role of volunteering serving the needy.
Janusz Mastalski
pdf Atrofia więzi rodzinnych.
pdf Atrophy of family bounds.
Janusz Mariański
pdf Parafia katolicka jako środowisko społeczno-kulturowe.
pdf The Roman Catholic parish as a socio-cultural milieu.
Jan Mazur
pdf Moralny wymiar animacji społecznej.
pdf Moral dimension of social animation.
Jakub Żurawski
pdf Dominacja, rywalizacja, symbioza - rozważania nad relacjami między mediami elektronicznymi a polityką.
pdf Predominance, competition, symbiosis - deliberations on relations between electronic media and politics.
Tomasz Kornecki
pdf Wybrane aspekty prawne relacji między państwem i Kościołem w Polsce.
pdf Selected legal aspects of the relations between the State and the Church in Poland.

RECENZJE, SPRAWOZDANIA
Michał Drożdż
Media a rodzina
Bożena Gulla
Eksperyment więzienia
Bożena Gulla
Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy?
Marek Krupa
Wolny czas seniorów

DOKUMENTACJE, INFORMACJE
Jerzy Smoleń
Rodzina w mediach. Wybrana literatura tematyczna w języku polskim 2000-2008
Family at medias. The chosen bibliography in Polish 2000-2008

  • ostatnia aktualizacja: 2014-10-30; 11:23

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail