Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia II stopnia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

typ studiów: studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) – 2 lata

tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:

• dziennikarstwo nowych mediów

dz

• edukacja medialna i dziennikarska

edu

• public relations

pr

• produkcja radiowo-telewizyjna

produkcja

tytuł po ukończeniu studiów: uzyskanie tytułu zawodowego i stopnia naukowego magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zakresie obranej specjalności

kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
31-044 Kraków, ul. Grodzka 40, II piętro
tel. 12 422 10 83
e-mail: diks@upjp2.edu.pl

KRYTERIA KWALIFIKACJI

A. STUDIA STACJONARNE

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

Studia drugiego stopnia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m.in. politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo itd.
Na studia drugiego stopnia nie mogą być przyjmowane osoby nieposiadające dyplomu licencjata (np. absolwenci szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, itp.).
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. W sytuacji uzyskania tej samej średniej ocen pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci UPJPII.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ustala się według następującego kryterium:
75% – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
25% – średnia ocena z suplementu (dla osób, które uzyskały dyplom przed 1 stycznia 2005 r. i nie posiadają suplementu – średnia ocen z przebiegu studiów).
Student zobowiązany jest do przedstawienia, w formie pisemnej) średniej ocen ze studiów oraz z suplementu.
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy określony przez Senat UPJPII limit przyjęć, o przyjęciu decydować będą wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

B. STUDIA NIESTACJONARNE

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się 20 maja 2013 r. od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

Na studia niestacjonarne płatne przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” lub kierunku pokrewnym. Do kierunków pokrewnych zalicza się m.in. politologię, socjologię, pedagogikę, psychologię, nauki o rodzinie, filologię polską, kulturoznawstwo itd.
Dla studiów niestacjonarnych podstawę przyjęć na studia drugiego stopnia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wymagane dokumenty.
Na studia II stopnia przyjmowani są kandydaci według kolejności zgłoszeń i wyników postępowania kwalifikacyjnego w sytuacji przekroczenia limitu miejsc ustalonego przez Senat UPJPII.
Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się cotygodniowo w piątek po popołudniu od godz. 13.15 i w sobotę od 8.00 o 20.00.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata. Po pierwszym semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:
• dziennikarstwo nowych mediów
• edukacja medialna i dziennikarska
• public relations
• produkcja radiowo-telewizyjna.
Uruchomienie danej specjalności nastąpi, jeśli ilość kandydatów danej specjalności będzie wynosiła minimum 15 osób dla studiów stacjonarnych oraz 10 osób dla studiów niestacjonarnych.
2. Celem specjalności na studiach II stopnia w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym obszarze współczesnych mediów, zarówno w praktycznym wymiarze dziennikarstwa, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations, produkcji radiowo-telewizyjnej, jak i w pedagogicznym wymiarze edukacji medialnej i dziennikarskiej. Specjalność „dziennikarstwo nowych mediów” ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy dziennikarskiej w różnych obszarach komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych technologii medialnych. Specjalność „edukacja medialna i dziennikarska” przygotowuje kadrę profesjonalnych pedagogów i wychowawców medialnych oraz animatorów kultury medialnej. Celem trzeciej specjalności „public relations”, jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą prawdziwymi fachowcami od zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego. Czwarta specjalność „produkcja radiowo-telewizyjna” ma na celu przygotować fachowców w obszarze produkcji i praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów itd.
3. Studenci mają także możliwość zdobyć dodatkowo uprawnienia nauczycielskie w zakresie edukacji medialnej, czytelniczej i dziennikarskiej po ukończeniu prowadzonego na kierunku studium pedagogicznego.
4. Studia odpowiadają aktualnym wyzwaniom czasu „kultury i cywilizacji medialnej”, przygotowując profesjonalnych pracowników współczesnej mediosfery, uformowanych w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i etyki mediów, służących prawdzie, dobru i godności człowieka oraz dobru społeczności, dobrze orientujących się i niosących innym orientację w świecie współczesnych mediów i technologii medialnych. Przestrzeń zawodowa dla absolwentów kierunku jest bardzo atrakcyjna, aktualna i bogata. Typowymi miejscami pracy i zaangażowania zawodowego obu specjalności studiów są m.in.:
• dziennikarstwo: prasa, radio, telewizja, Internet, agencje informacyjne itp.;
• dziennikarstwo specjalistyczne: śledcze, branżowe, nowych technologii medialnych;
• medialny public relations;
• rzecznictwo prasowe;
• marketing medialny;
• produkcja radiowo-telewizyjna;
• pedagogika i edukacja medialna w szkołach, ośrodkach wychowawczych, mediach itp.;
• medialne wychowanie rodzinne;
• duszpasterstwo mediów;
• ewangelizacja medialna i prasa katolicka;
• animacja kultury medialnej.
Różnorodność oferty edukacyjnej na obu specjalnościach gwarantuje jej absolwentom fachowe przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów.
5. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na jednej z czterech w/w specjalności będzie przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet) oraz w obszarze edukacji medialnej i public relations. Absolwent będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Zdobędzie wiedzę i umiejętności do rozumienia znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości według standardów studiów II stopnia oraz będzie się posługiwać językiem obcym specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent studiów I stopnia kierunku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzyma nie tylko fachowe przygotowanie zawodowe, ale też będzie miał możliwość właściwej orientacji etycznej, opartej na prawdzie o człowieku. Uniwersytet gwarantuje bowiem zarówno zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie mediów i komunikacji, jak i odpowiednią formację duchowo-etyczną. Absolwent będzie realizował swoje zawodowe pasje w duchu uczciwości w działaniu, poszanowaniu wartości, godności i wolności człowieka, w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a przede wszystkim w otwarciu się na prawdę o człowieku i jego godności.
6. Studia II stopnia, stanowiąc kontynuację kierunkowych studiów I stopnia, wprowadzają także w naukową pracę badawczą. Absolwent zdobędzie metodologiczne przygotowanie do realizowania medioznawczych prac badawczych o charakterze teoretycznym i praktycznym w ramach prowadzonego magisterskiego seminarium naukowego, które umożliwi uzyskanie tytułu naukowego „magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absolwent będzie przygotowany do przyszłej naukowej pracy badawczej i profesjonalnego działania zawodowego, odpowiadającego poziomowi tytułu naukowego. Absolwent będzie także przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie powołanej z dniem 1 października 2011 roku nowej dyscyplina naukowej „nauki o mediach”.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-08-27; 13:10

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail