Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Władze > Rektorzy

Rektorzy

rrr1

Jego Magnificencja
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ur. 17 czerwca 1969 w Żywcu, 1987-1993 studia teologiczne na PAT. 1993 święcenia kapłańskie dla diecezji bielsko-żywieckiej. 1993-1996 wikary w parafii św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu. 1996-2000 studia doktoranckie na KUL - doktorat z teologii duchowości. 2001-2003 wikary w parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej i wykłady w Instytucie Teologicznym św. Jana Kantego w Bielsku. 2003-2006 badania naukowe w Niemczech, w Kolonii. 2006 habilitacja na PAT. 2006-2007 badania naukowe we Francji w Avignonie. 2007 zatrudnienie na PAT w Krakowie. 2009 redaktor naczelny Polonia Sacra. 2010 prodziekan Wydziału Teologicznego. 2012 dziekan Wydziału Teologicznego.

Najważniejsze publikacje: Błogosławiona Celina Borzęcka - zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002; Kobieta według Edyty Stein - świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002; Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000.

Funkcję rektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów: czwartek 13.00-15.00
ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

UWAGA! Ks. rektor Wojciech Zyzak odwołuje swój dyżur w Rektoracie UPJPII w czwartek 8 stycznia 2015 r.

***

rrr2

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (ur. 1964) po przyjęciu święceń w 1989 przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Gdów, a później przez trzy lata w parafii św. Szczepana w Krakowie. W 1995 roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Do dzisiaj wykłada następujące przedmioty: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, pedeutologia, współczesne kierunki pedagogiczne, gerontologia społeczna. Prowadzi także ćwiczenia z katechetyki i teorii wychowania. W 1998 r. obronił doktorat, a w 1999 został adiunktem w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2003 roku obronił pracę habilitacyjną nt. Zasady edukacyjne w katechezie. Od 1 stycznia 2005 r. jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora. Od 2009 r. jest także stałym ekspertem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto w 2011 r. został konsultorem Rady Naukowej Komisji Episkopatu Polski. W latach 2008-2014 pełnił funkcje dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII.

Ks. Janusz Mastalski stara się być aktywnym wychowawcą dzieci i młodzieży, angażuje się w pracę dydaktyczną ze studentami oraz klerykami. Wygłosił dotychczas ponad 200 rekolekcji zarówno parafialnych, młodzieżowych, jak i przeznaczonych dla kleryków, duchownych oraz sióstr zakonnych. Napisał 20 książek naukowych i popularnonaukowych. Jest twórcą podręcznika Zarys teorii wychowania (2002), a także monografii Zasady edukacyjne w katechezie (2002), Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie (2005), Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie (2006), Modlitwa kapłańska (2006), Boże linki. Homilie rok C (2006), Samotność globalnego nastolatka (2007), Boże linki. Homilie rok A (2007), Boże linki. Homilie rok B (2008), Jak dobrze wychowywać dziecko? (2009), Pokusy kapłańskie (2011), Lęki kapłańskie (2012), Wartości kapłańskie (2013). Ponadto napisał blisko 140 artykułów dotyczących wychowania dzieci i młodzieży publikowanych w czasopismach świeckich i religijnych. Prowadził także ponad 60 szkoleń i kursów dla nauczycieli, wychowawców oraz samorządowców w gminach i powiatach w całej Polsce. Wypromował ponad 220 prac licencjackich i magisterskich. Jest promotorem 8 doktorów.

Funkcję prorektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów: piątek 8.00-10.00
ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

***

rrr4

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

Urodzony w Kielcach w 1961 r. W latach 1981-87 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie uzyskał magisterium z teologii. W latach 1988-91 podjął studia w Instytucie Katolickim w Paryżu, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny z teologii biblijnej i systematycznej. W latach 1991-95 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii duchowości. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości uzyskał w 2003 r. W 2007 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT (profesor nadzwyczajny) a w lipcu 2011 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 2009 r. kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek m.in. do Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości i Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Zainteresowania naukowe: duchowość biblijna, zwłaszcza listów św. Pawła Apostoła; „nowe” stworzenie jako odnowienie i udzielenie pełni życia, miejsce świata stworzonego w dziele zbawienia, duchowość mediów i relacji społecznych, zwłaszcza obecny wpływ duchowości chrześcijańskiej na życie jednostek i społeczności, przekaz duchowości chrześcijańskiej i reagowanie na nią, media i duchowość.

Ważniejsze publikacje: Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: związki z Bogiem (Kraków 2010), Dzieje modlitwy – Dzieje Apostolskie. Modlitwa nie tylko pierwszego i drugiego pokolenia chrześcijan (Kielce 2008), Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na podstawie listów św. Pawła Apostoła, Przez Chrystusa, ku Chrystusowi, z Chrystusem (Kraków 2002). Spod panowania grzechu i śmierci do pełni życia. Duchowość biblijna (Kraków 2007).

Funkcję prorektora pełni od września 2010 r.

Godziny dyżurów: środa 11.00-13.00
ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

***

rrr3

ks. prof. dr hab. Józef Stala
Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Urodzony w 1966 r. W 1991 r. tytuł zawodowy magistra teologii (PAT); w 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych (ATK); w 2005 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki (PAT), a w 2011 r. tytuł profesora nauk teologicznych (UPJPII). Profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2010-2014 prodziekan do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych, wykładowca katechetyki i kierownik pedagogizacji w tymże wydziale. Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego „The Person and the Challenges”. Ekspert (nauki teologiczne i nauki o rodzinie) Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Uczestnik i organizator konferencji, sympozjów i kongresów katechetycznych oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki i edukacji, a szczególnie katechezy rodzinnej, nauk o rodzinie, edukacji religijnej i wychowania. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii.

Funkcję prorektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów: poniedziałek 13.00-15.00
ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

  • ostatnia aktualizacja: 2015-01-07; 12:38

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail