Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia II stopnia > Historia sztuki

Historia sztuki

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

sz

typ studiów: studia dwustopniowe
studia pierwszego stopnia – licencjackie – 3 lata
studia drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie – 2 lata

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury
31-014 Kraków, ul. Sławkowska 32
tel. 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:

studia drugiego stopnia

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

limit przyjęć: 60 osób
Studia mogą podjąć osoby, które posiadają dyplom licencjata zawodowego uzyskanego na kierunku historia sztuki lub ochrona dóbr kultury.
Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz oceny z egzaminu licencjackiego. Na studia zostaje przyjętych 60 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Zostaje sporządzona lista rezerwowa, na której znajduje się 10 kolejnych kandydatów z najwyższą średnią. W przypadku rezygnacji osoby z listy przyjętych, jej miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej, kolejno według najwyższej średniej.

dodatkowe informacje:
Studia na kierunku historia sztuki prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat), których kontynuacją od roku akademickiego 2008/2009 stały się dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. W ramach procesu edukacji studentów został przewidziany program łączący tradycję i nowoczesność. Aby zapewnić słuchaczom zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami sztuki przywrócono zarzucony na niektórych uczelniach system wykładów i ćwiczeń kursowych. Studenci mają możliwość poszerzania swoich horyzontów w interesujących ich dziedzinach dzięki wykładom monograficznym i konwersatoryjnym. Jednocześnie staramy się stosować nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem multimediów (od roku 2007 kierunek posiada własną pracownię multimedialną), koncentrując się jednak przede wszystkim na pracy umożliwiającej bezpośredni kontakt studenta z dziełem sztuki. Służą temu zajęcia terenowe odbywane w muzeach, skarbcach i kościołach krakowskich (prowadzone nie tylko przez pracowników UPJPII, ale także przez zapraszanych wybitnych specjalistów w danej dziedzinie). Ponadto Uniwersytet organizuje objazdy i praktyki zabytkoznawcze (w tym dla studentów drugiego roku pobyt w Rzymie stanowiący integralną część toku kształcenia), a od roku akademickiego 2006/2007 również obozy letnie (zwykle organizowane w krajach śródziemnomorskich). Absolwenci uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną. Są przygotowani do pracy w placówkach oświatowych, muzealnych i konserwatorskich oraz w galeriach antykwarycznych, a także wystawiających dzieła sztuki i handlujących nimi. Znajdują również zatrudnienie w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę. Mogą także - po spełnieniu dodatkowych wymogów - pracować jako nauczyciele.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-08-27; 13:11

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail