Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Wydziały > Wydział Teologiczny > Studia > Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Studia specjalistyczne (doktoranckie) z teologii

ZNOWELIZOWANE ZASADY
obowiązujące studentów od roku akademickiego 2013/2014

kontakt:
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-004 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 305, II p.
tel. 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl

Studia specjalistyczne i doktoranckie z teologii
ZNOWELIZOWANE ZASADY
obowiązujące doktorantów od roku akad. 2013/2014

Opis:
Studia doktoranckie z teologii na Wydziale Teologicznym UPJPII spełniają wymogi prawa kanonicznego (Sapientia christiana, art. 49n, 71; Ordinationes, art. 51, 54) oraz prawa państwowego i trwają w sumie 4 lata. Obejmują dwa cykle studiów: specjalistyczny (Sap. chr., art. 72b) do licencjatu kanonicznego (II cykl/stopień – 2 lata) i do doktoratu (III cykl/stopień -2 lata), zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (art. 96n, 115, 118-120, 139n, oraz w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II W Krakowie). Są to studia odbywane w trybie studiów stacjonarnych i są nieodpłatne. Obejmują one następujące specjalizacje: nauki biblijne, teologia fundamentalna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia praktyczna, liturgika, prawo kanoniczne. Studia z prawa kanonicznego odbywają się według odrębnego programu studiów, określonego przez Instytut Prawa Kanonicznego.
Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu, środa-czwartek, ale poszczególne specjalizacje lub instytuty mogą je rozpisać na więcej dni. Studia licencjackie (licencjat kanoniczny/kościelny) kończą się uzyskaniem stopnia licencjata teologii w zakresie wybranej specjalizacji. Osoby, które uzyskały stopień licencjata na innej uczelni (w kraju lub za granicą), są przyjmowane na III rok studiów ( czyli I rok doktorancki). Promotorem może być samodzielny pracownik naukowy Wydziału. Rada Wydziału może się zgodzić na promotora z innego Wydziału. Studenci, którzy z ważnych powodów w ciągu 4 lat nie są w stanie zrealizować podjętych zobowiązań, mogą ubiegać się o zgodę na przedłużenie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż o jeden rok.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia II cyklu może się ubiegać kandydat, który uzyskał dyplom magistra teologii (katolickiej) z wynikiem co najmniej dobrym. Na studia może być przyjęty kandydat, który:
1. w podanym przez Uczelnię terminie dokona rejestracji elektronicznej
2. złoży terminowo wymagane dokumenty (odpis dyplomu magistra teologii, pisemną zgodę biskupa ordynariusza lub wyższego przełożonego zakonnego na podjęcie studiów, pisemną zgodę kierownika katedry w której realizowana będzie rozprawa doktorska, kserokopię dowodu osobistego, 4 zdjęcia i ewentualnie podanie o stypendium doktoranckie )
3. jest w stanie uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów.
O przyjęcie na studia III cyklu może się ubiegać kandydat posiadający dyplom licencjata teologii (licencjat kanoniczny).
Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje ostatecznie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę przede wszystkim: wynik rozmowy na temat podjęty w pracy magisterskiej lub licencjackiej, uzasadnienie wyboru specjalizacji, plan badawczy (obszar zainteresowań), możliwość uczestniczenia w zajęciach. W skład Komisji wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i dwóch samodzielnych pracowników naukowych (wybranych przez Radę Wydziału).

Program studiów:
Na program studiów składają się:
1) wykłady/zajęcia ogólne: metodologia ogólna, metodologia szczegółowa, ars docendi, lektorat z języka starożytnego, lektorat z języka nowożytnego. Lektoraty wg informacji szczegółowych MSJO
2) wykłady podstawowe ze specjalizacji, wykłady monograficzne i fakultatywne,
3) seminaria: seminarium promotorskie, konwersatorium, translatorium
Metodologia ogólna - metody w teologii wspólne dla wszystkich dyscyplin (specjalizacji) teologicznych.
Metodologia szczegółowa - metody właściwe dla poszczególnych specjalizacji z uwzględnieniem umiejętności korzystania z baz danych online i programów typu BibleWorks, TLG (Thesaurus Linguae Graecae), Patrologia Latina itp.
«Ars docendi» - nowa forma zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), uwzględniająca także potrzeby studentów, służąca zdobywaniu, pogłębianiu i aktualizacji wiedzy dotyczącej dydaktyki akademickiej, przydatnej w pracy nauczyciela akademickiego, obejmująca m.in.:
- metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych - podstawy teoretyczne (zasady komunikacji) i ćwiczenia z prowadzenia wykładu, seminarium naukowego, konferencji itp.
- metodykę środków multimedialnych - teoria i praktyka z zastosowania środków audio-wizualnych do wykładu, konferencji, ćwiczenia w przygotowaniu prezentacji multimedialnej, zasady prezentacji na blackboard itp...
- problematykę związaną z ocenianiem postępu studentów w perspektywie efektów kształcenia (sztuka pisania testów, ocena umiejętności i postaw).
- formy opieki naukowej – tutoring.
- różnorodność studentów (praca z osobami różnych narodowości, o różnej sprawności, w tym studenci niepełnosprawni).
Lektoraty – lektorat z języka starożytnego zależy od wybranej specjalizacji (biblistyka: język hebrajski i/lub grecki, pozostałe: język łaciński z wyjątkiem katedr, które nie wymagają znajomości języka starożytnego. W takim przypadku student wybiera odpowiednio do brakującej liczby ECTS drugi język nowożytny lub wykład według zaleceń promotora. Lektorat z języka łacińskiego w I roku – repetytorium, w II roku – łacina kościelna: patrystyczna, średniowieczna, prawnicza (prawo kanoniczne), współczesna (watykańska).
Wykład podstawowy (ze specjalizacji) - wykład pogłębiający wiedzę z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta.
Wykład monograficzny - wykład na temat szczegółowego zagadnienia z zakresu specjalizacji wybranej przez studenta (lub pokrewnej, odpowiedni dla obszaru prowadzonych badań).
Wykład fakultatywny - wykład z innej specjalizacji wskazanej przez promotora, także na innym wy¬dziale lub uczelni (związany z obszarem prowadzonych badań).
Seminarium naukowe - seminarium prowadzone przez promotora do licencjatu lub doktoratu.
Konwersatorium - seminarium naukowe u innego profesora z wybranej specjalizacji – uczestnicy przygotowują referaty i prezentacje, prowadzą dyskusje. Prowadzący konwersatorium może zapraszać innych profesorów, także spoza uczelni.
Translatorium - seminarium naukowe polegające na tłumaczeniu pod kierunkiem profesora teologicznych tekstów źródłowych (starożytnych, średniowiecznych, współczesnych) z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci zapoznają się z metodyką tłumaczenia tekstów specjalistycznych i problematyką z nim związaną.

Doktorant jest zobowiązany do zaliczenia w każdym semestrze I i II roku ( do licencjatu kanonicznego ) 4 wykładów podstawowych ( ze specjalizacji ), trzech wykładów monograficznych, które obejmują: metodologię ogólną i szczegółową, konwersatorium, translatorium, Ars docendi oraz inne wykłady do wyboru. Jako wykład monograficzny można wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji. Jeśli nie obowiązuje język starożytny należy dodatkowo wybrać wykład podstawowy z innej specjalizacji.

Sylwetka absolwenta:

Dyplom doktorski uzyskany na naszym Wydziale oznacza nie tylko posiadanie ugruntowanej wiedzy teologicznej, ale także takie umiejętności jak prowadzenie zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym lub na uczelni czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych z teologii, a także podejmowania i rozwiązywania problemów teologicznych, prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne, prowadzenie pracy badawczej w zespole badawczym, bądź samodzielnie.

„Znowelizowane zasady” zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału Teologicznego UPJPII dnia 22. 03. 2013 r.

pdf Szczegółowy program

  • ostatnia aktualizacja: 2014-04-23; 09:44

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail