Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Studia III stopnia > Wydział Filozoficzny

Wydział Filozoficzny

kierunek: FILOZOFIA

studia trzeciego stopnia:

typ studiów: studia doktoranckie

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Wydziału Filozoficznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 203, I p.
tel./faks 12 370 86 08
e-mail: WF@upjp2.edu.pl

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się na I rok studiów doktoranckich UPJPII składają następujące dokumenty:
a) kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację) - irk.upjp2.edu.pl
b) podanie do Rektora o przyjęcie na studia;
c) życiorys;
d) odpis dyplomu magisterskiego (lub kserokopia pod warunkiem przedłożenia do wglądu oryginału);
e) wykaz publikacji naukowych (jeśli kandydat takowe posiada) i kserokopie pierwszych stron publikacji,
g) 3 fotografie,
h) opinia wybranego opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

kryteria kwalifikacji:
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 27 września 2013 r.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedkłada Komisji egzemplarz pracy magisterskiej, osiągnięcia naukowe (publikacje, czynny udział w konferencjach, sympozjach itp.), przedstawia obszar zainteresowań naukowych i przewidywany kierunek badań.
Po uśrednieniu ocen cząstkowych uzyskanych przez kandydatów (wynik rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocen ze studiów magisterskich) Komisja sporządza listę rankingową.
Kierownik studiów doktoranckich występuje do Rektora o przyjęcie kandydatów na studia III stopnia.
Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 30 września 2013 r.

Kandydaci, którzy nie mają absolutorium z filozofii (gdyż uzyskali stopień magistra z innej dziedziny) mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na WF UPJP II. W wypadku przyjęcia w trakcie tzw. cyklu uzupełniającego winni zdać egzaminy z następujących przedmiotów filozoficznych: (1) historia filozofii (całość); (2) logika; (3) metafizyka; (4) filozofia Boga; (5) filozofia religii; (6) filozofia człowieka; (7) filozofia nauki; (8) filozofia poznania; (9) etyka; (10) filozofia społeczna.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-08-27; 13:08

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail