Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Licencjat kościelny - Wydział Teologiczny - Poprzednie nabory > Zakres materiału > język hiszpański

język hiszpański

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - POZIOM A2

STRUKTURA EGZAMINU

Egzamin pisemny – dwie części (45 minut):


1. Rozumienie czytania

Liczba tekstów: jeden.
Rodzaj tekstu: krótki, prosty, np. reklama, broszurka, menu, rozkład jazdy, prosty tekst osobisty, opowiadanie o codziennych sprawach, dotyczący znanych tematów.
Typ zadań: zadania zamknięte – prawda/fałsz, dobieranie lub wielokrotny wybór.

2. Wypowiedź pisemna
Rodzaj wypowiedzi:
- notatka,
- ogłoszenie,
- zaproszenie,
- wiadomość,
- życzenia,
- ankieta,
- pocztówka,
- krótki list prywatny/e-mail,

Liczba słów: 120 - 140.

Egzamin ustny – forma krótkiej wypowiedzi i interakcja (do 15 minut): opisanie przygotowanego przez egzaminującego materiału stymulującego dot. życia codziennego np. scenki, historyjki obrazkowej, lub kilku obrazków-fotografii oraz krótka spontaniczna rozmowa na tematy z życia codziennego.

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU

1. Człowiek: dane osobowe (imię nazwisko, wiek, narodowość, stan cywilny, adres, telefon, zawód, miejsce pracy, miejsce nauki), wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia
i emocje, zainteresowania.
2. Dom: miejsce zamieszkania (miasto, wieś), opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia.
3. Szkoła: kierunki, przedmioty, oceny, życie szkoły.
4. Praca: popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy, życiorys.
5. Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, okresy życia, czynności życia codziennego, formy spędzania wolnego czasu, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy.
6. Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne.
7. Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie
z usług, reklama.
8. Podróżowanie i turystyka: środki transportu, orientacja w terenie, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie.
9. Kultura: podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media.
10. Sport: popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wypoczynkowy.
11. Zdrowie: higieniczny tryb życia, samopoczucie, podstawowe choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia.
12. Świat przyrody: pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe.
13. Nauka i technika: podstawowe urządzenia techniczne, ich obsługa i korzystanie z nich, odkrycia naukowe, wynalazki, technologie informacyjno-komunikacyjne.
14. Życie społeczne: konflikty i problemy społeczne, przestępczość.
15. Elementy wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych.


UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W CZASIE EGZAMINU:

W zakresie rozumienia wypowiedzi ustnych
Rozumienie ze słuchu krótkich, prostych, typowych wypowiedzi (np. instrukcji, komunikatów, ogłoszeń, rozmów) artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1. reagowanie na polecenia;
2. określanie głównej myśli tekstu;
3. znajdowanie w tekście określonych informacji;
4. określanie intencji nadawcy/autora tekstu;
5. określanie kontekstu wypowiedzi (np. czasu, miejsca, sytuacji, uczestników);
6. rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi.

W zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych

Rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych (np. napisów informacyjnych, listów, ulotek reklamowych, broszur jadłospisów, ogłoszeń, rozkładów jazdy, instrukcji obsługi, prostych artykułów prasowych i tekstów narracyjnych):
1. określanie głównej myśli tekstu;
2. znajdowanie w tekście określonych informacji;
3. określanie intencji nadawcy/autora tekstu;
4. określanie kontekstu wypowiedzi (np. nadawcy, odbiorcy, formy tekstu).

W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych

Tworzenie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi pisemnych (np. notatki, ogłoszenia, zaproszenia, pozdrowienia, życzenia, wiadomości, ankiety, pocztówki, opisu, krótkiego listu prywatnego, e-maila):
1. opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności;
2. opisywanie wydarzeń życia codziennego;
3. przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości;
4. relacjonowanie wydarzeń z przeszłości;
5. wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, uczuć;
6. przedstawianie opinii innych osób;
7. opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość;
8. opisywanie doświadczeń swoich i innych osób;
9. stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji.

W zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych

Tworzenie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych:
1. opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności;
2. opisywanie wydarzeń życia codziennego;
3. przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości;
4. relacjonowanie wydarzeń z przeszłości;
5. wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, uczuć;
6. przedstawianie opinii innych osób;
7. opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość;
8. opisywanie doświadczeń swoich i innych osób;
9. stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji.

W zakresie reagowania na wypowiedzi

Reagowanie w typowych sytuacjach w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu np.:
1. nawiązywanie kontaktów towarzyskich (np. przedstawianie siebie i innych osób, witanie się i żegnanie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat i pytanie o dane innych osób);
2. uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień (np. telefoniczna rezerwacja noclegu, wypełnianie formularza);
3. rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy;
4. stosowanie form grzecznościowych;
5. prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy spędzania wolnego czasu, wymiana zakupionego towaru);
6. proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii;
7. proszenie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia;
8. wyrażanie swoich opinii, intencji, preferencji i życzeń, pytanie o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadzanie się, sprzeciwianie się;
9. wyrażanie swoich emocji (np. radości, niezadowolenia, zdziwienia);
10. proszenie o radę i udzielanie rady;
11. wyrażanie prośby i podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania prośby;
12. wyrażanie skargi, przepraszanie, przyjmowanie przeprosin;
13. proszenie o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

W zakresie przetwarzania tekstu

1. Przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;
2. Przekazywanie w języku polskim głównych myśli lub wybranych informacji z tekstu w języku obcym;
3. Przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku polskim.

ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH

1. Rodzajnik
użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego i zerowego
− formy ściągnięte al, del
rodzajnik nijaki (articulo neutro) lo
− lo que + czasownik (lo que dices)

2. Rzeczownik
liczba
− liczba mnoga rzeczowników złożonych (el paraguas/los paraguas;cuarto de baño/ cuartos de baño)
− rzeczowniki posiadające tylko formy liczby pojedynczej lub mnogiej (la sed, la salud; las gafas, los alrededores)
− rodzaj naturalny i gramatyczny (umowny)
− rodzaj wskazany rodzajnikiem lub wyrazem towarzyszącym (el/la estudiante; buen/buena dentista)
− rzeczowniki o podwójnym rodzaju (el/la capital; el/la corte)
− wyjątki w zgodności rodzaju rzeczownika z rodzajnikiem (el agua, el hambre)
− rodzaj rzeczowników oznaczających nazwy geograficzne
rzeczowniki niepoliczalne
potocznie używane formy skrócone (boli, profe)
najczęściej używane przyrostki i ich znaczenie
najczęściej używane zgrubienia i zdrobnienia (mujerona, panecillo, casita)

3. Zaimki
Zaimek osobowy
użycie w funkcji podmiotu i dopełnienia z przyimkiem i bez przyimka
forma mocna (forma tónica)
forma nieakcentowana (forma átona)
− w połączeniu z trybem rozkazującym, z gerundio i z bezokolicznikiem
− użycie w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego; podwójny zaimek (Te lo digo. Se lo hago.)
− problem laísmo i leísmo
zaimek lo w funkcji dopełnienia,
zastępujący całą frazę (No lo sabía.)
zaimek zwrotny se; kontrast znaczeniowy między formą zwrotną i niezwrotną czasownika (quedar – quedarse)
zaimek se w zdaniach bezosobowych; użycie se bez wskazania sprawcy czynności
Zaimek wskazujący i wyrażenia zaimkowe
użycie rzeczownikowe
zaimki neutralne
Zaimek dzierżawczy
forma nieakcentowana (forma átona)
forma mocna (forma tónica)
Zaimek nieokreślony i ilościowy
formy skrócone (un, algún, ningún, cualquier)
Zaimek względny, pytajny i wykrzyknikowy
que, quien, donde, cuando, cuanto, cual w funkcji zaimka pytajnego (akcent graficzny)
i względnego

4. Liczebnik
główny
− rodzaj (doscientas pesetas)
porządkowy (od 1 do 10)
− rodzaj
− formy skrócone (primer, tercer, cien)
najczęściej używane liczebniki ułamkowe (un cuarto, la mitad), zbiorowe (una docena) i mnożne (doble)
zaimek liczebny ambos,-as

5. Przymiotnik
liczba
− przymiotniki nie posiadające liczby mnogiej (naranja, verde violeta, oliva)
rodzaj
− przymiotniki posiadające tę samą formę dla rodzaju męskiego i żeńskiego
− zgodność przymiotnika z rodzajem wyrazów określanych (madre y padre simpáticos)
− formy skrócone (buen, mal, gran, san) miejsce przymiotnika wobec wyrazu określanego
stopniowanie
− formy nieregularne
− konstrukcje porównawcze (tan...como; más...que/de)
przymiotnik dzierżawczy (adjetivo posesivo) – patrz: zaimek dzierżawczy
przymiotnik wskazujący (adjetivo demostrativo) – patrz :zaimek wskazujący
najczęściej używane zdrobnienia i zgrubienia (- ito, - illo,- ón)
najczęściej używane przedrostki i przyrostki

6. Przyimek i wyrażenia przyimkowe
najczęściej używane przyimki (a, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, incluso, para, por, según, sin, sobre, ante, mediante, salvo, tras)
najczęściej używane wyrażenia przyimkowe (a causa de, a favor de, a pesar de, además de, al cabo de, al final de, al lado de, alrededor de, antes de, a través de, cerca de, de acuerdo con, debajo de, delante de, dentro de, después de, detrás de, en contra de, en cuanto a)
rekcja przyimkowa czasowników (depender de, sufrir por)

7. Czasownik
Formy koniugacyjne czasowników regularnych oraz częściowo i całkowicie nieregularnych
użycie czasów trybu oznajmującego (Indicativo): Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto – znajomość bierna, Futuro Imperfecto
użycie czasów trybu łączącego (Subjuntivo): Presente
użycie trybu rozkazującego (Imperativo)
użycie trybu przypuszczającego (Condicional): Condicional Simple
konstrukcje:
− ir a + bezokolicznik
− estar + gerundio
czasowniki typu gustar, parecer,doler
najczęściej używane czasowniki ułomne (np. llover, nevar)
strona bierna
− pasiva ref leja (se venden los libros)
użycie czasowników ser, estar i haber

  • ostatnia aktualizacja: 2012-07-23; 09:12

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail