Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Historia sztuki

Historia sztuki

kierunek: HISTORIA SZTUKI

typ studiów: studia dwustopniowe
studia pierwszego stopnia – licencjackie – 3 lata

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury
31-014 Kraków, ul. Sławkowska 32
tel. 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:
limit przyjęć: 30 osób
UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

"Nowa matura"
1. Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i historii lub historii sztuki (poziom podstawowy lub rozszerzony); punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za przedmioty z nowej matury.

"Stara matura"
1. Przyjęcie ocen z języka polskiego i języka obcego ze świadectwa dojrzałości.
2. Pisemny egzamin (test) z historii sztuki, który odbędzie się:
I tura rekrutacji: 7 lipca 2014 r., godz. 10.00
II tura rekrutacji: 23 lipca 2014 r., godz. 10.00
III tura rekrutacji: 22 września 2014 r., godz. 10.00
w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32
3. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie: sumy punktów za wskazane
oceny ze świadectwa dojrzałości oraz egzaminu pisemnego z historii sztuki.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym przelicza się na punkty rekrutacyjne według poniższego systemu:
Skala od 1 do 6: Skala od 2 do 5:
ocena 2 - 20
ocena 3 - 40
ocena 4 - 60 ocena 3 - 40
ocena 4 - 70
ocena 4 - 60 ocena 4 - 70
ocena 5 - 80 ocena 5 – 100
ocena 6 – 100

Lista lektur do testu z historii sztuki:
• Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004;
• Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998;
• Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978;
• Osińska B., Sztuka i czas, t. 1: Od prehistorii do rokoka, t. 2: Od klasycyzmu do współczesności, Warszawa 2004 [podręcznik z historii sztuki dla szkół średnich];
• Sztuka świata, t. 1–12, Warszawa [szczególnie teksty pod ilustracjami].
zasady przyjęcia:
Na studia zostaje przyjętych 30 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Zostaje sporządzona lista rezerwowa, na której znajduje się 10 kolejnych kandydatów z najwyższą ilością punktów. W przypadku rezygnacji osoby z listy przyjętych, jej miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej, kolejno według najwyższej liczby punktów.
dodatkowe informacje:
Studia na kierunku historia sztuki prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat), których kontynuacją od roku akademickiego 2008/2009 stały się dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. W ramach procesu edukacji studentów został przewidziany program łączący tradycję i nowoczesność. Aby zapewnić słuchaczom zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami sztuki przywrócono zarzucony na niektórych uczelniach system wykładów i ćwiczeń kursowych. Studenci mają możliwość poszerzania swoich horyzontów w interesujących ich dziedzinach dzięki wykładom monograficznym i konwersatoryjnym. Jednocześnie staramy się stosować nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem multimediów (od roku 2007 kierunek posiada własną pracownię multimedialną), koncentrując się jednak przede wszystkim na pracy umożliwiającej bezpośredni kontakt studenta z dziełem sztuki. Służą temu zajęcia terenowe odbywane w muzeach, skarbcach i kościołach krakowskich (prowadzone nie tylko przez pracowników UPJPII, ale także przez zapraszanych wybitnych specjalistów w danej dziedzinie). Ponadto Uniwersytet organizuje objazdy i praktyki zabytkoznawcze (w tym dla studentów drugiego roku pobyt w Rzymie stanowiący integralną część toku kształcenia), a od roku akademickiego 2006/2007 również obozy letnie (zwykle organizowane w krajach śródziemnomorskich). Absolwenci uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i polskiej od czasów starożytnych po sztukę współczesną. Są przygotowani do pracy w placówkach oświatowych, muzealnych i konserwatorskich oraz w galeriach antykwarycznych, a także wystawiających dzieła sztuki i handlujących nimi. Znajdują również zatrudnienie w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę. Mogą także - po spełnieniu dodatkowych wymogów - pracować jako nauczyciele.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-03; 13:22

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail