Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Współpracy z Zagranicą > O Biurze

O Biurze

Adres:
31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 58
tel./faks 12 428 60 36
e-mail: kontakt

Kierownik - ks. prof. dr hab. Józef Stala - prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + - s. Edyta Czerwińska CHR
e-mail: kontakt

Godziny przyjęć stron:

wtorek: 9.30-11.30
środa: 10.00-12.00
czwartek: 11.00-13.00
piątek: 10.00-12.00

***

Biuro Współpracy z Zagranicą koordynuje wymianę i wyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej oraz administracyjnej uczelni w ramach programu Erasmus. Program umożliwia studentom zrealizowanie praktyki w instytucji/przedsiębiorstwie zagranicznym lub części studiów w uczelni partnerskiej znajdującej się w kraju UE (lub w Szwajcarii, Turcji, Chorwacji, w krajach EOG) w czasie jednego lub dwóch semestrów. Student otrzymuje dofinansowanie ze środków unijnych a po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenie zdobyte za granicą zostaje uznane w UPJPII. Pracownicy dydaktyczni w ramach programu Erasmus mają możliwość odbycia krótkich wizyt w celu prowadzenia zajęć i poznania programu nauczania europejskich uczelni partnerskich. Pracownicy administracyjni z grantu Erasmusa mogą otrzymać fundusze na odbycie krótkich pobytów szkoleniowych za granicą.

Do zadań Biura Współpracy z Zagranicą należy:
- koordynacja procedury zawierania międzyinstytucjonalnych umów w ramach programu Erasmus;
- coroczne opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie działań w ramach programu Erasmus ("Mobilność - szkoły wyższe") i jego realizacja, w szczególności opracowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych (częściowych i końcowych) dla Narodowej Agencji Programu Erasmus oraz Komisji Europejskiej;
- nabór i kwalifikacja kandydatów,
- organizacja wyjazdów studentów i doktorantów (wyjazdy na część studiów / zagraniczne staże zawodowe), nauczycieli akademickich (prowadzenie zajęć dydaktycznych) i innych pracowników uczelni (szkolenia zagraniczne); przygotowywanie zleceń wypłat stypendiów; opracowywanie materiałów informacyjnych oraz poradników;
- promocja programu Erasmus w środowisku uczelnianym.

Współpracę z zagranicą poza programem Erasmus koordynuje Rektorat (kontakt), do którego w tym zakresie należy:
- rozwijanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, w szczególności z międzynarodowymi instytucjami szkolnictwa wyższego,
- koordynacja działań wynikających z umów bilateralnych,
- gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o programach międzynarodowych, konferencjach, szkoleniach dla pracowników i studentów, możliwościach studiowania za granicą i uzyskania stypendiów,
- obsługa administracyjno-finansowa zagranicznych wyjazdów pracowników Uczelni i gości zagranicznych.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-05; 09:14

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail