Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Fundacja > Dofinansowanie inicjatyw i przedsięwzięć studenckich > Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
przyznawania dofinansowania inicjatyw i przedsięwzięć studentów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
(dalej: Regulamin)

1. Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (zwana dalej Fundacją) w ramach zadań określonych w § 6, pkt. 1, 2 Statutu Fundacji przyznaje grupom studenckim Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (zwanego dalej UPJPII) środki służące dofinansowaniu ich inicjatyw i przedsięwzięć na zasadach i w trybie określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Dla realizacji tego celu Fundacja postanawia w uzasadnionych przypadkach dofinansowywać działalność zorganizowanych grup studentów lub grup studentów, niebędących organizacjami.

3. Przez zorganizowane grupy studenckie rozumie się: jednostki Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów, koła naukowe, teatralne, sportowe, muzyczne, Duszpasterstwo Akademickie oraz inne organizacje studenckie UPJPII.

4. Dofinansowanie przyznaje Zarząd Fundacji na wniosek grupy studentów zaopiniowany przez opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym grupy studentów może być pracownik naukowy lub pracownik naukowo-dydaktyczny UPJPII.

5. Przy przyznawaniu dofinansowania, Fundacja kieruje się wysokością wkładu finansowego i/lub uzyskanych przez wnioskodawcę dotacji. Fundacja nie przyznaje środków na pełne sfinansowanie danego projektu.

6. Dofinansowanie może być przyznawane dla działalności na rzecz UPJPII obejmującej:
a) organizację konferencji naukowych, sympozjów, wyjazdów naukowo-badawczych i szkoleniowych (krajowych i zagranicznych), konkursów i innych przedsięwzięć studenckich,
b) opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych,
c) studenckie programy badawcze,
d) współpracę i wymianę doświadczeń ze studentami innych uczelni krajowych
i zagranicznych,
e) aktywność duszpasterską, społeczną, charytatywną, kulturalna i sportową,
f) doskonalenie znajomości języków obcych.

7. Wniosek o dofinansowanie konkretnej inicjatywy lub przedsięwzięcia studentów UPJPII przez Fundację powinien zawierać:
a) określenie celu i przedmiotu projektu,
b) wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu,
c) kalkulację kosztów realizacji projektu,
d) wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków Fundacji,
e) udokumentowane wskazanie wysokości i źródła pochodzenia pozostałych środków służących realizacji projektu,
f) określenie merytorycznych i formalnych efektów dofinansowywanego projektu oraz wskazanie sposobu ich udostępniania,
g) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki lub organizacji
w sprawach związanych z projektem,
h) opinię opiekuna naukowego,
i) zobowiązanie do umieszczenia w wydawnictwach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i innych materiałach dotyczących projektu informacji o dofinansowaniu przez Fundację oraz umieszczenie jej logotypu.

8. Zobowiązanie do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji projektu, nie później jednak niż do 10 grudnia roku kalendarzowego, na który zostało przyznane dofinansowanie.

9. Wnioski mogą być złożone tylko na formularzu stanowiącym załącznik do tego Regulaminu.

10. W jednym terminie rozpatrywania wniosków mogą być rozpatrzone nie więcej niż dwa wnioski złożone przez tego samego wnioskodawcę – organizację lub grupę studencką.

11. Wnioski należy składać w Biurze Fundacji przy ul. Bernardyńskiej 3 w pokoju 55A w terminach dyżurów:
ks. Andrzej Lichosyt, prezes: wtorek, godz. 16.00−17.00
Monika Wiertek, wiceprezes: środa, godz. 16.00−17.00
ks. Zbigniew Hopciaś, skarbnik: czwartek, godz. 16.00−17.00.

12. Wnioski nie spełniające wymagań określonych w pkt. 6 i 7 są zwracane wnioskodawcom bez rozpatrywania wraz z informacją o powodach zwrotu. Wniosek zwrócony może być złożony ponownie po usunięciu braków, z powodu których nastąpił jego zwrot.

13. Każdy wniosek zostanie oceniony przez komisję, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Fundacji i w razie potrzeby także inne zaproszone przez Zarząd Fundacji osoby na posiedzeniu zamkniętym.

14. Komisja ocenia każdy projekt, odrębnie punktując każde kryterium w skali od 1 do 5 punktów:

a) cel projektu (1−5 punktów)
b) treść naukowo-dydaktyczna (1−5 punktów)
c) skala projektu (1−5 punktów)
d) planowane efekty projektu (1−5 punktów)
e) wkład finansowy własny i pozyskany (1−5 punktów)
f) promocja Fundacji (1−5 punktów)

15. Dofinansowanie otrzymają projekty, którym zostanie przyznana największa ilość punktów.

16. Wysokość dofinansowania ustala Zarząd Fundacji, przy czym zasadą jest, że dofinansowanie nie może przekroczyć 70 %. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może wynosić do 85% wydatków.

17. Przyjęcie przez Fundację wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

18. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 30 listopada każdego roku. Decyzje
o wysokości przyznanego dofinansowania zostaną ogłoszone przez Zarząd Fundacji do 20 grudnia każdego roku, a obowiązują od 1 stycznia do 10 grudnia następnego roku.

19. Przyznane środki zostaną przelane na konto podstawowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do końca grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok wykorzystania dofinansowania.

20. Przyznane środki na dofinansowanie muszą zostać rozliczone do 30 dni po zakończeniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż do 10 grudnia roku kalendarzowego, na który zostało przyznane dofinansowanie.

21. Sprawozdanie podpisane przez organizatorów i opiekuna zorganizowanej grupy studenckiej z realizacji zadania winno zawierać:
a) opis merytoryczny przeprowadzonego zadania i uzyskanych wyników,
b) zestawienie finansowe przyznanych i wykorzystanych środków potwierdzone rachunkami lub fakturami,
c) listę osób, które zrealizowały zadanie,
d) materiały promocyjne, informacje o przedsięwzięciu, które będą ogłoszone, opublikowane i/lub umieszczone na stronie internetowej.

22. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w pkt. 20 i 21 będzie skutkowało obowiązkiem zwrotu przyznanych środków i pozbawieniem możliwości występowania o dofinansowanie przez dwa następne lata.

23. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Kraków, 24 października 2013 roku

v0TwIq.png WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW FUNDACJI IM. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

  • ostatnia aktualizacja: 2014-02-26; 14:04

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail