Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Pomoc materialna > Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego > Studenci

Studenci

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta w sekretariacie swojego wydziału w okresie
od 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. Następnie wnioski są przedstawione na radzie wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.
Zaopiniowane przez radę wydziału wnioski należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. do Działu Spraw Studenckich.

Od dnia 1 lipca 2014 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy:
• art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
• rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra
Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ww. ustawy, o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

II. Warunki przyznawania stypendium ministra
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy odbywa się w uczelni przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez rektora.
Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2013/2014, oraz:
1) szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku
lub
2) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.
Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Warunku dotyczącego zaliczenia roku studiów w roku akademickim 2013/2014 nie stosuje się w przypadku, gdy niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.

III. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
• publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
• udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy
z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
• autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
• wystąpienia na konferencjach naukowych;
• nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
• wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
• udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
• autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
• nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:
• udział w igrzyskach olimpijskich;
• udział w mistrzostwach świata;
• 1 – 5 miejsce w mistrzostwach Europy;
• 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
• 1 – 5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
• 1 – 5 miejsce w uniwersjadzie;
• osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.
Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.

IV. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku
1. W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2014 r.
2. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od daty rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2014 r.
3. W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w latach ubiegłych, nie będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas podstawę przyznania stypendium. Zasada, zgodnie z którą Minister nie uwzględnia osiągnięć stanowiących już uprzednio podstawę przyznania stypendium, pozwala uniknąć sytuacji, kiedy do otrzymywania stypendium przez cały czas studiów wystarczyłoby uzyskanie istotnych osiągnięć jedynie podczas jednego roku studiów.
4. Średnia ocen w ww. przypadkach będzie dotyczyła ostatniego zaliczonego roku studiów.
Przykład 1: O stypendium ubiega się student III roku 3-letnich studiów pierwszego stopnia, rozpoczętych w dniu 1 października 2012 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2012 r. do 30 września 2014 r. (tj. z I i II roku studiów pierwszego stopnia), a średnia ocen – z okresu od 1 października 2013 r. do 30 września
2014 r. (tj. z II roku studiów pierwszego stopnia).
Przykład 2: O stypendium ubiega się student II roku 2-letnich studiów drugiego stopnia. Wcześniej student odbył 3-letnie studia pierwszego stopnia rozpoczęte w dniu 1 października 2010 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2010 r. do 30 września 2014 r. (tj. ze studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia), a średnia ocen – z okresu od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. (tj. z I roku studiów drugiego stopnia).
Przykład 3: O stypendium ubiega się student I roku 1,5-rocznych studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w marcu 2014 r. Wcześniej student odbył 3,5-letnie studia pierwszego stopnia rozpoczęte w dniu 1 października 2010 r. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia z okresu od 1 października 2010 r. do 30 września 2014 r. (tj. ze studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru I roku studiów drugiego stopnia), a średnia ocen – z okresu od 1 października 2013 r. do 28 lutego 2014 r. (tj. z IV roku studiów pierwszego stopnia).
Przykład 4: Student z przykładu 1 otrzymał stypendium ministra w roku akademickim 2013/2014. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę średnia ocen i osiągnięcia z okresu od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

V. Tryb składania wniosku przez studenta
Student składa wypełniony wniosek o stypendium kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – rektorowi uczelni. Wniosek zawiera załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta (rodzaje potwierdzeń osiągnięć – tabela w pkt. XI).
Termin składania wniosku przez studenta określa uczelnia.

VI. Możliwość składania kilku wniosków
Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów. Należy jednak podkreślić, iż we wniosku powinny być podawane osiągnięcia związane ze studiami na danym kierunku.
Jeżeli student na jednym kierunku posiada jednocześnie osiągnięcia naukowe i sportowe albo naukowe i artystyczne albo artystyczne i sportowe, powinien przedstawić wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

VII. Tryb składania wniosków przez uczelnie
Zgodnie z art. 178 ww. ustawy, o stypendium wnioskuje do Ministra rektor uczelni. Każdy wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatu uczelni. Opinia rady danego wydziału lub senatu uczelni powinna dotyczyć wyłącznie kryteriów przyznania stypendium wskazanych w rozporządzeniu, co oznacza, iż może negatywnie zaopiniować wnioski będące nisko w rankingu średniej ocen lub wnioski niezawierające wybitnych osiągnięć. Sposób opiniowania wniosków o stypendium ministra ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2014 r. W przypadku:
• uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
• uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2014 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).

VIII. Sposób oceny wniosków o stypendium ministra
W dniu 31 października 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Obecnie w skład Zespołu wchodzi 36 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki.
Przed rozpoczęciem procedury oceniania wniosków Zespół ustala w formie uchwały wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków w danym roku akademickim. Wytyczne w roku akademickim 2013/2014 (link), podobnie jak rok wcześniej, zakładały, iż wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tego: 95 pkt – za wybitne osiągnięcia i 5 pkt – za średnią ocen.
Ocena wniosku o stypendium ministra dokonywana jest przez ww. zespół metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen.
Po zakończeniu oceny wniosków Zespół przygotowuje listę rankingową wniosków uszeregowaną według największej liczby punktów. Na podstawie ww. listy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia na dany rok akademicki, również w przypadku uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich.

IX. Liczba i wysokość stypendium ministra
W danym roku kalendarzowym Minister może przyznać nie więcej niż 1.000 stypendiów, zaś ustalona wysokość stypendium nie może przekroczyć 15.000 zł. Minister określi próg punktowy, powyżej którego studenci otrzymają stypendium, oraz wysokość stypendium w roku akademickim 2014/2015 po zakończeniu procedury oceny wniosków. W ubiegłym roku Minister przyznał stypendia w wysokości 14.000 zł studentom, którzy uzyskali co najmniej 35,75 pkt.

X. Ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra
Zgodnie z art. 184 ust. 3 ustawy, stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, nie później niż do 15 grudnia danego roku. W związku z tym, lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2014 r. Do uczelni oraz studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

XI. Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o stypendium ministra
1. Informacje zawarte w pkt 1–10 wypełnia student. Powinny one dotyczyć danego kierunku studiów, a w przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych (prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych) – danych studiów.
2. W pkt. 3 należy podać nazwę kierunku studiów, a w przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych (prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych) – nazwę programu i realizowanych w jego ramach kierunków studiów.
3. W pkt. 4 wniosku należy podać datę rozpoczęcia studiów na danym kierunku (wskazanym w pkt. 3 wniosku). W przypadku studiów dwustopniowych na tym kierunku należy podać datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia.
4. W pkt. 5 wniosku należy podać rok i poziom studiów zaliczony w roku akademickim 2013/2014.
5. W pkt. 6 wniosku należy podać rok i poziom studiów rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015.
6. W pkt. 7 wniosku należy podać planowany termin ukończenia studiów na danym kierunku – zgodny z regulaminem studiów.
7. W pkt. 8 wniosku należy wymienić dotychczas uzyskane stypendia ministra oraz inne stypendia, w tym przyznawane przez uczelnie.
8. Pkt. 9.1. wniosku należy wypełnić jedynie w przypadku, kiedy średnia ocen klasyfikowała studenta do grupy 5% najlepszych na danym kierunku. W tym punkcie należy podać arytmetyczną średnią ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskaną w trakcie ostatniego zaliczonego w roku akademickim 2013/2014 roku studiów (wskazanego w pkt. 5 wniosku).
9. Pkt. 9.2. wniosku należy wypełnić jedynie w przypadku, kiedy średnia ocen klasyfikowała studenta do grupy 5% najlepszych na danym kierunku. W tym punkcie należy podać wszystkie przedmioty realizowane w trakcie ostatniego zaliczonego roku studiów (wskazanego w pkt. 5 wniosku) wraz z ocenami z egzaminów i zaliczeń.
10. W pkt. 10.1 należy podać osiągnięcia usystematyzowane według kategorii wybitnych osiągnięć (poza sportowymi) w następującym układzie:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
Kategoria osiągnięć nr 1
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Kategoria osiągnięć nr 2
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
a) opis osiągnięcia nr 1
b) opis osiągnięcia nr 2
c) …
Ważne!
• Każde z osiągnięć w ramach danej kategorii należy oznaczyć kolejną literą alfabetu;
• Wszelkie daty należy podać w formacie dzień.miesiąc.rok;
• Osiągnięcia należy opisać i potwierdzić w następujący sposób:

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
________________________________________

W pkt. 10.1 wniosku nie należy podawać osiągnięć spoza katalogu wybitnych osiągnięć, np.
• publikacji w toku (w druku, w recenzji), tj. prac naukowych, które nie zostały wydane drukiem lub udostępnione na stronie internetowej wydawnictwa,
• udziału w projektach badawczych, które nie były prowadzone przez uczelnię,
• udziału w pracach badawczych kół naukowych,
• biernego udziału w konferencjach naukowych,
• udziału w organizacji konferencji naukowych,
• nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu krajowym lub w eliminacjach do konkursów międzynarodowych, etc.
Ww. aktywności mogą być ewentualnie ujęte w pkt. 10.2.
1. W pkt. 10.2 można podać informacje dodatkowe, np. posiadane tytuły zawodowe, członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach o charakterze naukowym, artystycznym lub sportowym, posiadane certyfikaty, a także inne osiągnięcia niestanowiące wybitnych osiągnięć wymienionych w § 2 ust. 2–4 rozporządzenia.

XII. Przedstawianie ministrowi załączników do wniosku
Przepisy nie wymagają, aby wnioski przekazywane przez rektora uczelni do ministra zawierały załączniki dokumentujące osiągnięcia studentów.
Przedstawianie załączników jest dopuszczalne, jeżeli opis osiągnięcia zawarty we wniosku wymaga doprecyzowania lub szczegółowego rozwinięcia. Do wniosku mogą być również załączone opinie pracowników naukowych uczelni potwierdzające wybitny charakter osiągnięć.

PLIKI DO POBRANIA:
1) Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 (plik RTF)
2) wykaz wniosków studentów z danej uczelni w formacie xls (wypełnia uczelnia i przekazuje do MNiSW).
3) Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 (aktywny formularz docx)

  • ostatnia aktualizacja: 2014-07-29; 14:17

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail