Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Administracja > Biuro Badań Naukowych > Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Biuro Badań Naukowych UPJPII rozlicza delegacje krajowe i zagraniczne czytelnie wypełnione, z podpisem delegującego.

Podróż służbowa odbywana jest przez pracownika do innej miejscowości niż miejscowość stałego wykonywania pracy na służbowe polecenie kierownika jednostki organizacyjnej UPJPII (dziekana) w celu realizacji zadania służbowego w miejscowości oznaczonej jako cel podróży służbowej.

Wystawieniem i ewidencją poleceń wyjazdu służbowego zajmują się Dziekanaty oraz Rektorat.

W poleceniu wyjazdu służbowego określone są następujące elementy:
1) osoba delegowana;
2) miejsce wykonania polecenia służbowego;
3) czas trwania podróży (od dnia do dnia);
4) cel podróży;
5) środek lokomocji.

W celu rozliczenia podróży służbowej należy pamiętać o zdobyciu pieczęci (pieczęć i podpis z miejsca pobytu), która jest potwierdzeniem pobytu służbowego.

Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują:
a. diety;
b. zwrot kosztów podróży do celu podróży i z powrotem środkami komunikacji publicznej albo pojazdem pracownika, chyba że zapewniono pracownikowi transport;
c. zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg, chyba że zapewniono pracownikowi nocleg;
d. zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, chyba że zapewniono pracownikowi transport na miejscu (samochód służbowy lub delegowanego);
e. zwrot innych udokumentowanych wydatków niezbędnych do poniesienia.

Wysokość diet oraz zasady ich naliczania określa rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2113 roku
a. w sprawie podróży krajowych
b. w sprawie podróży zagranicznych

Od 1 marca 2013 roku stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio:
- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej - 6 zł
- ryczałt za nocleg - 45 zł
- dieta - 30 zł, przy czym:

1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a. mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b. od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
c. ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a. do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
b. ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

3. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
a. śniadanie - 25% diety
b. obiad - 50% diety
c. kolacja - 25% diety.

Wnioski zagranicznego wyjazdu służbowego powinny być składane w Biurze Badań Naukowych.
Pracownik rozpoczynający podróż służbową może otrzymać zaliczkę na niezbędne koszty podróży i pobytu zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (faktury wystawione na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) potwierdzające poszczególne wydatki, nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli uzyskanie dokumentu (faktury) nie było możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Zwrot kosztów przejazdów następuje na podstawie załączonych biletów (imiennych biletów w przypadku podróży samolotem lub statkiem) określonego środka transportu dołączonych do „Polecenia wyjazdu służbowego”, a w przypadku podróży samochodem na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Pracownik może odbyć podróż służbową prywatnym samochodem.Zgodę na rozliczenie przejazdu prywatnym samochodem akceptuje Kanclerz. Wskazane jest, aby podróż służbową jednym samochodem odbywało minimum dwóch pracowników naukowych. W takim przypadku należność wyliczana jest jako iloczyn liczby przejechanych km i stawki za 1 km. W celu rozliczenia delegacji konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy UPJPII a pracownikiem.

Pracownik jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu z odbytej podróży służbowej oraz formularza rozliczenia kosztów podróży służbowej . Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej powinno zawierać termin i godzinę przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę i termin i godzinę przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju wraz z kalkulacją kosztów. Natomiast w raporcie delegujący zamieszcza krótką informację o osiągniętych celach i efektach wyjazdu. Ze środków przeznaczonym na działalność statutową opłacane są wyjazdy związane z badaniami naukowymi, np. czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych (z wygłoszonym referatem), kwerendach archiwalnych i bibliotecznych. Do dokumentacji należy dołączyć program konferencji.

Przydatne linki:

kursy walut
informacje konsularne

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:20

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail