Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Doktorat - poprzednie nabory > Języki starożytne > Jezyk łaciński

Jezyk łaciński

JĘZYK ŁACIŃSKI W PROGRAMACH STUDIÓW CYKLU LICENCJACKO-DOKTORANCKIEGO.

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zasady obowiązujące od roku akademickiego 2010/11:
Od roku akademickiego 2010/11 j. starożytny realizowany jest na nowych zasadach, patrz: Ogólne zasady zaliczania języków. Warunki zaliczania poszczególnych lat podaje osoba prowadząca zajęcia.
Warunki uczestnictwa:
Zaliczenie 120 godzin podstawowego lektoratu z łaciny.

Cel zajęć:

Celem lektoratu z języka łacińskiego dla studentów studiów doktoranckich jest rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z oryginalnym tekstem łacińskim niezbędnej w pracy naukowej historyka. Z tego powodu zajęcia skupiać się będą na pracy z różnorodnymi tekstami łacińskimi, m.in. będą to starożytne, średniowieczne, nowożytne roczniki, dokumenty sądowe (przywileje), listy, testamenty, teksty hagiograficzne (vitae, passiones, miracula), katalogi, wizytacje parafii, inskrypcje, fragmenty pamiętników i kronik. Praca z tekstami średniowiecznymi zostanie poprzedzona podaniem wiadomości o cechach łaciny średniowiecznej, a powtórzenie całości materiału gramatycznego bazować będzie na tekstach oryginalnych.

Program zajęć i warunki zaliczenia:
Tematyka zajęć
I semestr
Powtórzenie gramatyki łacińskiej (całość fleksji, elementy składni), bazujące na tekstach. Cechy łaciny średniowiecznej.
II semestr
Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia i rozumienia tekstów łacińskich. Praca nad indywidualnymi tekstami egzaminacyjnymi studentów.
III semestr
Powtórzenie składni łacińskiej.
IV semestr
Praca nad indywidualnymi tekstami egzaminacyjnymi studentów

Warunki zaliczenia
I semestr
Zaliczenie z oceną
II semestr
Egzamin (dla osób kończących lektorach), zaliczenie z oceną (dla osób kontynuujących lektorat przez następne dwa semestry).
III semestr
Zaliczenie z oceną
IV semestr
Egzamin.

Wymogi dotyczące egzaminu:
A. Dla osób uczęszczających na lektorat przez dwa semestry. Indywidualne przygotowanie oryginalnego tekstu łacińskiego o objętości 5500 znaków z dziedziny naukowej, którą zajmuje się student, zatwierdzony przez osobę prowadzącą lektorat.

B. Dla osób uczęszczających na lektorat przez cztery semestry. Indywidualne przygotowanie oryginalnego tekstu łacińskiego o objętości 3 stron z dziedziny naukowej, którą zajmuje się student, zatwierdzony przez osobę prowadzącą lektorat, z tym, że strona tekstu ma być zaliczona po dwóch pierwszych semestrach.

1. Objętość tekstu ustalono na trzy strony maszynopisu. Ilość znaków: ok. 11000 znaków licząc bez spacji, ewentualnie ok. 13000 znaków licząc ze spacjami.
2 tekst winien być związany z przygotowywaną w toku studiów pracą licencjacką lub z dziedziną naukową, z której praca powstaje.
3. Tekst nie może składać się wyłącznie ze zdań pojedynczych lub złożonych współrzędnie. Tekst, w którym brak zjawiska podrzędności zdań może nie zostać zatwierdzony.
4. Jeżeli Student przedstawi tekst spełniający powyższe wymogi (objętość, związek z pracą lub dziedziną), taki tekst może zostać zatwierdzony jako podstawa do egzaminu. Zatwierdzenia dokonuje lektor prowadzący zajęcia lub (w szczególnych przypadkach) Kierownik MSJO.
Pomoce przydatne do zajęć i opracowywania tekstu:
a. Słowniki tradycyjne:
Słownik polsko-łaciński dla prawników i historyków, Janusz Sondel, Kraków (dostępny też na płycie CD)
Słownik kościelny łacińsko-polski, Alojzy Jougan, wyd. I-III, Warszawa.
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum, pod. red. Mariana Plezi, Kraków (do litery S).
Słownik łacińsko-polski, t. I-V, Marian Plezia, Warszawa
Słownik łacińsko-polski, t. I-II, red. Józef Korpanty,
b. Słowniki internetowe:
Latin Dictionary and Grammar Aid, http://www.nd.edu/~archives/latgram.html
Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Charles du Cange http://ducange.enc.sorbonne.fr/?clear=1 (zaskanowany słownik łacińsko-łaciński)
http://www.perseus.tufts.edu
c. Biblioteki tekstów łacińskich:
http://www.perseus.tufts.edu
http:// www.thelatinlibrary.com
http://www.documentacatholicaomnia.eu/25_10_MPL.html - zeskanowe tomy Patrologia Latina

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Na Wydziale Filozoficznym od roku akademickiego 2010/11 obwiązują nowe zasady zaliczania (studenci roku I i II):
Na Wydziale Filozoficznym, na studiach III -go stopnia, od roku akademickiego 2010/2011 o wyborze nauczanego języka decyduje promotor.
Jeśli język łaciński zostanie wybrany lub zalecony przez promotora to obligatoryjnie trwa cztery semestry (I i II rok studiów). Semestr 1,2 i 3 kończy się zaliczeniem z oceną, a semestr 4- egzaminem. Lektorat realizowany jest w wymiarze 120 godzin (2 godziny tygodniowo).
Zajęcia mają charakter translatorium. W pierwszym roku zajęć wybór tekstów jest podporządkowany powtórzeniu zagadnień gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem składni łacińskiej. W drugim roku wybór tekstów dostosowany jest do naukowych zainteresowań i potrzeb studentów.
Kurs translatoryjny kończy się egzaminem. Na egzamin student przygotowuje samodzielnie 3- stronicowy tekst, który powinien być związany z tematem przygotowywanej przez uczestnika translatorium pracy naukowej, bądź z dziedziną, z której praca ta powstaje. Obowiązuje objętość tekstu: około 11000 znaków bez spacji, ew. 13000 znaków ze spacjami. Zatwierdzenia tekstu dokonuje lektor prowadzący zajęcia.

Student deklarujący dobrą znajomość języka łacińskiego lub greckiego może zaliczyć te zajęcia jednorazowo. Przygotowuje na egzamin 3 strony tekstu ustalonego i zatwierdzonego przez lektora.
Ostateczny termin tego zaliczenia to koniec pierwszego semestru I roku studiów.

Student, który nie ukończył kursu podstawowego z języka łacińskiego, może dołączyć do grupy, która taki poziom reprezentuje. Po ukończeniu tego kursu (2-letni w wymiarze całościowym 120 godzin), rozpoczynają się zajęcia translatoryjne.


Pomoce przydatne do zajęć i opracowywania tekstu:

d. Słowniki tradycyjne:
Słownik polsko-łaciński dla prawników i historyków, Janusz Sondel, Kraków (dostępny też na płycie CD)
Słownik kościelny łacińsko-polski, Alojzy Jougan, wyd. I-III, Warszawa.
Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum, pod. red. Mariana Plezi, Kraków (do litery S).
Słownik łacińsko-polski, t. I-V, Marian Plezia, Warszawa
Słownik łacińsko-polski, t. I-II, red. Józef Korpanty,
e. Słowniki internetowe:
Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Charles du Cange http://ducange.enc.sorbonne.fr/?clear=1 (zaskanowany słownik łacińsko-łaciński)
http://www.perseus.tufts.edu
f. Biblioteki tekstów łacińskich:
http://www.perseus.tufts.edu
http:// www.thelatinlibrary.com
http://www.documentacatholicaomnia.eu/25_10_MPL.html - zeskanowe tomy Patrologia Latina

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-26; 09:56

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail