Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Jednolite studia magisterskie - teologia > Teologia dla sióstr zakonnych

Teologia dla sióstr zakonnych

******************************************************************

UWAGA!!! REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 ZOSTAJE ZAWIESZONA

******************************************************************

typ studiów: jednolite studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów)

specjalności:

* duchowość

sssss

* katechetyka

sssss

tryb studiów: stacjonarne

kontakt:
Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 9
tel./faks 012 423 20 57
e-mail: mwik@upjp2.edu.pl

Studia w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym mogą podjąć osoby należące do instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego. Celem Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego jest umożliwienie siostrom z różnych zgromadzeń łączenia studiów teologicznych z formacją zakonną.

kryteria kwalifikacji:

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się 20 maja 2013 r. od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

1. 70 % oceny końcowej stanowi średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości
2. 30 % ocena otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej

"Nowa matura"
Konkurs świadectw wg punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.

"Stara matura"
Konkurs świadectw, w którym będą brane pod uwagę oceny z matury z części pisemnej i ustnej.
"Nowa matura" i "Stara matura"

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z wiedzy religijnej w zakresie nauczania szkole średniej oraz postawy i predyspozycje (dotychczasowa działalność społeczno-religijna, wolontariat, działalność charytatywna, uczestnictwo w życiu lokalnych grup młodzieżowych, konkursy, olimpiady) umożliwiające właściwy przebieg procesu kształcenia w trakcie studiów teologicznych.

Na I rok studiów bez rozmowy kwalifikacyjnej przyjmowani są:
• laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego,
• studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia z dotychczasowych studiów 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego Dziekana na podjęcie studiów na II kierunku,
• absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich.

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – 18 lipca 2013 roku godz. 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z wiedzy religijnej w zakresie nauczania w szkole średniej oraz podstawy i predyspozycje (dotychczasowa działalność społeczno-religijna, wolontariat, działalność charytatywna, uczestnictwo w życiu lokalnych grup młodzieżowych, konkursy, olimpiady) umożliwiające właściwy przebieg procesu kształcenia w trakcie studiów teologicznych.

Przedmiotem rozmowy będą tematy dotyczące problemów zaprezentowanych w załączonej literaturze:
• Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
• Jan Paweł II, Encykliki : Redemptor hominis, Redemptoris Mater, Evangelium vitae, Ecclesia de Eucharystia
• Benedykt XVI Encyklika Deus Caritas Est

WYKAZ ZAGADNIEŃ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
1. Co wiesz na temat Objawienia ?
2. Kim jest Jezus Chrystus ?
3. Co wiesz o Kościele?
4. Co wiesz o sakramentach ?
5. Co wiesz o sumieniu ?
6. Jakie jest znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina ?
7. Jakie jest znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla i świata?

dodatkowe informacje:
• katechetyka - wybierając specjalność katechetyka absolwentki uzyskują kwalifikacje do pracy w szkolnictwie (nauczanie religii) zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Są przygotowane do pracy duszpasterskiej w placówkach edukacyjno-wychowawczych kościelnych i świeckich.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-05-22; 12:12

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail