Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2015/2016 > Studia I stopnia > Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury

kierunek: OCHRONA DÓBR KULTURY

typ studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie – 3 lata

tryb studiów: stacjonarne

UWAGA! Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury kontynuują studia drugiego stopnia na kierunku historia sztuki

kontakt:
Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury
31-014 Kraków, ul. Sławkowska 32
tel. 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:
studia pierwszego stopnia
limit przyjęć: 30 osób
UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

"Nowa matura"
1. Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i historii lub historii sztuki (poziom podstawowy lub rozszerzony); punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za przedmioty z nowej matury.

"Stara matura"
1. Przyjęcie ocen z języka polskiego i języka obcego ze świadectwa dojrzałości.
2. Pisemny egzamin (test) z historii sztuki, który odbędzie się:
I tura rekrutacji: 7 lipca 2014 r., godz. 10.00
II tura rekrutacji: 23 lipca 2014 r., godz. 10.00
III tura rekrutacji: 22 września 2014 r., godz. 10.00
w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32
3. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie: sumy punktów za wskazane oceny ze świadectwa dojrzałości oraz egzaminu pisemnego z historii sztuki.

Oceny uzyskane na świadectwie maturalnym przelicza się na punkty rekrutacyjne według poniższego systemu:
Skala od 1 do 6: Skala od 2 do 5:
ocena 2 - 20
ocena 3 - 40
ocena 4 - 60 ocena 3 - 40
ocena 4 - 70
ocena 4 - 60 ocena 4 - 70
ocena 5 - 80 ocena 5 – 100
ocena 6 – 100

Lista lektur do testu z historii sztuki:
• Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004;
• Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998;
• Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978.
• Osińska B., Sztuka i czas, t. 1: Od prehistorii do rokoka, t. 2: Od klasycyzmu do współczesności, Warszawa 2004 [podręcznik z historii sztuki dla szkół średnich].
zasady przyjęcia
Na studia zostaje przyjętych 30 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Zostaje sporządzona lista rezerwowa, na której znajduje się 10 kolejnych kandydatów z najwyższą ilością punktów. W przypadku rezygnacji osoby z listy przyjętych, jej miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej, kolejno według najwyższej liczby punktów.

dodatkowe informacje:
W trakcie studiów absolwent zapoznaje się z wiedzą w zakresie historii sztuki, metodologii historii sztuki, historii i antropologii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa, jak również kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego. Ponadto studenci uczą się rysunku odręcznego; rozwijają swoją wiedzę o zagadnienia związane z kulturą materialną i technologią dzieła sztuki (materiałoznawstwo, historia technik artystycznych). Student poznaje także zagadnienia związane z dziejami kultury religijnej oraz tradycjami kulturowymi Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Uzyskuje dzięki temu wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury, która umożliwia podjęcie badań nad zabytkami, wydawanie opinii dotyczących ochrony zabytków kultury i dokumentowanie uzyskanych wyników. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu ochrony zabytków i nadzorowania różnych przedsięwzięć konserwatorskich. Otrzymuje zatem umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w placówkach muzealnych i galeriach sztuki, domach aukcyjnych, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim, oraz instytucjach działających na rzecz ochrony dziedzictwa i kształtujących opinie i postawy na rzecz ochrony dóbr kultury.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-03; 13:26

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail