Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Pomoc materialna > Obcokrajowcy

Obcokrajowcy

Komunikat dla obcokrajowców (studentów i doktorantów) - polskiego pochodzenia dotyczący składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2014/2015

Studenci - obcokrajowcy - doktoranci posiadający polskie pochodzenie – mogą ubiegać się o stypendium z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2014/2015 – za pośrednictwem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Studenci II stopnia składają:
1. wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowane przez Dziekana Wydziału (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM),
2. kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce, (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM),
3. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia,
4. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,
5. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) na studia drugiego stopnia bez określania przez uczelnię warunków finansowych studiów,

Studenci III stopnia - doktoranci składają:
1. wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zaopiniowane przez Dziekana Wydziału (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM),
2. kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce, (druk do pobrania ze strony internetowej BUWiWM),
3. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
4. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP,
5. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) na studia doktoranckie bez określania przez uczelnię warunków finansowych studiów,
6. planowany temat pracy doktorskiej.

Uznanie za osobę pochodzenia polskiego następuje w drodze decyzji. Dokumentami potwierdzającymi fakt uznania polskiego pochodzenia będą zatem, bądź to decyzja konsula (art. 5 ustawy o repatriacji), bądź decyzja wojewody o uznaniu repatrianta (art. 16 ust.2 ustawy o repatriacji), będąca decyzją dalej idącą i wymagającą uprzedniego stwierdzenia pochodzenia polskiego przez właściwego konsula.

Wnioski osób, które nie mają zalegalizowanego pobytu na terytorium RP nie będą przez BUWiWM rozpatrywane.
Obywateli UE obowiązuje rejestracja pobytu na terytorium RP.
Informacja o przyznanych stypendiach zostanie przekazana uczelni przez BUWiWM do dnia 30 września 2014 r.

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu, szanse na jego uzyskanie mają cudzoziemcy z oceną na dyplomie minimum dobry.
Wzory wniosków i kwestionariusza kandydata do pobrania również w Dziale Spraw Studenckich UPJPII ul. Kanonicza 25.

Kompletne wnioski należy składać do Działu Spraw Studenckich do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Termin przesłania dokumentów do BUWIWM przez uczelnię:
do dnia 19 września 2014 r. dla studentów II stopnia oraz studentów III stopnia (doktorantów).

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-19; 21:00

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail