Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydziały i inne jednostki > Jednostki międzywydziałowe > Międzywydziałowe Studium Języków Obcych > Informacje ogólne

Informacje ogólne

I. O nas

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Proces nauczania realizuje na pięciu Wydziałach tej Uczelni (WT, WF, WHiDK, WNS i WPK). Stanowi strukturę dydaktyczno-naukową UPJPII. Funkcjonuje opierając się na "Regulaminie Studium Języków Obcych", zatwierdzonym na posiedzeniu Senatu PAT w Krakowie w dn. 17.03.1997 roku, który wszedł w życie w dn. 01.10.1997 roku.

Nauka języków nowożytnych odbywa się na wszystkich poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2), a grupy konstruowane są w oparciu o poziom znajomości języka danej grupy studentów.

Większość grup ma charakter międzywydziałowy skupiając studentów z różnych kierunków, ale posiadających ten sam stopień znajomości języka. Taki kształt grup pozwala zoptymalizować proces nauczania języka i sfinalizować lektorat coraz większej grupie studentów na poziomie co najmniej B2.

Proces nauczania języków prowadzony jest zgodnie z założeniami "Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego" - "Common European Framework of Reference for Languages".

Naukę języków starożytnych (j. łacińskiego i greckiego) studenci w większości rozpoczynają od poziomu podstawowego i mogą ją kontynuować w grupach bardziej zaawansowanych o charakterze repetytoryjno-translatorskim. Zajęcia są prowadzone według autorskich programów nauczania, opracowanych przez nauczycieli języków starożytnych w oparciu o standardy ministerialne i wewnętrzne ustalenia pracowników sekcji j. starożytnych. Pozwala to dostosować strukturę obu kursów, zarówno tych prowadzonych na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym, do potrzeb i specyfiki danego kierunku studiów.

MSJO UPJPII przykłada wyjątkową uwagę do nauki języków starożytnych,
ze względu na potrzebę ich znajomości w pracach patrystycznych i biblistyce. Absolwenci wybranych kierunków przygotowywani są do pracy translacyjnej zarówno tekstów łaciny świeckiej (pogańskiej) jak i kościelnej Ojców Kościoła i współczesnej łaciny watykańskiej.

Studenci teologii kapłańskiej mają w programie trzyletni lektorat łaciny jak również semestralny lektorat języka greckiego. Zajęcia z obu języków mogą kontynuować w grupach o wyższym poziomie. Studenci większości pozostałych kierunków maja w programie dwuletni lektorat języka łacińskiego i swoją wiedzę utrwalają na studiach uzupełniających magisterskich w czasie trwania zajęć translatoryjnych (Historia Kościoła, Archiwistyka, Europa Wschodnia). Język łaciński realizowany jest również na studiach licencjatu kościelnego (WT - wybrane specjalności), na Wydziale Prawa Kanonicznego oraz na studiach doktoranckich (WF, WHiDK - z polecenia promotora).

Wyjątkowo studenci UPJPII mają również możliwość studiowania języka koptyjskiego (począwszy od roku akademickiego 2008/ 2009), języka syryjskiego (od roku 2010/ 2011) oraz języka hebrajskiego (od wielu lat).

Wyjątkowa ranga języków starożytnych jest podkreślana poprzez ich obecność, zarówno na studiach stacjonarnych jak i wprowadzenie ich do toku studiów zaocznych, nade wszystko jednak poprzez wysoką jakość nauczania, gwarantowaną dzięki doświadczonej i dobrze wykwalifikowanej kadrze.

II. Nauczanie

1) Stałymi jednostkami MSJO są dydaktyczne zespoły językowe, które prowadzą pracę lektorską w zakresie następujących języków:

języki nowożytne:
- język angielski,
- język francuski,
- język hiszpański,
- język niemiecki,
- język włoski,
- język rosyjski,
- język ukraiński
języki starożytne:
- język grecki,
- język łaciński,
- język koptyjski.

2) Podstawowe zadania MSJO:
I. organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie nauczania języków obcych na UPJPII w Krakowie,
II. inspirowanie i realizowanie różnych form pozalektoratowej działalności,
w tym:
1. nauczanie języków obcych w ramach kursów odpłatnych w czasie roku akademickiego
2. prowadzenie grup zaawansowanych, przeznaczonych do kontaktów międzyuczelnianych z wykładowcami i studentami uczelni zagranicznych,
3. przygotowanie studentów do stypendiów zagranicznych i wymiany, zwłaszcza w ramach programu Erasmus w tym przede wszystkim:
a) kursy językowe organizowane przez MSJO przewidujące przygotowanie językowo-kulturalne dotyczące obszarów geograficzno- językowych, na których zaznacza się wpływ danego języka,
b) kursy językowe nakierowane na pracę z językiem specjalistycznym oraz branżowym (zajęcia łączone zarówno dla studentów, jak również kadry pracowniczej z różnych jednostek administracyjnych UPJPII)
c) w ramach MSJO prowadzone są również zajęcia językowe skierowane sensu stricto tylko do pracowników administracyjnych uczelni wyjeżdżających w ramach programu Erasmus na szkolenia w jednostkach paralelnych za granicą,
4. stałe konsultacje językowe o charakterze repetytoryjnym lub translatorskim prowadzone w czasie standardowych dyżurów lub w czasie dodatkowym dla studentów wszystkich stopni studiów: I stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia, studiów licencjatu kościelnego, studiów III stopnia ( studia doktoranckie).

3) W zakresie działalności dydaktyczno-naukowej Studium prowadzi:

- lektoraty z języków nowożytnych, obowiązujące studentów świeckich w wymiarze czterech semestrów (dwa lata) lub sześciu semestrów (trzy lata), organizowane dla studentów licencjatu zawodowego lub jednolitego cyklu magisterskiego (na wszystkich wydziałach), jak również studiów uzupełniających magisterskich,

- lektoraty z języków nowożytnych w wymiarze sześciu semestrów dla cyklu magisterskiego, obowiązujące kleryków,

- lektoraty z języków starożytnych w wymiarze sześciu semestrów dla kleryków,

- lektoraty z języków starożytnych dla studentów cyklu magisterskiego oraz licencjatu zawodowego na czterech Wydziałach (Wydział Teologiczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa Kanonicznego),

- lektoraty z języków starożytnych o charakterze fakultatywnym dla grup zaawansowanych (język grecki, język łaciński),

- zajęcia, konsultacje i egzaminy z języków starożytnych i nowożytnych dla uczestników cyklu doktoranckiego (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Filozoficzny) oraz cyklu licencjacko-doktoranckiego (Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego),

- działalność umożliwiającą studiowanie lub zdawanie egzaminów z innych języków niż przewidziane w planie studiów Uczelni.

Lektorzy Studium nie szczędzą starań, aby zapewnić studentom przyjazną atmosferę studiowania i rozwoju językowego, skupiają swoją uwagę na ich indywidualnych potrzebach, pytaniach i problemach, zawsze są gotowi do pomocy.

Od wielu lat pracownicy MSJO prowadzą zajęcia ze studentami z niepełnosprawnościami. W toku wykonywania tych obowiązków współpracują ściśle z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych i przywiązują wyjątkową uwagę i troskę realizując zajęcia z tą grupą studentów.

Tak zindywidualizowane podejście lektora do studenta gwarantuje ciągły rozwój
i doskonalenie językowe, co stanowi główny cel nauczania. Studenci uzyskują w MSJO pomoc językową potrzebną przy przygotowaniach do wyjazdów zagranicznych, m. in. testowana jest ich znajomość językowa, mogą zawsze liczyć na porady przy wypełnianiu dokumentów i otrzymują referencje w językach obcych.

MSJO utrzymuje kontakty z reprezentantami wiodących wydawnictw edukacyjnych, polskich i zagranicznych, którzy pomagają lektorom dokonywać właściwych wyborów materiałów edukacyjnych, udzielają porad metodycznych i prezentują najnowszą ofertę wydawniczą. Ta współpraca pomaga wzbogacać proces nauczania i zapewnia bezpośredni dostęp do nowości metodycznych, co w praktyce przekłada się na ciekawsze, odpowiadające najnowszym trendom zajęcia akademickie.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych lektorzy Studium uczestniczą także w różnorodnych warsztatach, seminariach i konferencjach, zarówno w kraju jak i zagranicą, uzyskują nagrody edukacyjne i granty oraz wykorzystują środki pochodzące z programu unijnego Erasmus, działającego na UPJPII, dzięki którym udało się do tej pory sfinansować udział w następujących międzynarodowych konferencjach:

1) BALEAP 2009 – British Association of Lecturers in English for Academic Purposes, Uniwersytet w Reading, Anglia
2) EUROCALL 2009 – The European Association for Computer-Assisted Language Learning, Politechnika w Walencji, Hiszpania
3) MATSDA 2010 – Materials Development Association, Uniwersytet w Yorku, Anglia
4) EUROCALL 2010 – Uniwersytet w Bordeaux, Francja

Pracownicy MSJO uczestniczyli w kilku wyjazdach szkoleniowo- dydaktycznych, w ramach programu Erasmus:

1. 2009 r. - Anglia, The University of Reading, United Kindom BALEAP-British Association of Lecturers in English for Academic Purposes
2. 2009 r. - Hiszpania, Universidad Politecnica de Valencia, Eurocall 2009 conference
3. 2010 r. - Anglia, University of York
4. 2010 r. - Francja, Univerite Montesquieu Bordeaux, Eurocall 2009 conference
5. 2011 r. - Niemcy, Humboldt Universitat Berlin
6. 2011 r. - Włoch, Universita per Stranieri di Siena
7. 2011 r. - Francja, Associations de Professeurs de Languagues Vivantes, Universite Stendhal Grenoble
8. 2011 r. - Niemcy, Albert-Ludwigs Freiburg
9. 2011 r. - Włochy, Ca'Foscari, University of Venice
10.2012 r. - Niemcy, Katholische Universitat Eischstatt-Ingolstat
11. 2013 r. - Malta, Institution of Tourism Studies
12. 2013 r. - Włochy, Univerista Degli Studi Di Firenze
13. 2013 r. - Niemcy, Albert-Ludwigs Freiburg
14. 2014 r. - Niemcy, Universität Paderborn.

W roku 2009 Kierownictwo MSJO uzyskało licencję i założyło na terenie uczelni Centrum Egzaminacyjne TELC, które umożliwia naszym studentom oraz kandydatom z zewnątrz zdawanie międzynarodowych egzaminów językowych i uzyskiwanie prestiżowych certyfikatów, potwierdzających znajomość języków obcych na różnych poziomach zaawansowania.

Warto również podkreślić, że lektorzy Studium świadczą usługi tłumaczeniowe wszystkim jednostkom i wydziałom uczelni. Przygotowują materiały promocyjne w językach obcych i współorganizują wizyty zagranicznych studentów i wykładowców na naszym uniwersytecie.

Od roku akademickiego 2014/2015 MSJO (Pani mgr Celina Budzowska - główny Koordynator) realizuje i rozwija inicjatywę wzajemnych kontaktów międzynarodowych studentów o nazwie TANDEM.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-09; 11:16

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail