Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Semina Scientiarum

Semina Scientiarum

Redakcja:
Wydział Filozoficzny
Redakcja Semina Scientiarum
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, I piętro, pok. 203
e-mail: semina.scientiarum@upjp2.edu.pl
www: http://seminascientiarum.wikidot.com/

Redaktor naczelny - Kamil Drążkiewicz (kamildrazkiewicz@gmail.com)
Opiekun naukowy redakcji - dr hab. Paweł Polak
Członek redakcji - mgr Maria Wilkowska
Członek redakcji - mgr Anna Sarosiek
Sekretarz redakcji - mgr Marek Jakubiec (marek.m.jakubiec@gmail.com)

***

Profil czasopisma

Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Nasze czasopismo poświęcone jest realizacji programu "filozofii w nauce", skupia się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą studenci i doktoranci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Cele czasopisma
Semina Scientiarum ukazuje się od 2002 roku, pozwalając autorom publikacji na zdobywanie umiejętności redakcyjnych i filozoficznego szlifu. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego wciąż gorąco zachęcamy do publikacji wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów, również osoby spoza naszej uczelni. Pragniemy, aby Semina nadal była przestrzenią działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację.
Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy również z bazą bibliograficzną The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH.

Kontakt z Redakcją:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Wydział Filozoficzny
Redakcja Semina Scientiarum
ul. Kanonicza 9, pok. 203, I piętro
31-002 Kraków

Jak opublikować artykuł?

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o przesyłanie artykułów na adres e-mail Redakcji. Artykuły należy przesyłać w formie pliku zapisanego w jednym z popularnych formatów: DOC, DOCX, RTF, ODT. Tekst należy równocześnie przesłać w formacie PDF, albo dostarczyć wydruk, który będzie służył za postawę odniesienia przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów z adiustacją tekstu.
Warunkiem koniecznym przyjęcia pracy jest dołączenie abstraktu w języku angielskim (max. 1000 znaków), podanie angielskiego tłumaczenia tytułu pracy, słów kluczowych oraz dostosowanie przypisów i bibliografii do standardów obowiązujących w Semina Scientiarum: cytowanie

Wszystkie prace przechodzą proces recenzji, po których podejmowana jest decyzja o akceptacji pracy do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów.

***************
W najnowszym numerze (nr 11/2012):

R2Ak4n

pdf Od Redakcji

ARTYKUŁY
pdf Albert Przemysław Bażyk OP, Krata podwójna: próba opisu wydarzeń przyszłych za pomocą narzędzi logicznych
pdf Jakub Dziadkowiec, Poszukiwanie sensu we Wszechświecie emergentnym
pdf Zofia Sajdek, Dlaczego Popper nie był kryptoindukcjonistą
pdf Stepan Ivanyk, Mirona Zaryckiego koncepcja relacji matematyki i estetyki
pdf Łucja Farnik, Księdza profesora Kazimierza Waisa propozycja zharmonizowania nauki i wiary w kwestii pochodzenia człowieka
pdf Justyna Figas-Skrzypulec, Kreacjonizm i Inteligentny Projekt poza granicami Stanów Zjednoczonych
pdf Karolina Rożko, Rozwój teorii powstawania planet wokół pulsarów

POLEMIKI I RECENZJE
pdf Maksymilian Czaja, Przewodnik po świece filozofii
pdf Katarzyna Biel, Nadawanie sensu doświadczeniom

SPRAWOZDANIA
pdf Justyna Figas-Skrzypulec, //Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Człowiek i Wszechświat - Wschód, Zachód, Południe” //

***************

W poprzednim numerze (nr 10/2011):

TYWV3z

pdf Małgorzata Stawarz, Od Redakcji
pdf Michał Heller, Semen – Ziarno
pdf Paweł Polak, Garść wspomnień po latach

Artykuły
Dziesięciolecie Semina Scientiarum
pdf Anna Brożek, Filozofia nowej muzyki – rediviva
pdf Robert Janusz, Moc sterowania matematycznego
pdf Andrzej Koleżyński, The concepts of an atom and chemical bond in physics and chemistry: the role of approximations

Wokół filozofii w nauce
pdf Łukasz Kurek, Superweniencja psychofizyczna
pdf Łukasz Lamza, W kierunku ilościowej teorii wzrostu złożoności świata
pdf Natalia Marek, Radykalny behawioryzm jako filozofia nauki

Recenzje
pdf Kamil Drążkiewicz, Filozofia umysłu – początek czy koniec?
pdf Joanna Sokołowska, Dlaczego ewolucja stworzyła myślenie?

Sprawozdania
pdf Patrycja Ciaćma, Sprawozdanie z dyskusji panelowej

***************

W poprzednim numerze (nr 9/2010):

By7Wv4

Teoria ewolucji

Artykuły
Recepcja darwinizmu na ziemiach polskich
Piotr Butrymowski, Mateusz Hohol, Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji
Dorota Sieńko, Ewolucjonizm Tadeusza Garbowskiego (1869-1940)
Małgorzata Stawarz, Uwagi Ludwika Żychlińskiego w kwestii teorii ewolucji
Olga Szkonter, Próba rekonstrukcji poglądów Benedykta Dybowskiego w kwestii teorii ewolucji Darwina

Wokół teorii ewolucji
Ks. Piotr Cebula, Reakcja myśli teologicznej Uniwersytetu Jeneńskiego wobec rodzącego się darwinizmu Ernsta Haeckela
Mateusz Hohol, Moralność w świetle nauk ewolucyjnych
Łukasz Kwiatek, Od zmysłów do samoświadomości. Ewolucyjne śledztwo Petera Gärdenforsa

Recenzje
Dominika Borkowska, Czas jest rzeczywisty, a ewolucja jest twórcza

Sprawozdania
Mateusz Hohol, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Road to Reality with Roger Penrose: Physics and Philosophy
Łukasz Kwiatek, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2009/2010

***************

W poprzednim numerze (nr 8/2009):

zi3Czv

Wstęp
Andrzej Koleżyński, Czy nauki przyrodnicze potrzebują filozofii przyrody?

Artykuły
pdf Piotr Butrymowski, Terminy teoretyczne a wymogi empiryzmu w późnej filozofii Rudolfa Carnapa
pdf Sebastian Gałecki, Johna Henry'ego Newmana wizja nauki
pdf Jakub Gomułka, Zagadnienie heterologiczności w pracach Nathaniela Lawrence'a i Gilberta Ryle'a
pdf Jakub Gomułka, Marcin Szafrański, Wittgensteinowska "forma życia" i biologiczne podstawy gramatyki
pdf Mateusz Hohol, Roger Penrose - pitagorejczyk zespolony?
pdf Mateusz Hohol, Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych
pdf Michał Pospiszyl, O trzech problemach realizmu naukowego

Polemiki i recenzje
Piotr Urbańczyk, Freud na kozetce filozofa
Michał Warzyc, Dar, który wciąż jest wyzwaniem
Bartłomiej Wierbilis, John Polkinghorne - racjonalny apologeta metanarracji

Sprawozdania
Monika Adamczyk, Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych
Michał Pospiszyl, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej "Wymiary Czasu"
Małgorzata Stawarz, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2008/2009

***************

W poprzednim numerze (nr 7/2008):

semina7_2008

pdf Michał Heller, Wszystkim, którzy chcą być filozofami

Artykuły
pdf Sebastian Gałecki, Development of Doctrine J.H. Newmana a Progress of Scientific Research Programs Lakatosa oraz darwinowski ewolucjonizm
pdf Andrzej Koleżynski, Emergencja w fizyce ciała stałego: nowa moda czy konieczność?
pdf Martyna Krzykawska, Życiowe problemy - czyli o tym, co dla biologa najważniejsze
pdf Anna Madej, Wybrane wartości jako kategorie badawcze w nauce z punktu widzenia myśli M. Hellera
pdf Adam Midura, Anarchia czy metoda. Filozofia matematyki a praktyka naukowa w Polsce dwudziestolecia międzywojennego
pdf Robert Piechowicz, Problem Boga urojonego z punktu widzenia teorii argumentacji
pdf Małgorzata Stawarz, Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa
pdf Małgorzata Stawarz, Starożytnych zmagania z nieskończonością. Od Pitagorasa do Eudoksosa

Sprawozdania
pdf Andrzej Koleżynski, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Czy nauka zastąpi religię?"
pdf Anna Madej, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2007/08

***************

W numerze (nr 6/2007):

NPrsZ7

Artykuły
pdf Łukasz Mścisławski, Metodologiczny status modelu inflacyjnego
pdf Andrzej Koleżyński, Kosmologiczna całka czasu
pdf Wojciech P. Grygiel, Rogera Penrose'a koncepcja mechaniki kwantowej
pdf s. Teresa Obolevitch, Między nauką a metafizyką: filozofia rosyjskiego kosmizmu
pdf Łukasz Szymański OSPPE, Embrion ludzki - pytanie o status
pdf Jakub Gomółka, Wittgenstein: historia gramatyki a metafizyka. Uwagi na marginesie książki "Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina" Macieja Soina
pdf Hanna Górka, O pszczelarzach, chemikach i błądzących logikach - błędy logiczne w wypowiedziach i definicjach

Recenzje
pdf Tomasz Cichocki, Przewidzieć Wszechświat
pdf Paweł Polak, Gaja - owocne pomyłki

Sprawozdania
pdf Maja Niestrój, Koło Naukowe Filozofii PAT - Sekcja 137
pdf Artur Sułowski, Teologia - nauka, wspólne poszukiwanie rozumienia
pdf Mateusz Sak, Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Bycie we (Wszech)świecie. Nauka, kultura, życie"
pdf Beata Kupiec, Sprawozdanie z XI Krakowskiej Konferencji Metodologicznej "Prawa przyrody"
pdf Piotr Jurkiewicz, Sprawozdanie z Seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego

***************

W numerze (nr 5/2006):

iD3xNm

pdf s. Teresa Obolevith, Od redakcji

Esej
pdf Hanna Górka, Mniej więcej o tym, jak dałam się uprowadzić

Arrtykuły
pdf Robert Ślusarz, Czy wiarę w racjonalność wiary można uzasadnić?
pdf Jakub Gomułka, Problematyczność modelu abdukcyjnego - reguła teizmu
pdf Wojciech Załuski, O postawach religijnych z punktu widzenia teorii gier
pdf Piotr Rudkouski OP, Próba określenia statusu epistemologicznego tzw. "dowodów kosmologicznych" św. Tomasza na istnienie Boga

Polemiki i recenzje
pdf Adam Workowski, Naturalista na manowcach wiary
pdf Adam Dobrzyński, O granicach wiary i niewiary
pdf Piotr Michalczyk, Miłoszowy "argument z pragnienia"
pdf Piotr Cebula, Zrozumieć Fregego

Sprawozdania
pdf Ewa Kwater, Sprawozdanie z debaty "Religia a nauka"
pdf Ewa Kwater, Panel dyskusyjny "Zło a prawa przyrody"

  • ostatnia aktualizacja: 2014-03-11; 12:12

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail