Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Pomoc materialna

Pomoc materialna

pdf Komunikat - informacje aktualne dla studentów ubiegających się o pomoc materialną od 1 października 2014 r. Zmiany w ustalaniu dochodów w rodzinie studenta od 1 października 2014 r.

Komunikat dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - ulga prorodzinna

Uprzejmie informuję, że stosownie do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. znak: DD3/8213/12a/KDJ/11/142 – rodzice studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mogą korzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej (wszelkie warunki korzystania z tej ulgi określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są:

- stypendia socjalne
- stypendia rektora dla najlepszych studentów
- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
- zapomogi losowe
- stypendia ministra za osiągnięcia w nauce

Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w I semestrze roku akademickiego 2014-2015 ustala się termin składania dokumentów do dnia 10 października 2014 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu zaświadczeń.
Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2014-2015 ustala się termin składania dokumentów do dnia 31 stycznia 2015 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów jest na stronie internetowej Uczelni – w zakładce studia – regulaminy - www.upjp2.edu.pl

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

Stypendium socjalne
Stypendium socjalne (zał. nr 1) przyznawane jest semestralnie. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w regulaminie pomocy materialnej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 850,20 zł netto.
We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania tego wniosku i dołącza do niego zaświadczenia i oświadczenia dotyczące osiągniętych przez członków rodziny dochodów.
Student, w którego rodzinie miesięczny dochód na jedną osobę jest niższy od minimum socjalnego (592,80zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia szczegółowo informującego z czego rodzina się utrzymuje (zał. nr 15) oraz przedłożenia zaświadczenia z Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Stypendium w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych, który złożył stosowne oświadczenie (zał. nr 11), okazał oryginał umowy najmu lokalu lub zaświadczenie z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

O wszelkich zmianach dot. zamieszkiwania - student niezwłocznie powiadamia pracownika ds. studenckich.
Studenci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2013 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według nowego wzoru (zał. nr 17).
Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2013 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź KRUS-u.
Każdy student powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 11, 12, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny (powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia dla rodzeństwa nieuczęszczającego do szkoły (kserokopia – oryginał do wglądu).
Posiadanie przez studenta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych ( zał. nr 9).
Prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego oraz oświadczeniem (zał. nr 6).
W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok akademicki, po zakończonym i zaliczonym roku studiów w terminie ustalonym przez Prorektora ds. Ogólnych i Studenckich oraz wypłacane jest studentom od II roku.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który po zakończonym roku akademickim, uzyskał ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i wszystkich zaliczeń kończących się oceną – średnia ocen w przedziale: 4,30 – 5,00 Promuje się osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wg kryteriów określonych w zał. nr 14).
O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
O stypendium może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów osiągających najlepsze wyniki każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (zał. nr 13).

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen za poprzedni rok akademicki w okresie od 6 do 10 października 2014 r. u pracownika ds. studenckich ul. Kanonicza 9.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2013/2014 z naszej uczelni otrzymali:

Wydział Filozoficzny

1. Pan Grzegorz Gaszczyk
2. Pan Adam Zduńczyk

Zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 1 września 2011 r. student może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015, jeżeli spełnił następujące kryteria:

1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów (średnia ocen nie jest brana pod uwagę).
Za wybitne osiągnięcia naukowe, uważa się:
1. publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi,
3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
4. wystąpienia na konferencjach naukowych,
5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
Za wybitne osiągnięcia artystyczne, uważa się:
1. nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
2. wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne,
3. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub kulturalnymi,
4. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
Za wybitne osiągnięcia sportowe, uważa się:
1. udział w:
a) igrzyskach olimpijskich,
b) mistrzostwach świata,
c) zawodach wymienionych w lit. a i b organizowanych dla osób niepełnosprawnych,

2. zajęcia co najmniej piątego miejsca w:
a) mistrzostwach Europy,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) uniwersjadzie
e) zawodach wymienionych w lit. a – d organizowanych dla osób niepełnosprawnych

Student przedstawia wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta w sekretariacie swojego wydziału w okresie
od 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. Następnie wnioski są przedstawione na radzie wydziału do zaopiniowania. Opinia nie może uwzględniać innych kryteriów niż określone powyżej.
Zaopiniowane przez radę wydziału wnioski należy przekazać do dnia 10 października 2014 r. do Działu Spraw Studenckich, a następnie po podpisaniu przez Rektora UPJPII zostaną przesłane do 15 października 2014 r. do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowa informacja dotycząca stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2014/2015, (wzór wniosku, wskazówki dotyczące jego wypełniania, punktacji za poszczególne osiągnięcia) są/będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa www.mnisw.gov.pl – w zakładce – szkolnictwo wyższe – sprawy studentów i doktorantów – stypendia ministra.

W celu zapoznania się z nowym wnioskiem odsyłam do rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) na stronę:
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/60/15608/

Zapomogi
Zapomogę losową (zał. nr 2) może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp).
Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W przypadku złożenia wniosku (zał. nr 3) w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Wysokość stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 6 do dnia 10 października 2014 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1pokój nr 222d.

Informacje w sprawach studenckich
Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne) dla studentów na I semestr 2014/2015 należy składać w terminie od 6 do 10 października 2014 r. u pracownika ds. studenckich ul. Kanonicza 9.

Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów:
• poniedziałek: 9.00 - 12.00
• środa: 9.00 - 12.00
• czwartek: 9.00 - 14.00
wtorek, piątek - dzień wewnętrzny, stron nie przyjmujemy
lub telefonicznie: 012-4302043.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.

Załączniki:

v0TwIq.png 1. wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
v0TwIq.png 2. wzór wniosku o zapomogę
v0TwIq.png 3. wzór wniosku o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych
v0TwIq.png 4. wykaz dokumentacji do obliczenia dochodu w rodzinie
v0TwIq.png 5. zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
v0TwIq.png 6. oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
v0TwIq.png 7. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
v0TwIq.png 8. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą i leśną
v0TwIq.png 9. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą i leśną (KRUS)
v0TwIq.png 10. oświadczenie do wypełnienia przez studenta (po semestrze zimowym)
v0TwIq.png 11. oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
v0TwIq.png 12. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
v0TwIq.png 13. wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
v0TwIq.png 14. wykaz kryteriów do stypendium rektora dla najlepszych studentów
v0TwIq.png 15. oświadczenie o brakujących dokumentach
v0TwIq.png 16. oświadczenie dotyczące wykazywania dochodu niższego od minimum socjalnego
v0TwIq.png 17. wzór druku do Urzędu Skarbowego

  • ostatnia aktualizacja: 2014-09-19; 20:48

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail