Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Wydawnictwo Naukowe > Folia Historica Cracoviensia

Folia Historica Cracoviensia

Redakcja:
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. +48 12 422 60 40
e-mail: folia@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny - ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński

Zastępca redaktora naczelnego - o. dr Tomasz Gałuszka OP

Kolegium redakcyjne
prof. dr hab. Andrzej Banach
ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola
ks. prof. dr hab. Jan Kracik
ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk
ks. prof. dr hab. Józef Pater
ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
dr hab. Aldona Prašmantaitė

Sekretarze - ks. dr Krzysztof Tyburowski, dr Tomasz Graff

Instrukcja dla autorów przygotowujących teksty do „Folia Historica Cracoviensia”

1. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/index

2. Autorzy powinni złożyć oświadczenie, że ich prace nie były w części lub w całości publikowane lub że nie zostały złożone do druku w żadnym innym wydawnictwie.

3. Wszystkie prace badawcze, przeglądowe i monograficzne są recenzowane anonimowo przez 2 recenzentów. Autor otrzymuje recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów, wniesienie poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów. Przed przekazaniem do druku, autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad, z prośbą o ich uzupełnienie i przeredagowanie.

4. Objętość artykułów nie powinna zasadniczo przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków). Do artykułu dołączamy streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości 1000 – 2000 znaków każde z nich. Po imieniu i nazwisku autora podajemy w nawiasie nazwę instytucji, w której jest zatrudniony (w przypadku artykułu, artykułu recenzyjnego oraz tekstu źródłowego na stronie tytułowej z lewej strony u góry nad tytułem, zaś w przypadku recenzji, kroniki naukowej czy nekrologu – pod tekstem). Objętość artykułów recenzyjnych nie powinna przekraczać 40 000 znaków, objętość recenzji nie powinna przekraczać 20 000 znaków, zaś omówienia nie powinny być dłuższe niż 10 000 znaków.

5. Na stronie tytułowej recenzji zamieszczamy nad tekstem nagłówek według następującego układu: imię i nazwisko autora recenzowanej pracy (w przypadku pracy zbiorowej bądź edycji źródłowej imiona i nazwiska redaktorów bądź edytorów występują po tytule pracy), pełny tytuł według strony tytułowej, liczba tomów lub części w przypadku pracy wielotomowej (cyframi arabskimi niezależnie od zapisu na stronie tytułowej dzieła), nazwa wydawnictwa, nazwa serii wydawniczej w nawiasie (jeśli występuje), miejsce i rok wydania, liczba stron. W wypadku słowiańskich alfabetów cyrylickich (białoruskiego, bułgarskiego, macedońskiego, rosyjskiego, serbsko–chorwackiego i ukraińskiego) stosujemy transliterację opracowaną na podstawie polskiej wersji normy między narodowej (PN–ISO 9:2000).

6. Autorzy i inne osoby (redaktorzy, opracowujący) wymieniane w tekście podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, w przypisach podajemy imię w formie skróconej.

7. Stosujemy przypisy dolne. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie.

8. W tekście i przypisach cytowane fragmenty innych prac, dokumentów bądź edycji źródłowych oddajemy czcionką prostą, biorąc całość w cudzysłów.

9. W tekście i przypisach tytuły prac publikowanych bądź skierowanych do druku (monografii, prac zbiorowych, artykułów z czasopism, wydawnictw źródłowych itp.) oddajemy czcionką pochyłą. Natomiast prace niepublikowane a będące w obiegu naukowym – zapisujemy czcionką prostą.

10. W tekście i przypisach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. – rok, roku; w. – wiek, wieku; także: np., itd., m.in., etc.

11. Daty w tekście: a) miesiąc słownie, np. 5 marca 1910 r.; b) przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 maja 1589 r., ale 27 lutego/11 marca 1896 r.; c) okresy od do: np. 1–10 maja 1900 r., 1 maja – 10 czerwca 1900 r.; d) w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (1 V 1826).
Daty w przypisach: a) miesiąc liczbą rzymską, np. 5 III 1900 (nie dotyczy cytatów i fragmentów narracyjnych); b) w razie braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.
Pisownia określeń „wiek”, „rok”: a) przed – rozwinięte, np. w wieku XVI, w roku 1928; b) po – skrócone, np. w XVI w., w 1928 r.
W określeniach typu „w drugiej połowie”, „lata osiemdziesiąte” nie używa się cyfr.
Liczebniki: a) zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 1234, 11 456, 234 567; b) zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld.

12. Tytuły monografii cytowanych po raz pierwszy podawane są w pełnym brzmieniu, wraz z miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu jedynej pracy danego autora tworzymy zwięzły i logiczny incipit, zaopatrując go w trzykropek. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Tamże”. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora cytujemy kolejne jego dzieło, zamiast nazwiska autora piszemy: „Tenże”. Identyczne zasady powtórnego cytowania stosujemy przy artykułach z czasopism, prac zbiorowych, w wydawnictwach źródłowych itp.

13. Cytując tom zbiorowy lub wydawnictwo źródłowe, podajemy nazwisko redaktora lub wydawcy w mianowniku, poprzedzone stosownym skrótem: „Pod red.”, „Wyd.”, „Opr.” itp.

14. Cytując artykuł w czasopiśmie, po nazwisku autora i pełnym tytule, umieszczamy po kropce nazwę czasopisma w cudzysłowie, następnie numer tomu (skrót „T.”) lub rocznika (skrót „R.”) po dwukropku rok wydania, następnie po przecinku numer zeszytu (w zależności od czasopisma skrót „nr” lub „z.”) oraz zakres stron.

15. Cytując artykuł w pracy zbiorowej, między tytułem artykułu i tomu umieszczamy po kropce „W:”.

16. Tytuły częściej cytowanych edycji źródłowych, ewentualnie czasopism i wydawnictw zbiorowych, a także nazwy instytucji, takich jak archiwa czy biblioteki, po raz pierwszy piszemy w pełnym brzmieniu, podając w nawiasie dalej cytowany skrót („dalej: ...”), np.: „Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: „APKr)”.

****************

W najnowszym numerze (vol. 19/2013):

COMMENTATIONES et DISSERTATIONES

Agnieszka Góralczyk
pdf Metody badań archeologii podwodnej na przykładzie wraków znalezionych u wybrzeży Langwedocji i Prowansji
Test methods of underwater archeology on the example of shipwrecks found
off the coast of Languedoc and Provence

Piotr Oleś OP
pdf Letania more solito dicantur. Przyczynek do badań nad pobożnością maryjną wśród średniowiecznych dominikanów
Letania more solito dicantur. A contribution to the study of the Marian devotion
among medieval Dominicans

Krzysztof Kaczmarek
pdf Dominikanie krakowscy w księgach święceń biskupów poznańskich
Kraków Dominicans in the accounts of ordinations of bishops of Poznań

Grzegorz Kublin
pdf Średniowieczne i nowożytne testimonia sanctitatis Eufemii raciborskiej (zm. 1359)
Medieval and modern testimonia sanctitatis of Euphemia of Racibórz (died in 1359)

ks. Andrzej Bruździński
pdf Stanisław Lubomirski (1583–1649) – fundator wiśnickiego klasztoru Karmelitów bosych
Stanisław Lubomirski (1583–1649) – the founder of the Discalced Carmelites
monastery in Nowy Wiśnicz

Benignus Józef Wanat OCD
pdf Architektura i wyposażenie kościoła i klasztoru Karmelitów bosych w Wiśniczu
Architecture and furnishings of the church and monastery of the Discalced Carmelites in Wiśnicz

Katarzyna Walczak
pdf Klejnot miasta zaginiony. Zarys dziejów krakowskiego kościoła Wszystkich Świętych do końca XVI wieku
City’s lost jewel. History of Cracow’a All Saints church till the end of XVI century

Tomasz Graff
pdf Wokół staropolskich fundacji i benefaktorów Szkół Nowodworskich w Krakowie
The foundations and the benefactors of Nowodworski Schools in Cracow

Zdzisław Gogola OFMConv
pdf Dzieje klasztoru Karmelitów bosych w Nowym Wiśniczu w latach 1630–2009
The history of the Discalced Carmelite Monastery in Nowy Wiśnicz between 1630–2009

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
pdf Działalność klasztoru Karmelitów bosych w Wiśniczu (1630–1782)
The activities of the Monastery of the Discalced Carmelites in Wiśnicz (1630–1782)

Ewa Danowska
pdf Rabacja chłopska 1846 roku w relacji ks. Jana Popławskiego z Niegowici
The peasant slaughter of 1846 in the accounts of father Jan Popławski of Niegowić

Izabela Krasińska
pdf Ruch abstynencki w Wielkopolsce w latach 1840–1902
Absenteeism movement in Greater Poland in 1840–1902

Konrad Meus
pdf Lata gimnazjalne świętego Józefa (Biby) Bilczewskiego
The secondary school years of Saint Józef (Biba) Bilczewski

Aldona Prašmantaitė
pdf Wspomnienia bp. Adama Stanisława Krasińskiego: między rękopisem a publikacją
The memoirs of Vilnius bishop Adam Stanisław Krasiński: from manuscript to publication

Marcin Witkowski
pdf Wójta Józefa Putka droga do interdyktu. Konflikt między władzami gminnymi a proboszczem w Choczni w świetle dokumentów kościelnych
Józef Putek. Path of interdict. The conflict between local authorities and parish priest in Chocznia in church documents

RECENSIONES
Karolina Sarkowicz
pdf Barbara Frale, Całun Jezusa Nazarejczyka
Grzegorz Chajko
pdf „Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem

Magdalena Kuć
pdf Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w roku akad. 2012/2013

W poprzednim numerze (vol. 18/2012):

kG8nBw

Lista recenzentów 2012 r.:
dr hab. Andrzej Betlej (UJ)
dr hab. Andrzej Dziadzio prof. UJ (UJ)
dr Marcin Gadocha (UP)
dr hab. Marek D. Kowalski (UJ)
dr hab. Paweł Kras prof. KUL (KUL)
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ)
dr Krystyna Samsonowska (UJ)
o. dr Anzelm Szteinke OFM
dr Wojciech Świeboda (BJ)
ks. dr hab. Leszek Wilczyński prof. UAM (UAM)
dr Mateusz Wyżga (UP)
ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF prof. UKSW (UKSW)

pdfSławomir Dryja, Wojciech Głowa, Joanna Sławińska, Stanisław Sławiński, Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie
pdf Tomasz Gałuszka OP, Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera
pdf Arnold Pawlina OP, Problem prostytucji w średniowiecznym Krakowie. Jana Falkenberga Iudicium de aedificandis domis pro meretricibus
pdf Adam Poznański, Ku reformie średniowiecznych mendykantów. Macieja Hayna (†1477) Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi
pdf Krzysztof Kaczmarek, Święcenia duchowieństwa przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego (†1488)
pdf Tomasz Stolarczyk, Kryzys i reforma życia monastycznego XIV–XVI wieku i jego wpływ na dominikański klasztor łęczycki
pdf Przemysław Stanko, Rachunki kościoła parafialnego w Zatorze z lat 1559–1561
pdf Wiktor Szymborski, Źródła do historii dominikańskiego studium generale w Krakowie w epoce nowożytnej. Stan badań i perspektywy badawcze
pdf Urszula Kicińska, Pobożność szlachcianki w świetle polskich drukowanych mów pogrzebowych XVII wieku
pdf Emilia Karpacz, „Opłakane czasy” – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta
pdf Katarzyna Myślińska, Geneza powstania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym
pdf Tadeusz Kopyś, Polityka Jana Pawła II wobec Kościołów za żelazną kurtyną w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku ks. Szymon Tracz, Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503)
ks. Szymon Tracz, Natalia Nowakowska, [i]Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503)
Piotr Klamann, Między realizmem a oportunizmem. Rzecz o Francji Vichy
Hermina Święch, Sprawozdanie z objazdu naukowego. Lwów i okolice
Karolina Wawok, Sprawozdanie z działalności studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

****************

W poprzednim numerze (vol. 17/2011):

uR1Rj1

pdf Franciszek Ziejka, „Perło konchy tych krain, witam was, Bielany!” (o odkrywaniu urody Bielan i tajemnic kamedułów)
pdfks. Andrzej Bruździński, Bielany – ulubione miejsce Krakowa. Związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim
pdfJerzy Żmudziński, Wystrój malarski kaplic kościoła Kamedułów na Bielanach i jego znaczenie dla sztuki Krakowa 1. połowy XVII w. (kaplice Królewska i Delpacowska)
pdfks. Jacek Urban, Fundacje ks. Jana Schindlera na Bielanach
pdfks. Rafał Szczurowski, Społeczny wymiar funkcjonowania krakowskiego konwentu kamedułów
pdfs. Elżbieta Elena Wróbel CSFN, Staropolski autoportret białogłowy
pdfo. Benignus Józef Wanat OCD, Prace rewaloryzacyjne w klasztorze i nowe wyposażenie wnętrza kościoła św. Józefa karmelitów bosych w Poznaniu w latach 1984–1990
pdfks. Andrzej Witko, Tajemnica Dona Miguela Mañary
Paweł Naleźniak, Zapomniana kwatera Obrońców Lwowa i Kresów
Wschodnich z lat 1918–1920 na Cmentarzu Janowskim we Lwowie

Jacek Partyka, Księgozbiór z Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej
Zabezpieczenie i konserwacja, zasób, udostępnianie Komunikat o stanie opracowania – czerwiec 2011

Karol Martyniak, Objazd naukowy po Ukrainie

****************

W poprzednim numerze (vol. 15/16/2009/2010):

MsE3DP

ks. Jacek Urban, Wstęp - Promieniowanie świętości
o. Zdzisław Gogola OFMConv, Święty Maksymilian Marian Kolbe
ks. Zdzisław Kliś, Adam Chmielowski - święty Brat Albert
o. Benignus Józef Wanat OCD, Święty Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski)
ks. Jan Kracik, Święty Jan Sarkander
Ludwik Grzebień SJ, Święty Melchior Grodziecki
Roman Maria Zawadzki, Święta Jadwiga Andegaweńska
Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Święty Jan z Dukli
ks. Grzegorz Ryś, Święta Kinga
ks. Andrzej Witko, Święta Faustyna
ks. Mariusz Trąba, Święta Urszula Ledóchowska
ks. Stanisław Ludwik Piech, Święty Józef Sebastian Pelczar
ks. Stanisław Ludwik Piech, Błogosławiona Karolina Kózka
ks. Tomasz Kaczmarek, Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik
ks, Jan Józef Janicki, Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicz
ks. Józef Marecki, Błogosławiony Honorat Koźmiński
s. Elżbieta Elena Wróbel, Błogosławiona Franciszka Siedliska
Marcin Maksymilian Łobozek OH, Błogosławiona Bolesława Maria Lament
Zdzisław Gogola OFMConv, Błogosławiony Rafał Chyliński
ks. Józef Marecki, Błogosławiona Maria Angela Truszkowska
ks. Stefan Ryłko, Święty Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem
Grzegorz Chajko, Błogosławiona Matka Kolumba Gabriel, benedyktynka lwowska
Artur Kinasz, Błogosławiona Marcelina Darowska - życie i działalność w służbie Bogu, ojczyźnie, społeczeństwu
ks. Jan Szczepaniak, Męczennicy z Pratulina
ks. Józef Marecki, Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska
Marcin Maksymilian Łobozek OH, Błogosławiona Maria Karłowska
ks. Piotr Natanek, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
ks. Janusz Wycisło, Błogosławiony Edmund Bojanowski - "serdecznie dobry człowiek"
ks. Andrzej Bruździński, Błogosławiona Regina Protmann. Córka Warmii i założycielka sióstr katarzynek
Maciej Sadowski CSsR, 108 Męczenników drugiej wojny światowej
s. Danuta Kozieł CSFN, Męczenniczki nazaretanki z Nowogródka. Błogosławiona Maria Stella i dziesięć towarzyszek
Grzegorz Chajko, Święty Józef Bilczewski arcybiskup lwowski
s. Dolores Danuta Siuta CSSJ, Święty Zygmunt Gorazdowski - apostoł Bożego Miłosierdzia
s. Lucyna Rąpała FRM, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński
Ludwik Grzebień SJ, Błogosławiony Jan Bejzym SJ
Tomasz Krzyżowski, Błogosławiony ks. Jan Balicki
Marcin Maksymilian Łobozek OH, Błogosławiona Sancja Janina Szymkowiak
ks. Rafał Szczurowski, Augusta Czartoryskiego wytrwałość w rozeznawaniu zamiarów Boga

**************

W poprzednim numerze (vol. 14/2008):

Gpcig9

Stanisław Cieślak SJ, Początki działalności domu rekolekcyjnego oo. jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach
ks. Józef Dębiński, Kościół katolicki na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku
Janina Dzik, Obrazy o treściach mariologicznych w kaplicy Grobu Matki Boskiej w zespole Kalwarii Zebrzydowskiej
Tomasz Graff, Działalność polityczna Zbigniewa Oleśnickiego i polskiej hierarchii kościelnej w dobie burzy koronacyjnej
ks. Jan Józef Janicki, Naród a Eucharystia. Sekcja polska na XXIII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Wiedniu (1912)
Tadeusz Kopyś, Współpraca katolików świeckich w Polsce i na Węgrzech w latach 60. XX wieku
ks. Jan Kracik, Bernardyński kwestarz według staropolskich źródeł
Natalia Krupa, Nowoczesne techniki analityczne źródłem informacji o dokumencie przeszłości na przykładzie analizy metalowych nici z piętnasto- i szesnastowiecznych aksamitów ze zbiorów Skarbca Katedralnego na Wawelu
Ewa Krupnik, Powstanie i organizacja Krakowskiego Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny
Dariusz Tabor CR, Idea Paschy w sztuce średniowiecznej
o. Benignus Wanat OCD, Ideowe i artystyczne wartości obrazu Matki Bożej, namalowanego przez Adolfa Hyłę, według projektu Sł. B. Pauli Zofii Tajber
ks. Andrzej Witko, Las Meninas en el espejo de la politica y la emblematica
Ks. Józef Wołczański
Siostry Barbary Żulińskiej CR wspomnienia o arcybiskupie Józefie Teodorowiczu
ks. Janusz Wycisło, Polskie wydawnictwa prasowe w Piekarach pod Bytomiem w latach 1847-1939

**************

W poprzednim numerze (vol. 11/2005):

4vaGka

Kameduli

Ks. Grzegorz Ryś, Wstęp
o. Maksymilian W. Kozłowski ECMC, Apostołowie milczenia
o. Korneliusz T. Wencel EC, Kilka aspektów pustelniczego doświadczenia wiary
prof. dr hab. Jerzy Rajman (AP Kraków), Eremici i pustelnicy w Polsce średniowiecznej. Wybrane zagadnienia
ks. prof. dr hab. Jan Kracik (PAT Kraków), Marszałek funduje Kamedułów
ks. Rafał Szczurowski (PAT Kraków), Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry
o. dr hab. Józef Marecki OFM Cap. (PAT Kraków), Godła wspólnot kamedulskich. Próba interpretacji
dr Lucyna Rotter (PAT Kraków), Architektura i wystrój eremów kamedulskich w świetle prawodawstwa zakonnego
o. prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD (PAT Kraków), Paralelizm wartości ideowych, artystycznych i przestrzennych eremu oo. kamedułów na Bielanach w Krakowie z pustelnią karmelitów bosych w Czernej do końca XVIII wieku
prof. dr hab. Adam Małkiewicz, Twórczość malarza-kameduły o. Wenantego z Subiaco w świetle najnowszych badań
Beata Frey-Stecowa, Geneza artystyczna scen pasyjnych na kolumnie zwanej Boża Mąka przed klasztorem Kamedułów na Bielanach, czyli o popularności rycin ilustrujących Evangelicae Historiae Imagines... Hieronymusa Natalisa

Katalog duchowieństwa

ks. Jan Szczepaniak, Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej
Indeks osób
Indeks miejscowości i nazw geograficznych

  • ostatnia aktualizacja: 2014-11-24; 10:09

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail