Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Archiwum > Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Adres: 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. 12 252 35 60
e-mail: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl

Archiwum nieczynne w dniach 24.12.2014-11.01.2015

Godziny przyjęć stron, pracy sekretariatu oraz czytelni:

Dc0ErmDc0Erm Archiwista - mgr Artur Kinasz

poniedziałek-środa: 9.00-14.00

Istnieje możliwość samodzielnego skorzystania z zasobu mikrofilmów w czytelni archiwum UPJPII, za uprzednią telefoniczną rezerwacją terminu.

ARCHIDIECEZJA LWOWSKA (RYS HISTORYCZNY)
W 1375 r. papież Grzegorz XI wyniósł Halicz do godności arcybiskupstwa - metropolii. W 1412 r. na mocy bulli antypapieża Jana XXIII stolica archidiecezji została przeniesiona z Halicza do Lwowa. Kapituła metropolitalna została ufundowana 23 XI 1429 r. przez Władysława Jagiełłę. W latach 1786-1925 do archidiecezji lwowskiej należała również Bukowina. Po drugiej wojnie światowej w granicach Polski znalazła się część dawnej archidiecezji lwowskiej, która nosiła nazwę Administratury Apostolskiej w Lubaczowie. W 1992 r. weszła ona w skład nowo utworzonej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

DZIEJE ARCHIWUM
Za rządów abpa Bolesława Twardowskiego powstała myśl uporządkowania zasobu archiwalnego, znajdującego się w Kurii Arcybiskupiej we Lwowie. Zadanie to powierzono Stanisławowi Zajączkowskiemu, który zasób Archiwum uporządkował i w latach 1930-1931 sporządził inwentarz książkowy. Z jego też inicjatywy gromadzono archiwalia parafialne sprzed 1800 r. Nie został jednak zrealizowany postulat włączenia Archiwum Kapituły Metropolitalnej do archiwum archidiecezjalnego. Obecnie stanowi ono część Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Do 1939 r. Archiwum Kurii Arcybiskupiej mieściło się w pałacu arcybiskupim przy ul. Czarnieckiego 22 we Lwowie. W październiku 1945 r. zasoby Archiwum Archidiecezjalnego oraz archiwum i biblioteka Seminarium Duchownego zostały przewiezione do Krakowa, Tarnowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 50. XX w., z inicjatywy abpa Eugeniusza Baziaka i ks. dra Mariana Rechowicza akta te zwieziono do Lublina i złożono w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dopiero po ukończeniu w 1978 r. budowy gmachu Kurii Biskupiej w Lubaczowie zaczęto wszystkie archiwalia lwowskie tam gromadzić. Wojna, ciągłe zmiany miejsca i niewłaściwe przechowywanie akt spowodowały znaczne ubytki i rozproszenie archiwaliów. Akta personalne duchowieństwa zostały zniszczone z polecenia abpa B. Twardowskiegowe wrześniu 1939 r., z obawy przed ingerencją władz sowieckich.Zasób archiwalny, a szczególnie księgi metrykalne, dwukrotnie zostały przejęte przez czynniki sowieckie, po czym z dużymi ubytkami odzyskane. W wyniku ewakuacji ze Lwowa, a potem niewłaściwego przechowywania i przewożenia w granice powojennej Polski, fascykuły akt zostały przemieszane. Dużą część akt uporządkowali pracownicy Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po przewiezieniu do Lubaczowa porządkowanie zasobu ograniczyło się praktycznie do posegregowania akt i próby określenia ich przynależności zespołowej, przy czym kierowano się zasadniczo kryteriami zewnętrznymi. Zajmowali się tym: ks. Stefan Weretczuk, ks. Mikołaj Owsiński i ks. Mariusz Leszczyński. W połowie 1995 r.Archiwum przewiezione zostało do Krakowa.
W latach 1995-2000 instytucja ta funkcjonowała w Krakowie pod nazwą Archiwum, Biblioteka i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego, a obowiązki dyrektora pełnił ks. dr Józef Wołczański. W okresie 2000-2012 funkcję archiwistki powierzono s. mgr Dacji Szymańskiej CSJ. Dnia 19 marca 2012 r. metropolita lwowski obrz. łac. abp dr Mieczysław Mokrzycki podpisał umowę z rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr hab. Władysławem Zuziakiem, prof. UPJPII w przedmiocie depozytu zasobu archiwalnego w murach wspomnianej uczelni.

ZASÓB
Wykaz akt
I. Archiwum Konsystorskie - l. Dokumenty pergaminowe. 2. Księgi Konsystorskie. 3. Akta wizytacyjne (XVI-XIX w.). 4. Registratura Konsystorska
(od 1787 r.). 5. Varia; ok. 150 mb.
II. Archiwa parafialne (XVII-XX w.) - zespoły szczątkowe ok. czterystu archiwów; ok. 14,5 mb.
III. Księgi metrykalne (XVI-XX w.); ok. 3 tys. j.a. - 56 mb.
IV. Archiwum Zarządu Dóbr Arcybiskupich (XIX-XX w.) - zespół szczątkowy;
ok. 16,5 mb.
V. Archiwum Sądu Kościelnego; ok. 1 mb.
VI. Szczątkowe archiwalia Kapituły Metropolitalnej we Lwowie (XVIIl-
XX w.); ok. 0,5 mb.
VII. Archiwum Seminarium Duchownego we Lwowie i Kalwarii Zebrzydowskiej
(XVIII-XX w.); ok. 15,5 mb.
VIII. Archiwum Instytutu Ubogich (XIX-XX w.); ok. 6 mb.
IX. Szczątkowe archiwa niektórych zakonów (XVII-XX w.); ok. 3,5 mb.

Pomoce archiwalne
S. Zajączkowski, Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego we Lwowie, Lwów 1932

Stan zmikrofilmowania
część zasobu zmikrofilmowano w Ośrodku ABMK przy KUL - J. Kania,Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnychprzy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, nr 5, ABMK, 51 (1985) s. 46-104.

Opracowano na podstawie: Maria Dębowska, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002, s. 51-53; informacje własne.

  • ostatnia aktualizacja: 2014-12-31; 00:32

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail