Ta strona jest ARCHIWALNA.
Aby przejść na nową stronę główną Uczelni prosimy klinąć tutaj.
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015.

Jeśli chcesz przejść na starą stronę kliknij tutaj.

english version

Lokalizacja: Rekrutacja 2013/2014 > Jednolite studia magisterskie - teologia > Teologia dla osób świeckich

Teologia dla osób świeckich

STUDIA W SERCU KRAKOWA!

tryb studiów: stacjonarne

typ studiów: jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów)
UWAGA! Studenci decydują o wyborze specjalności po II roku studiów

specjalności:

* Biblia w kulturze

sss

* katechetyczno-pastoralna

ssss

* kultura chrześcijańska

aaa

* turystyka religijna

ddd

kontakt:
Sekretariat Wydziału Teologicznego
31-004 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 305, II p.
tel./faks 12 421 89 45
e-mail: WT@upjp2.edu.pl

kryteria kwalifikacji:

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się 20 maja 2013 r. od rejestracji na stronie irk.upjp2.edu.pl

1. 70 % oceny końcowej stanowi średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości
2. 30 % ocena otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej

"Nowa matura"
Konkurs świadectw wg punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone do punktacji poziomu podstawowego poprzez pomnożenie przez współczynnik 1,5.

"Stara matura"
Konkurs świadectw, w którym będą brane pod uwagę oceny z matury z części pisemnej i ustnej.

"Nowa matura" i "Stara matura"
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z wiedzy religijnej w zakresie nauczania szkole średniej oraz postawy i predyspozycje (dotychczasowa działalność społeczno-religijna, wolontariat, działalność charytatywna, uczestnictwo w życiu lokalnych grup młodzieżowych, konkursy, olimpiady) umożliwiające właściwy przebieg procesu kształcenia w trakcie studiów teologicznych.

Na I rok studiów bez rozmowy kwalifikacyjnej przyjmowani są:
• laureaci i finaliści olimpiad i konkursów stopnia centralnego,
• studenci innych uczelni po III roku studiów (średnia z dotychczasowych studiów 4,3), którzy uzyskali zgodę swojego Dziekana na podjęcie studiów na II kierunku,
• absolwenci studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich.

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – 18 lipca 2013 roku godz. 10.00
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiadomości z wiedzy religijnej w zakresie nauczania w szkole średniej oraz podstawy i predyspozycje (dotychczasowa działalność społeczno-religijna, wolontariat, działalność charytatywna, uczestnictwo w życiu lokalnych grup młodzieżowych, konkursy, olimpiady) umożliwiające właściwy przebieg procesu kształcenia w trakcie studiów teologicznych.

Przedmiotem rozmowy będą tematy dotyczące problemów zaprezentowanych w załączonej literaturze:
• Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
• Jan Paweł II, Encykliki : Redemptor hominis, Redemptoris Mater, Evangelium vitae, Ecclesia de Eucharystia
• Benedykt XVI Encyklika Deus Caritas Est

WYKAZ ZAGADNIEŃ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
1. Co wiesz na temat Objawienia ?
2. Kim jest Jezus Chrystus ?
3. Co wiesz o Kościele?
4. Co wiesz o sakramentach ?
5. Co wiesz o sumieniu ?
6. Jakie jest znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina ?
7. Jakie jest znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła i świata?

dodatkowe informacje:
Biblia w kulturze - studia pozwalają zdobyć wykształcenie w zakresie teologii a także specjalistyczną wiedzę z zakresu biblistyki i nauki o kulturze. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentowi być animatorem różnych form kultury religijnej. Studia mogą też stanowić poszerzenie wiedzy dla wszelkiego rodzaju pracowników kultury, przewodników turystycznych, nauczycieli.
Katechetyczno-pastoralna - studia pozwalają zdobyć specjalizację z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii praktycznej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa kanonicznego. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra teologii. Studia trwają 5 lat. Dla zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych do nauczania religii w szkole podstawowej, gimnazjum i średniej każdego typu.
Kultura chrześcijańska - studia pozwalają zdobyć ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień społecznych związanych z kulturą w szczególności wiedzę dotyczącą kultury chrześcijańskiej w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Absolwenci specjalności nabywają umiejętności potrzebne do sprawowania funkcji animatora kultury, organizatora życia kulturalnego w kręgach kościelnych i świeckich, menadżera w instytucjach kultury (np. domy kultury, świetlice), potrafią wyreżyserować teatr/spektakl religijny, profesjonalnie prowadzić spotkania kulturotwórcze, przygotować materiały ewangelizacji wizualnej.
Turystyka religijna - łączy w sobie elementy pielgrzymkowe z turystycznymi i krajoznawczymi. Studia pozwalają zdobyć wiedzę specjalistyczną z dziedziny teologii, psychologii, socjologii, pedagogiki i organizacji turystyki; oraz znajomość krajów biblijnych, szlaków pielgrzymkowych i chrześcijańskiej kultury. Wiadomości i wiedza zdobyta w czasie studiów pozwalają na pracę w biurach podróży, szczególnie zajmującymi się szeroko pojętą turystyką religijną, w charakterze przewodników grup turystycznych i pielgrzymkowych, oprowadzających po obiektach chrześcijańskiej kultury oraz jako organizator duszpasterstwa w sanktuariach, domach pielgrzyma, przygotowują też do prac ewangelizacyjnej w świecie turystyki. Dla zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania uprawnień pilota oraz przewodnika turystycznego.

  • ostatnia aktualizacja: 2013-06-18; 12:43

  • PDF
  • Drukuj
  • Mail